Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Pranešėjų apsauga

Praneškite, jeigu Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (LKA) ar/ir visose kitose krašto apsaugos sistemos (KAS) institucijose susidūrėte su galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administraciniu nusižengimu, tarnybiniu nusižengimu ar darbo pareigų pažeidimu, taip pat šiurkščiu privalomų profesinės etikos normų pažeidimu ar kitu, grėsmę viešajam interesui keliančiu arba jį pažeidžiančiu, teisės pažeidimu, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su LKA ar KAS institucijomis.
 
Informaciją apie pažeidimus LKA ar KAS gali palikti esami ir buvę kariai, darbuotojai ar asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su LKA ar KAS institucijomis.
 
Informacija apie pažeidimus LKA ar KAS institucijose teikiama dėl:
  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams, teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo.
 
Informacijos apie teisės pažeidimus KAS institucijose (taip pat ir LKA) teikimą ir administravimą reglamentuoja krašto apsaugos ministro 2023 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl Informacijos apie teisės pažeidimus teikimo ir administravimo krašto apsaugos sistemoje ir Pranešėjų apsaugos įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašų patvirtinimo“ patvirtintas Pranešėjų apsaugos įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašas.
 
Apie pažeidimą galite pranešti:
 
Asmenims, pateikusiems informaciją pažeidimus, gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Asmens, kuris pateikė informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. Konfidencialumo nebūtina užtikrinti, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.
 
Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu.
 
Už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikalstamos veikos padarymu, valstybės ar tarnybos paslapties ar profesinės paslapties atskleidimą yra numatyta teisinė atsakomybė.
 
Pranešėjui aktualūs teisės aktai: