Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Lietuvos karo akademijos studijų kokybinė reforma – siekiant teikti geriausią išsilavinimą

Lietuvos karo akademijos studijų kokybinė reforma – siekiant teikti geriausią išsilavinimą

2018 04 16

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje jau juntami pokyčiai, kuriuos lėmė šiais metais pradėta įgyvendinti nauja 2018–2024 m. strategija. Akademijos viršininko brg. gen. Algio Vaičeliūno teigimu, sėkmingai tarpusavyje susietos penkios pamatinės strateginės plėtros kryptys padės pasiekti aukštesnį veiklos lygmenį ir įgyvendinti Lietuvos karo akademijos viziją – tapti geriausia lyderius ugdančia institucija Lietuvoje, kurios absolventai bus pajėgūs vykdyti sudėtingas ir ypatingo pasirengimo reikalaujančias užduotis. Viena iš penkių pokyčius Akademijoje lemiančių strateginių krypčių – aukščiausiojo lygmens į kariūną ir studentą sutelktos universitetinės ir karinės studijos.
 
Brg. gen. A. Vaičeliūnas Akademijos ateities sėkmę sieja su ryžtingumu ir gebėjimu susitelkti siekiant aiškių ir ambicingų tikslų, priklausančių nuo Lietuvos valstybės ir krašto apsaugos sistemos keliamų reikalavimų ateities vadui – lyderiui.
 
„Jaučiu didžiulę atsakomybę Lietuvos visuomenei už tai, kad Akademija ir toliau vystytųsi kaip svarbus gynybos universitetas, karybos mokslo centras, kuriame vykdomos mokslu ir tyrimais grindžiamos studijos, kuriamos žinios, plėtojama šviečiamoji ir patriotinio ugdymo veikla. Ir tikiu, kad nauja jos strategija yra bendras mūsų įsipareigojimas, o būdami atsakingi, susitelkę, dirbdami Akademijos ir Lietuvos labui, pasieksime geriausią rezultatą“, – per naujos Lietuvos karo akademijos strategijos pristatymą Krašto apsaugos ministerijos vadovybei sakė brg. gen. A. Vaičeliūnas.
 
Lietuvos karo akademija per dvidešimt šešerius gyvavimo metus parengė daugiau nei 2500 karininkų – uniformuotų valstybės piliečių, kurie sustiprino Lietuvos kariuomenę ir šviesuomenę. Ji ir ateityje rengs karininkus – vadus ir kels Lietuvos krašto apsaugos sistemai reikalingų karininkų profesinę kvalifikaciją. Visi šie siekiai atsispindi Akademijos misijoje, kuri išlieka nepakitusi. Tačiau nuo šiol, pasirinkus kitokias Akademijos ateities vystymosi ir augimo kryptis, ji savo misiją atliks kitaip. Būtent Lietuvos karo akademijos 2018–2024 m. strateginiame plane ir yra išsamiai išdėstyti pagrindiniai tikslai, uždaviniai ir priemonės planuojamiems pokyčiams įgyvendinti. Naujoji vizija remiasi penkiomis pamatinėmis Akademijos strateginio vystymosi kryptimis, kurios lemia ir pagrindinius jos pokyčius.
 
Pirmoji strateginė kryptis – tai aukštos motyvacijos kandidatų studijuoti Lietuvos karo akademijoje paieška, agitavimas, priėmimas į studijas, rengimas ir ugdymas, vadovaujantis Akademijos ir Lietuvos kariuomenės keliamais reikalavimais. Jis siejamas su kokybiškos ir patrauklios studijų, karinio rengimo infrastruktūros ir tarpusavio pasitikėjimu bei parama grįstos atmosferos kūrimu ir palaikymu, įtraukiant kariūnus į studijų programų kokybės užtikrinimo, tobulinimo procesą, jiems atstovaujant Akademijos senate ir studijų programų krypčių komitetuose.
 
Antroji strateginė kryptis susijusi su Lietuvos karo akademijos aukščiausiojo lygmens į kariūną ir studentą sutelktomis universitetinėmis ir karinėmis studijomis. Šia kokybine studijų reforma siekiama, kad jos absolventai gautų geriausias žinias, būtų pajėgūs vykdyti sudėtingas užduotis, kurioms reikia ypatingo pasirengimo. Dėl to, Lietuvos karo akademijos viršininko teigimu, kariūnas buvo ir bus visų pagrindinių jos veiklų gravitacijos centras.
 
Trečioji strateginė kryptis siejama su tarptautinius standartus atitinkančiais moksliniais tyrimais saugumo, gynybos ir karybos srityse. Ji remiasi bendrų tyrimų su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais inicijavimu, įgyvendinimu ir sklaida, tyrimų proceso ir jų rezultatų integravimu ir panaudojimu studijų turiniui ir kokybei gerinti.
 
Ketvirtoji strateginė kryptis siejama su nuolat savo edukacinius gebėjimus tobulinančiais aukščiausios kvalifikacijos universitetinių dalykų dėstytojais, instruktoriais ir studijas remiančiu personalu. Planuojama didinti išteklius ir gerinti nuolatinio Akademijos personalo gebėjimų tobulinimo sąlygas. Dėstymo kokybė – svarus akademinės karjeros plėtros kriterijus, dėl to daugiau dėmesio bus skiriama institucinės, administracinės ir metodinės paramos didinimui, pedagoginės patirties perdavimui jauniems Akademijos dėstytojams ir doktorantams.
 
Penktoji strateginė kryptis – organizacinio veiksmingumo ir efektyvumo didinimas ne tik optimizuojant vertikaliąją organizacijos struktūrą, bet ir skatinant horizontalųjį padalinių, akademinio personalo, administracijos ir kariūnų bendradarbiavimą. Akademijos institucinė kultūra bus tobulinama remiantis geriausia nacionaline ir užsienio patirtimi ir nukreipta į įsipareigojimą profesijai ir studentams, studentų / kariūnų pasitenkinimo studijomis ir lyderyste Akademijoje didinimą.
 
Akademijos viršininko teigimu, jos veikla ir toliau remsis akademinių institucijų pripažįstamais skaidrumo, atvirumo ir racionalumo principais, pasitikėjimu ir atsakomybe grįstais santykiais su darbuotojais ir suinteresuotomis šalimis. Nuo šiol ypatingas dėmesys bus skiriamas Akademijos dėstytojų ir studijas remiančių darbuotojų kompetencijos tobulinimui, naujų nacionalinio lygmens ir kitų šalių specialistų pritraukimui ir tolesniam modernios studijų aplinkos (bazės) kūrimui.
 
„Kvalifikuotas ir motyvuotas personalas, susitelkęs Akademijos strategijai ir pokyčiams įgyvendinti ir pamatinėms jos vertybėms ugdyti, yra pagrindas, kuriuo remdamiesi sėkmingai įgyvendinsime savo strategiją“, – teigė brg. gen. A. Vaičeliūnas.
 
„Tikiu, kad, būdami atsakingi, susitelkę ir dirbdami Lietuvos labui, mes pasieksime geriausią naujos Lietuvos karo akademijos strategijos įgyvendinimo rezultatą iki 2024 m. Akademija taps geriausia lyderius rengiančia institucija Lietuvoje. Tai yra bendras visų mūsų įsipareigojimas“, – sakė Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas.
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos visuomenės informavimo specialistė Lina Vaitiekūnaitė, tel. +370 672 43275