Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

G2/3/5


Skyriaus viršininkas
plk. ltn. Deividas Jasinevičius

 
G2/3/5 skyriaus uždaviniai:
  • planuoti, organizuoti LKA veiklą, koordinuojant ją su kitais LKA padaliniais;
  • planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti LKA PKT karių ir kariūnų karinio rengimo proceso vykdymą;
  • padėti LKA štabo viršininkui ir LKA padaliniams įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas ir paskirtas užduotis;
  • organizuoti ir atlikti slaptų dokumentų apskaitą, apsaugą;
  • užtikrinti LKA fizinį saugumą;
  • teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją LKA padaliniams.