Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Politikos mokslai

Doktorantūros studijos rengia mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo problemas.

Mokslo sritis: Socialiniai mokslai

Mokslo kryptis: Politikos mokslai

Suteikiamas mokslo laipsnis: Socialiniu mokslu srities politikos mokslu krypties mokslo daktaro laipsnis

Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės – 4 metai

Minimalus reikalingas išsilavinimas: Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas

Akademijoje doktorantams sudaromos palankios sąlygos ne tik studijuoti, gilinti konkrečios mokslų krypties teorines ir metodologines žinias įvairiuose seminaruose, stažuotėse, atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, bet ir dalyvauti moksliniuose projektuose, skaityti paskaitas bei vesti seminarus kariūnams ir studentams.Doktorantūros organizavimas
2011 m. sausio 19 d. Lietuvos karo akademija su Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Klaipėdos universitetais sudarė bendros veiklos sutartį ir parengė paraišką doktorantūros teisei gauti. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija paraišką patenkino, todėl nuo 2011–2012 mokslo metų jungtinė keturių universitetų politikos mokslų doktorantūra pradėjo savo darbą.
Doktorantūros studijų vykdymo eigą administruoja doktorantūros institucijų sutartimi paskirtas Vytauto Didžiojo universitetas.
Nuo 2012–2013 mokslo metų LKA kasmet turi valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų.
Doktorantūros studijas prižiūri doktorantūros komitetas, sudarytas iš 12 mokslininkų.
 
Doktorantūros institucijų (Jungtinis) politikos mokslų doktorantūros komitetas atsakingas už mokslo doktorantūros turinį, kokybę, organizavimą ir vykdymą.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – doktorantūros institucija, kurioje doktorantas studijuoja doktorantūroje, atlieka mokslinius tyrimus ir rengia disertaciją.
 
LKA Mokslo projektų ir analizės centras – doktorantūros institucijos padalinys, kuris koordinuoja ir organizuoja doktorantūros procesą.
 
LKA Politikos mokslų krypties doktorantūros studijų kolegija prižiūri doktoranto doktorantūros eigą, teikia metodinę pagalbą, išvadas apie doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus, organizuoja pirminius daktaro disertacijos svarstymus.
 
Disertacijų gynimas
Daktaro disertacija ginama ir mokslo laipsnis suteikiamas Politikos mokslų krypties gynimo taryboje, kuri sudaroma konkrečiai disertacijai ginti po to, kai disertacija yra užbaigta ir pateikta ginti.
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti prieš ginantis disertaciją, išdėstyti atmintinėje Akademijos doktorantui.
 
Prieš disertacijos gynimą reikalaujami pateikti dokumentai:
 
Rengia Mokslo projektų paramos skyrius
 • Priėmimo į doktorantūrą dokumentai (prašymas priimti į doktorantūrą su priedais, nurodytais skelbime apie priėmimą į doktorantūrą).
 • Lietuvos karo akademijos viršininko įsakymai (dėl doktoranto vadovo ir konsultanto skyrimo, stipendijos mokėjimo, doktoranto studijų programos terminų atidėjimo).
 • Kasmetinės doktoranto atestacijos dokumentai.
 • Doktoranto studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo programa.
 • Doktoranto egzaminų žiniaraščiai.
 • Lietuvos karo akademijos viršininko įsakymas dėl daktaro disertacijos gynimo, gynimo tarybos sudarymo.
 • Skelbimas apie viešą disertacijos gynimą.
Rengia doktorantas
 • Doktoranto prašymas Lietuvos karo akademijos viršininkui leisti ginti daktaro disertaciją.
 • Disertacijos patikra dėl plagiato. Daktaro disertaciją ir santrauką DOC, DOCX arba PDF formatu reikia įkelti į Moodle aplinkoje sukurtą doktorantūros aplinką sutapties patikrai:            https://lka.vma.liedm.lt/course/view.php?id=130#section-2
 • Gyvenimo, kūrybinės ir mokslo veiklos aprašymas.
 • Doktoranto mokslinio vadovo, konsultanto teikimas ginti disertaciją.
 • Disertanto paskelbtų mokslinių straipsnių disertacijos tema sąrašas ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršeliu ir turiniu).
 • Atspausdinta daktaro disertacija (1 egz.) ir daktaro disertacijos santrauka (1 egz.).
 • Disertacijos ir jos santraukos išsiuntimo adresatų (bibliotekos, institucijos ir kt.) sąrašas. Jų turi būti ne mažiau kaip 15. Doktorantas visą sąrašą parengia, pasitardamas su savo disertacijos vadovu. Sąrašą pasirašo doktorantūros institucijų politikos mokslų doktorantūros komiteto pirmininkas. Adresatų sąrašas turi būti pateiktas 1,5 mėn. prieš gynimą.
 • Pažymos iš doktorantūros institucijų bibliotekų apie disertacijos ir santraukos pateikimą.
 • Disertacijos 1 egz. ir disertacijos santraukos 2 egz. pristatomi ir į Nacionalinę M. Mažvydo biblioteką. Ši biblioteka pažymos neišduoda, atžymi LMT tinklalapyje.
 • Daktaro disertacijos anotacija lietuvių (iki 1500 spaudos ženklų) ir anglų (iki 1500 spaudos ženklų) kalbomis. (Anotacijos pateikiamos WORD formatu, atsiunčiamos į Mokslo projektų paramos skyrių el. paštu, nurodant disertacijos pavadinimą lietuvių, anglų kalbomis. Taip pat, būtina nurodyti studijų sritį, kryptį ir šaką lietuvių ir anglų kalbomis.)
 • Vadovaujantis mokslo doktorantūros nuostatais, daktaro disertacijos ir jų santraukos per 2 savaites po disertacijos viešo gynimo posėdžio turi būti pateiktos Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABA). Baigiamųjų darbų talpinimo instrukcija: http://www.tb.lt/baigiamieji-darbai.html
Kiti reikalingi dokumentai
 • Pirminių svarstymų protokolai. Baigiamojo disertacijos įvertinimo protokolas. Recenzentų atsiliepimai.
 • Doktorantūros komiteto teikimas ginti daktaro disertaciją. Recenzentų atsiliepimai.
 • Gynimo tarybos narių sutikimai ir jų mokslo darbų, rodančių jų kvalifikaciją, bei paskutiniųjų penkerių metų mokslinės veiklos sąrašai.
 • Gynimo tarybos narių atsiliepimai.
 • Kiti atsiliepimai.
 • Disertacijos gynimo posėdžio protokolas ir garso įrašas.
 • Atsiskaitymas su Lietuvos karo akademija.
Daugiau informacijos
Ramunė Budrienė