Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karinė diplomatija (ištęstinės studijos)

Programa skirta parengti ekspertus, gebančius analizuoti tarptautinio saugumo procesus ir tarptautinius konfliktus, taikant skirtingas tarptautinių santykių ir konfliktų teorines perspektyvas ir metodologijas, siūlant adekvačius jų sprendimo būdus, remiantis įgytais diplomatijos teorijos ir mokslinių tyrimų įgūdžiais.
 
Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai (J)
 
Studijų kryptis: Politikos mokslai (J02)
 
Suteikiama kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6211JX001
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 7470312
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 2 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 120
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Politikos mokslų krypties programų akreditacija: iki 2024 m. gegužės 31 d.
 
Trijų paskutinių metų priėmimų statistika:
2020 m. priimta: 12 studentų;
2021 m. priimta: 15 studentų;
2022 m. priimta: 11 studentų.
 
Studijų metu Karinės diplomatijos studentai mokomi analizuoti ir vertinti tarptautinio saugumo iššūkių ir tarptautinių konfliktų priežastis, procesus ir sprendimų būdus, remiantis skirtingomis (klasikinėmis ir naujausiomis) tarptautinių santykių, karo ir konfliktų kilimo ir sprendimo teorijomis, geopolitiniu ir istoriniu kontekstu, diplomatijos ir tarptautinės teisės žiniomis, siūlant alternatyvas egzistuojančioms prieigoms; tobulinami jų gebėjimai sistemiškai vykdyti tarptautinio saugumo (konvencinių ir nekonvencinių) iššūkių, tarptautinių konfliktų ir jų sprendimų mokslinius tyrimus pasitelkiant kiekybinius, kokybinius ir mišrius tyrimo metodus, įvertinant jų taikymo patikimumą ir aiškinimo ribotumus, pateikiant rekomendacijas dėl užsienio ir saugumo politikos pasirinkimų ir diplomatinių sprendimų, kritiškai įvertinant jų pasekmes.
 
Karinės diplomatijos ištęstinių studijų magistro programą sudaro 120 ECTS: studijų programos 84 ECTS sudaro studijų programos dalykai, skirti gilinamosioms studijoms, 36 ECTS – magistro baigiamajam darbui, kuris rašomas trečiojo ir ketvirtojo semestrų metu, o ginamas birželio mėnesį viešame magistro baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje.


Studijų dalykai

I semestras
 • Tarptautinių santykių teorijos (6 ECTS)

 • Ginklų kontrolė (6 ECTS)
 • Strateginė komunikacija (6 ECTS)
 • Mažų valstybių užsienio ir saugumo politika (6 ECTS)
 • Gynybos ekonomika ir finansai (6 ECTS)
II semestras
 • Gynybos politikos studijos (6 ECTS)
 • Tarptautinių santykių ir saugumo tyrimų metodologija (6 ECTS)
 • Karo ir diplomatijos istorija (6 ECTS)
 • Taikos ir konfliktų studijos tarptautiniuose santykiuose (6 ECTS)
 • NATO ir ES gynybos ir saugumo politika (6 ECTS)
III semestras
 • Karo studijos (6 ECTS)
 • Tarptautinė baudžiamoji justicija (6 ECTS)
 • Diplomatijos teorija ir praktika (6 ECTS)
 • Užsienio politikos analizė (6 ECTS)
IV semestras
 • Magistro baigiamasis darbas (36 ECTS)

Studijų procesas

Paskaitų laikas
Karinės diplomatijos studijų programos paskaitos vyksta sesijos metu kartą per semestrą: įžanginės sesijos – 12 akademinių valandų, egzaminų sesijos metu – 4 akademinės valandos. Tarp įžanginės ir egzaminų sesijų vyksta paskaitos (po 12 akademinių valandų kiekvienam studijų dalykui) nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 18.00.
 
Intensyvi pirmojo studijų semestro sesija trunka 2 savaites, antrojo ir trečiojo – keturias, o ketvirtojo – 3 savaites.
 
 
Mokymo, mokymosi ir vertinimo procedūros: programa grindžiama į studentus orientuotomis studijomis, kurios remiasi mokslo tyrimais grįstu mokymu. Paskaitų, diskusijų, seminarų ir savarankiško darbo metu studentai nagrinėja tarptautinio saugumo iššūkius, konfliktus, jų reguliavimą, tarptautinės teisės poveikį ir tarptautinių santykių veikėjų veiksmus pasitelkdami praktinius pavyzdžius, audiovizualinę medžiagą, žemėlapius, statistinių duomenų masyvus, dirbdami grupėmis, siūlydami alternatyvas, analizuodami mokslinę literatūrą, rašydami įvairius rašto darbus ir magistro baigiamąjį darbą. Studentų pasiekimai vertinami pasitelkiant egzaminus raštu, rašto darbus, atvejų analizes, problemų sprendimą, pristatymus, simuliacijas, magistro baigiamąjį darbą. Vertinant studijų rezultatus, taikomas kaupiamasis vertinimas.

Studijų rezultatai

Programos absolventų gebėjimai pasibaigus studijų procesui
Žinios ir jų taikymas
 • Geba įvardyti tarptautinių konfliktų ir tarptautinio saugumo iššūkių priežastis, jų geopolitinį, istorinį ir ekonominį kontekstą, procesus, klasikines ir naujausias tarptautinių santykių, karo ir konfliktų teorijas, diplomatijos ir tarptautinės teisės problemas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • Geba savarankiškai vykdyti mokslinius tarptautinio saugumo ir konfliktų tematikos tyrimus (parengti magistro baigiamąjį darbą) ir kitus tyrimus, taikydami įvairias teorines prieigas, pasitelkdami kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus, įvertindami jų taikymo patikimumą ir aiškinimo ribotumą, pateikdami subalansuotų rekomendacijų, įvertinę jų pasekmes.
Specialieji gebėjimai
 • Geba pateikti kritinių saugumo, konfliktų ir diplomatinių procesų nacionaliniame, regioniniame ir globaliajame lygmenyse vertinimų, papildydami tarptautinį diskursą atliekamais individualiais ar grupių tyrimais ir publikacijomis.
Socialiniai gebėjimai
 • Geba kokybiškai pristatyti atliktus mokslinius tyrimus (individualiai ar grupėmis) Lietuvos ir užsienio akademinės bendruomenės nariams ar dalyvaudami viešosiose diskusijose, vadovaudamiesi profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai
 • Geba kritiškai ir argumentuotai vertinti naujausius mokslinių tyrimų rezultatus, juos reflektuodami savo vykdomuose tyrimuose ir plėtodami tyrimines kompetencijas;
 • Pagal turimus duomenis geba pateikti inovatyvius sprendimus savo veiklos srityje, vadovaudamiesi valstybės ir jos sąjungininkų interesais, tarptautine teise, suvokdami moralinę atsakomybę už savo veiksmus ir įvertinę sprendimų pasekmes visuomenei, valstybei bei tarptautinei aplinkai.

Karjeros galimybės

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir darbas Lietuvos krašto apsaugos sistemoje
Programoje studijuojantys studentai aktyviai tarnauja Lietuvos krašto apsaugos sistemoje ar dirba jos institucijose. Sėkmingas magistro studijų baigimas sukuria  galimybes sėkmingai vystyti karjerą – gauti karinį paaukštinimą. Absolventai gali tęsti karjerą ir palikę LR krašto apsaugos sistemą: dirbti įvairaus pobūdžio specialistais, ekspertais, patarėjais, konsultantais, analitikais, užimti pareigas visų lygių valstybės valdymo institucijose, viešajame sektoriuje ir privataus verslo įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose, siekti profesinės karjeros tarptautinėse organizacijose, taip pat – tapti aukštųjų mokyklų dėstytojais ir mokslininkais arba gerai savo misijai pasirengusiais politikais.
 
Sėkmingai baigę Karinės diplomatijos magistro studijas studentai gali tęsti studijas politikos mokslų doktorantūroje LKA, kuri yra Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos ir Klaipėdos universiteto doktorantūros konsorciumo narė, arba bet kuriame kitame Lietuvos ar užsienio universitete.
Programos vadovas
lekt. dr. Agnietė Žotkevičiūtė-Banevičienė