Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Studijų kokybė

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, remdamasi vizija, misija, vertybėmis ir strateginiais tikslais, atsako už studijų kokybės užtikrinimą ir gerinimą.
 
Įgyvendinant studijų programas joje siekiama, kad studijų kokybės užtikrinimo principai atitiktų tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu nustatytus reikalavimus ir tenkintų visų suinteresuotų šalių (studentų, dėstytojų, administracijos, socialinių partnerių ir kt.) poreikius.
 
Akademijoje vykdomos tik akredituotų studijų krypčių studijų programos. Studijų įgyvendinimą koordinuoja prorektorius studijoms ir mokslui, jų priežiūrą vykdo Mokslo ir studijų kolegija. Studijų programos vykdymo kokybę užtikrina studijų programos vadovas, jos priežiūrą vykdo atitinkamos krypties studijų programos komitetas. Sklandaus studijų proceso organizavimą ir administravimą užtikrina Studijų skyrius.
 
Formuojant ir įgyvendinant politiką, nukreiptą į studijų kokybės gerinimą, užtikrinamas studentų atstovų ir socialinių partnerių dalyvavimas pagrindiniuose Akademijos valdymo organuose – Taryboje, Senate, studijų programų komitetuose ir darbo grupėse.
 
Akademijos studijų kokybė užtikrinama ir gerinama, atliekant periodinį išorinį ir vidinį studijų kokybės vertinimą. Studijų kokybei vertinti Akademijoje renkama įvairi kiekybinė ir kokybinė informacija apie studijų eigą bei studijų kokybę (įvairūs statistiniai duomenys, apklausos ir kt.), vykdomi susitikimai su studentais ir akademiniu personalu. Surinkta informacija analizuojama, vertinama, priimami faktais pagrįsti sprendimai studijų kokybės užtikrinimo ir gerinimo srityje ir išvados skelbiamos bendruomenei.