Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Studijų nutraukimas

Kariūnas gali pats apsispręsti netęsti studijų. Jam nutarus tai padaryti iki antro kurso pradžios, studijos nutraukiamos be finansinių įsipareigojimų, vėliau jis privalo atlyginti mokymo išlaidas (išskyrus pirmo kurso). Jei kariūnas šalinamas iš Karo akademijos, jis privalo atlyginti mokymo išlaidas, išskyrus pirmojo kurso metu. Atleidžiant kariūną iš Akademijos – finansinių įsipareigojimų nėra.
 
Kariūnas pašalinamas iš Lietuvos karo akademijos:
 • už nepažangumą (įskaitant karinio rengimo programos ir fizinio rengimo dalyko skolas);
 • jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • jeigu įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jis nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba jam skiriama bausmė, dėl kurios negalima tęsti studijų;
 • pažeidęs Akademijos etikos kodekso nuostatas;
 • už drausmės pažeidimus Lietuvos kariuomenės drausmės statute nustatytais atvejais;
 • jeigu dėl savo kaltės netenka teisės susipažinti su įslaptinta informacija ir ja naudotis arba jam tokia teisė negali būti suteikta;
 • studijas ar karinį rengimą nutraukęs dėl svarbiomis nepripažintų aplinkybių;
 • negrįžęs po akademinių atostogų;
 • pašalintas iš Lietuvos aukštosios mokyklos, į kurią buvo išsiųstas studijuoti ir įgyti krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių.
Kariūnas atleidžiamas iš Lietuvos karo akademijos:
 • jeigu negali tęsti kariūno tarnybos dėl sveikatos būklės (karinės medicinos ekspertizės komisijos sprendimu);
 • jeigu du kartus per studijų laikotarpį atestuojamas neigiamai;
 • jeigu iki antrųjų studijų metų pradžios pats apsisprendžia netęsti studijų;
 • jeigu yra kariūno rašytinis prašymas dėl šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) mirties;
 • dėl kitų svarbiomis pripažintų ir nuo kariūno valios nepriklausančių ir nepašalinamų aplinkybių.