Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Ryšių ir informacinių sistemų skyrius

Skyriaus viršininkas
kpt. Vitalij Filipovič

 
Ryšių ir informacinių sistemų skyriaus uždaviniai:
  • padėti LKA aprūpinimo tarnybos viršininkui ir LKA padaliniams įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas ir paskirtas užduotis;
  • vykdyti RIS įrangos diegimą, apskaitą, techninę priežiūrą, užtikrinti, kad ji būtų saugoma pagal nustatytus reikalavimus;
  • administruoti LKA kompiuterių tinklus ir kompiuterizuotas darbo vietas;
  • planuoti RIS skyriaus veiklą, koordinuojant ją su kitais LKA padaliniais;
  • teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją LKA padaliniams, pagal LKA štabo poreikį dalyvauti jo veikloje.