Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Veiklos kokybė

LKA veiklos kokybės principai (politika)
 
Akademijos veiklos sėkmei yra svarbios šios kokybės užtikrinimo dimensijos: studijų ir mokslo kokybė, karinio rengimo ir lyderystės ugdymo kokybė, kitų Akademijos teikiamų paslaugų ir visos Akademijos valdymo kokybė, užtikrinant veiklos tinkamą aprūpinimą resursais bei būtina materialine baze. Suvokdama savo išskirtinę misiją aukštojo mokslo, karinio rengimo, lyderio ugdymo, kvalifikacijos kėlimo bei vykdydama kitas KAS svarbias veiklas, Akademija deklaruoja, kad svarbiausia yra Akademijos veiklos valdymo kokybė. Akademija nuolat didindama organizacinį veiksmingumą, skatina nuolatinį tobulėjimą, todėl kiekvienas Akademijos padalinys, kaip ir kiekvienas LKA akademijos narys, savo veiklas organizuoja ir vykdo produktyviausiu ir rezultatyviausiu būdu, siekdamas įgyvendinti iškeltus tikslus bei prisiimdamas asmeninę atsakomybę už savo atliekamo darbo/pareigų kokybę bei indėlį į Akademijos strateginių tikslų įgyvendinimą. 
 
LKA kokybės užtikrinimas yra vienijančioji grandis realizuo­jant ir vystant visas LKA strategines kryptis, todėl LKA bendruomenė, siekdama puoselėti kokybės kultūrą įsipareigoja laikytis LKA kokybės principų (politikos):
  • Siekti kiekvieno LKA bendruomenės nario suvoktos atsako­mybės ir įsipareigojimo vykdyti LKA misiją – LKA kariūnas buvo, yra ir išliks visų pagrindinių LKA veiklų jungiamoji grandis.
  • Karinį rengimą grįsti karininko kompetencijas formuojančiais nacionaliniais standartais, PME (angl. Professional Military Education) gairėmis bei tinkama ir veiksminga, šiuolaikiška ir su esama Lietuvos kariuomenės karinių vienetų veikla susiju­sia karinio rengimo ir lyderio ugdymo programa.
  • Užtikrinti ir nuolat gerinti universitetinių studijų kokybę re­miantis Europos aukštojo mokslo erdvės prioritetais ir Euro­pos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis bei gairėmis (ESG). Nuolat gerinti studijų kokybę taikant pažan­gius studijų metodus ir sudaryti visapusiškai palankias sąly­gas atsiskleisti studijuojančiųjų gebėjimams.
  • Telkti LKA mokslinį potencialą prioritetinėse LKA mokslo kryptyse ir plėtoti mokslinės veiklos tarptautiškumą bei der­mę su Europos tyrimų erdvės prioritetais skatinant mokslinį bendradarbiavimą, tarptautiškumą ir tinklaveiką. Siekti LKA vykdomų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir studijų vienovės bei atitikties KAS poreikiams.
  • Siekiant LKA veiklos gerinimo, skatinti visų suinteresuotų ša­lių bendradarbiavimą ir kūrybiškumą, pripažinti ir vystyti LKA bendruomenės gebėjimus, iniciatyvą bei pasiekimus.
 
Akademija 2019–2022 sukūrė ir nuolat tobulina Integruotą valdymo sistemą, kurioje sprendimų priėmimas yra grindžiamas kokybės užtikrinimo principais, o veikla – ESG nuostatomis. Akademija pasitelkdama savo vidinius resursus, per minimalų laikotarpį bandydama pasiekti maksimalių rezultatų, į procesinio valdymo sistemos rengimą įtraukė Akademijos bendruomenę.
 
E-VTT paskirtis reglamentuoti Akademijos procesais grįstą ir funkciniu pavaldumu įgyvendinamą valdymo sistemą, bendrą darbo organizavimo tvarką ir kitus Akademijos veiklos aspektus, nenumatytus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, Akademijos statuto, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų.
 
Akademijos valdymo sistemos įgyvendinimo pagrindiniai norminiai dokumentai VTT pateikti pagal tokią dokumentacijos struktūrą:
1 lygmuo. Integruotos veiklos valdymo ir kokybės užtikrinimo sistemos vadovas, kuriame pateiktas LKA procesais grįstas veiklos valdymo modelis, – veiklos procesų makroschema, Akademijos veiklos principai, bendroji tvarka, trumpas valdymo sistemos aprašymas su nuorodomis į procesus.
2 lygmuo. Akademijos veiklos  procesai, kuriuos sudaro tekstiniai procesų aprašai ir grafinės procesų schemos (angl. procedure). Tekstiniuose procesų aprašuose pateikiama proceso taikymo sritis, jungtinumas su kitais procesais, veiklos vykdymas pagal Demingo ratą, atsakomybė ir įgaliojimai, esminės naudojamos sąvokos, teisinis reglamentavimas, standartizuoti priedai:
1 priedas – proceso etapus detalizuojančių darbo instrukcijų sąrašas ir jų kodai;
2 priedas – procese naudojamos standartizuotos dokumentų formos ir jų kodai;
3 priedas – procesą reglamentuojančių dokumentų sąrašas.
sekančiuose aprašo prieduose pateiktos procesų veiklas detalizuojančios nuostatos.
3  lygmuo. Darbo instrukcijos, kuriose nurodoma konkreti veikla
4  lygmuo. Standartizuotos dokumentų formos.
 
 
E-VTT pateiktos Akademijos procesais grįstos valdymo sistemos taikymo sritys ir apimtis: sistema apima Akademijos valdymo procesus, kurie padeda įgyvendinti Akademijos strategiją, suderintą su Krašto apsaugos ministerijos strateginiu veiklos planu (Akademijos veiklos procesų makroschema Valdymo procesai), reglamentuoja pagrindinių veiklos procesų įgyvendinimą, kuris apima visas Akademijos vykdomas veiklas – kandidatų į kariūnus komplektavimą, karinį rengimą, lyderio ugdymą, kvalifikacijos ir karjeros kėlimo kursų įgyvendinimą, I-ją universitetinę misiją – trijų pakopų universitetines studijas, II-ją universitetinę misiją – mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, III-ją universitetinę misiją – žinių pritaikymo KAS poreikiams įgyvendinimą ir karo mokslų informacijos sklaidą, Akademijos įvaizdžio formavimą (Akademijos veiklos procesų makroschema Pagrindiniai veiklos procesai) bei reglamentuoja Akademijos veiklą palaikančių procesų vykdymą (Akademijos veiklos procesų makroschema Palaikymo procesai).
 
E-VTT pateikta Akademijos procesais grįsta valdymo sistema grindžiama sisteminiu požiūriu į procesinį veiklos valdymą ir suformuota pagal viešojo sektoriaus įstaigų tobulinimo principus, ISO 21001:2018 tarptautiniame standarte pateiktas gaires, Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG) (atitiktys pateiktos LKA E-VTT priede, Bolonijos proceso dokumentus, Nacionalinius aukštojo mokslo kokybę reglamentuojančius dokumentus; įgyvendinama Demingo rato „planuojama–vykdoma–įvertinama–keičiama“ (P-V-Į-K, angl. P-D-C-A) principu ir tobulinama pagal Lean 6 Sigma metodą, identifikuotų-išmoktų pamokų ir gerų iniciatyvų skatinimo principus.