Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Tyrimai, atliekami KAM užsakymu

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslininkai vykdo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos finansuojamus krašto apsaugos sistemos mokslo tiriamųjų darbų (MTD) projektus. Tai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai, skirti krašto apsaugos sistemos poreikiams tenkinti.



Vykdomi projektai

Laisvės kovų ir Lietuvos karybos istorija (2019–2023 m.)
Projekto tikslas
Iš esmės gilinti mokslinį kovų dėl Lietuvos laisvės ir Lietuvos karybos istorijos pažinimą, teikti reikšmingą mokslinę, pažintinę ir taikomąją informaciją Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms, akademinei ir plačiajai visuomenei Lietuvoje ir užsienio šalyse apie kovas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės nuo viduramžių iki XX a., baltų karybą, kovas prieš nacistinę bei sovietinę okupaciją, bendrąją tarpukario Lietuvos ir šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės ir atskirų jos dalinių istoriją, stiprinti istorinę savimonę.
 
Projekto vadovas
Dr. Gintautas Surgailis
Įvairių Lietuvos visuomenės grupių atsparumas hibridinėms grėsmėms (2023–2024 m.)
Projekto tikslas
Nustačius įvairių Lietuvos visuomenės grupių atsparumą hibridinėms grėsmėms, suformuoti metodologiją leidžiančią vertinti atsparumo hibridinėms grėsmėms politikos priemonių efektyvumą KAS, atsižvelgiant į NATO ir ES reikalavimus.
 
Projekto vadovas
Doc. dr. Ieva Gajauskaitė
Sociologiniai Lietuvos kariuomenės raidos besikeičiančioje tarptautinio saugumo aplinkoje tyrimai (2019–2023 m.)
Projekto tikslas
Užtikrinti sisteminių socialinių taikomųjų Lietuvos kariuomenės raidos tyrimų, pradėtų vykdyti 2003 m., tęstinumą, siekiant tirti ir stebėti gynybos politikos, visuomenės pokyčių poveikį Lietuvos kariuomenės adaptyviniams gebėjimams, jos paskirties ir funkcionavimo užtikrinimui, nustatant problemas ir teikiant tyrimų rezultatais grįstas rekomendacijas.
 
Projekto vadovė
Dr. Vida Česnuitytė
Transatlantinės erdvės ir didžiųjų Europos valstybių saugumo ir gynybos procesų poveikis Lietuvos nacionaliniam saugumui ir gynybai (2023–2024 m.)
Projekto tikslas
Nuosekliai ir sistemiškai ištirti transatlantinėje erdvėje vykstančius pokyčius, kurie susiję su Lietuvai svarbių valstybių nacionalinio saugumo ir gynybos politika, taip pat su tarptautinių ir regioninių organizacijų procesais, potencialiai turinčiais ar turėsiančiais poveikį šalies nacionaliniam saugumui ir gynybai.
 
Projekto vadovė
Dr. Gerda Jakštaitė-Confortola
Partizaninės kovos Lietuvoje 1944–1953 m. patirtys ir pamokos (2022–2023 m.)
Projekto tikslas
Nuodugniai išanalizuoti aktualius istorinius klausimus, susijusius su partizaninėmis kovomis Lietuvoje, teisinius ginkluotojo pasipriešinimo aspektus, partizanų žvalgybos, kontržvalgybos ir operacinio saugumo patirtį, Lietuvos karininkijos dalyvavimą pasipriešinimo judėjime, partizaninės kovos slopinimo klausimus ir kt.
 
Projekto vadovas
Dr. Darius Juodis

Įvykdyti projektai

Visa apimančios valstybės gynimo sistemos sukūrimo galimybių tyrimas (neginkluotos gynybos komponento integracija į ginkluotą gynybą) (2021–2022 m.)
Projekto tikslas
Įvertinti, kaip būtų galima integruoti šiuo metu ne iki galo suderintas sistemas (krizių valdymo, mobilizacijos, pilietinio pasipriešinimo, visuomenės ir piliečių atsparumo stiprinimo, civilinės saugos ir kt.) į bendrą darniai veikiančią visa apimančios gynybos sistemą, jungiančią tiek ginkluotą, tiek neginkluotą gynybą.
 
Projekto vadovas
Prof. dr. Alvydas Šakočius
Pokyčių transatlantinėje saugumo erdvėje poveikio Lietuvai ir Baltijos jūros regionui tyrimai (2019–2021 m.)
Projekto tikslas
Pokyčių transatlantinėje saugumo erdvėje poveikio Lietuvai ir Baltijos jūros regionui tyrimai – tai tęstinis projektas, kurio tikslas yra sistemingai ir nuosekliai tirti svarbiausius Lietuvos nacionaliniam saugumui ir gynybos politikai pokyčius ir procesus, vykstančius tarptautiniu sisteminiu ir visų pirma transatlantinės saugumo bendruomenės lygmeniu. Tyrimais siekiama šio lygmens kontekste atskleisti Lietuvos nacionalinio saugumo problematiką ir Lietuvos tyrėjų požiūrio specifiškumą.
 
Projekto vadovė
Dr. Gerda Jakštaitė
Lietuvos kaimynai: problemų ir galimybių spektras (2019–2020 m.)
Projekto tikslas
„Lietuvos kaimynai: problemų ir galimybių spektras" – tai tęstinis projektas, kurio tikslas yra sistemingai ir nuosekliai tirti svarbiausius Lietuvos nacionaliniam saugumui ir gynybos politikai aktualių pokyčius (procesus ir įvykius) Lietuvos kaimyninėse šalyse. Tyrimas yra svarbus ir dėl Lietuvos kaimynystėje esančių šalių strategijos ir politikos vykdymo kylančių grėsmių bei pavojų, ir dėl bendradarbiavimo galimybių atremiant saugumui kylančius iššūkius ir plėtojant bendrus gynybos politikos projektus. Šiais tyrimais siekiama atskleisti ir „įkontekstinti“ Lietuvos nacionalinio saugumo problematiką į regioniniame lygmenyje ir pristatyti Lietuvos tyrėjų požiūrių į esamą situaciją specifiškumą.
 
Projekto vadovas
Prof. dr. Gediminas Vitkus
El. p. [email protected]
Ekonominės ir demografinės kaitos poveikis Lietuvos kariuomenei ir krašto apsaugos sistemai (2019–2020 m.)
Projekto tikslas
Pateikti ekonominės ir demografinės raidos scenarijus bei jų galimą įtaką Lietuvos kariuomenės dalinių komplektavimui ir KAS personalo plėtrai atskiruose regionuose, kur yra dislokuoti kariniai daliniai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Tauragės, Marijampolės, Utenos).
 
Projekto vadovė
Dr. Ieva Meidutė-Kavaliauskienė
Lyderystės tyrimai Lietuvos kariuomenėje (2019–2020 m.)
Projekto tikslas
Atskleisti karinės lyderystės kompleksiškumą pasitelkiant kompetencijomis grįstos lyderystės tyrimus ir alternatyvias lyderystės kompetencijų vertinimo metodikas.
 
Projekto vadovės
Prof. dr. Rasa Smaliukienė
Dr. Viktorija Šimanauskienė
Lietuvos visuomenės atsparumo ir galios vystymas pilietinei gynybai (2019–2021 m.)
Projekto tikslas
Kompleksiškai ištirti priežastis ir nustatyti veiksnius, darančius įtaką šiuolaikinės Lietuvos visuomenės atsparumui ir jos pilietinei galiai gintis nuo šiuolaikinių grėsmių valstybės nacionaliniam saugumui, ir pateikti mokslines įžvalgas dėl šios galios vystymo galimybių.
 
Projekto vadovė
Prof. dr. Audronė Petrauskaitė
Galimybių studija dėl lauko mokomosios įrangos artimojo nuotolio oro gynybos sistemos (RBS-70 ir „Grom“) sukūrimo ir įdiegimo Lietuvos kariuomenės Karinėse oro pajėgose (2021–2022 m.)
Projekto tikslas
Įvertinti lauko mokomosios įrangos artimojo nuotolio oro gynybos sistemoms (RBS-70 ir „Grom“) sukūrimo ir įdiegimo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orlaiviams (kaip taikiniams) galimybes ir ateities perspektyvas.
 
Projekto vadovas
Simonas Aleksandravičius
Transatlantinės erdvės saugumo ir gynybos procesų poveikis Lietuvos, kaip mažos valstybės, nacionaliniam saugumui ir gynybai (2021–2022 m.)
Projekto tikslas
Nuosekliai ir sistemiškai ištirti transatlantinėje erdvėje vykstančius pokyčius, kurie susiję su Lietuvai svarbių valstybių nacionalinio saugumo ir gynybos politika, taip pat su tarptautinių ir regioninių organizacijų procesais, potencialiai turinčiais ar turėsiančiais poveikį šalies nacionaliniam saugumui ir gynybai.
 
Projekto vadovė
Dr. Ringailė Kuokštytė
Nuotolinio mokymo sistemų taikymas kaip ateities kario rengimo sprendinys LK (2021–2022 m.)
Projekto tikslas
Ištirti, kokios konkrečiai ir kokios apimties nuotolinio mokymo priemonės turėtų/galėtų būti taikomos ugdant karininkus, kad būtų išugdytos ne tik jų profesinės kompetencijos, bet ir tokios XXI a. būtinos savybės kaip kritinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti ir integruotos į LK karinio rengimo programas.
 
Projekto vadovas
Prof. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas