Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karinė diplomatija (ištęstinės studijos)

Programa skirta parengti ekspertus, gebančius analizuoti tarptautinio saugumo procesus ir tarptautinius konfliktus, taikant skirtingas tarptautinių santykių ir konfliktų teorines perspektyvas ir metodologijas, siūlant adekvačius jų sprendimo būdus, remiantis įgytais diplomatijos teorijos ir mokslinių tyrimų įgūdžiais.
 
Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai (J)
 
Studijų kryptis: Politikos mokslai (J02)
 
Suteikiama kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6211JX001
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 7470312
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 2 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 120
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Politikos mokslų krypties programų akreditacija: iki 2023 m. gegužės 31 d.
 
Trijų paskutinių metų priėmimų statistika:
2019 m. priimta: 7 studentai;
2020 m. priimta: 12 studentų;
2021 m. priimta: 15 studentų.
 
Studijų metu Karinės diplomatijos studentai mokomi analizuoti ir vertinti tarptautinio saugumo iššūkių ir tarptautinių konfliktų priežastis, procesus ir sprendimų būdus, remiantis skirtingomis (klasikinėmis ir naujausiomis) tarptautinių santykių, karo ir konfliktų kilimo ir sprendimo teorijomis, geopolitiniu ir istoriniu kontekstu, diplomatijos ir tarptautinės teisės žiniomis, siūlant alternatyvas egzistuojančioms prieigoms; tobulinami jų gebėjimai sistemiškai vykdyti tarptautinio saugumo (konvencinių ir nekonvencinių) iššūkių, tarptautinių konfliktų ir jų sprendimų mokslinius tyrimus pasitelkiant kiekybinius, kokybinius ir mišrius tyrimo metodus, įvertinant jų taikymo patikimumą ir aiškinimo ribotumus, pateikiant rekomendacijas dėl užsienio ir saugumo politikos pasirinkimų ir diplomatinių sprendimų, kritiškai įvertinant jų pasekmes.
 
Karinės diplomatijos ištęstinių studijų magistro programą sudaro 120 ECTS: studijų programos 84 ECTS sudaro studijų programos dalykai, skirti gilinamosioms studijoms, 6 ECTS skiriami Magistro baigiamojo darbo pilotinei studijai, kuri rengiama trečiojo semesto metu, 30 ECTS – Magistro baigiamajam darbui, kuris rašomas ketvirto semestro metu, o ginamas birželio mėnesį viešame magistro baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje.


Studijų dalykai

I semestras
 • Tarptautinių santykių teorijos (6 ECTS)

 • Ginklų kontrolė (6 ECTS)
 • Strateginė komunikacija (6 ECTS)
 • Mažų valstybių užsienio ir saugumo politika (6 ECTS)
 • Gynybos ekonomika ir finansai (6 ECTS)
II semestras
 • Gynybos politikos studijos (6 ECTS)
 • Tarptautinių santykių ir saugumo tyrimų metodologija (6 ECTS)
 • Karo ir diplomatijos istorija (6 ECTS)
 • Taikos ir konfliktų studijos tarptautiniuose santykiuose (6 ECTS)
 • NATO ir ES gynybos ir saugumo politika (6 ECTS)
III semestras
 • Karo studijos (6 ECTS)
 • Tarptautinė baudžiamoji justicija (6 ECTS)
 • Magistro baigiamojo darbo pilotinė studija (6 ECTS)
 • Diplomatijos teorija ir praktika (6 ECTS)
 • Užsienio politikos analizė (6 ECTS)
IV semestras
 • Magistro baigiamasis darbas (30 ECTS)

Studijų procesas

Paskaitų laikas
Karinės diplomatijos studijų programos paskaitos vyksta sesijos metu kartą per semestrą: įžanginės sesijos – 12 akademinių valandų, egzaminų sesijos metu – 4 akademinės valandos.  Tarp įžanginės ir egzaminų sesijų vyksta paskaitos (po 12 akademinių valandų kiekvienam studijų dalykui) nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 16.10.
 
Intensyvi pirmojo studijų semestro sesija trunka 2 savaites, antrojo ir trečiojo – keturias, o ketvirtojo – 3 savaites.
 

Karjeros galimybės

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir darbas Lietuvos krašto apsaugos sistemoje
Programoje studijuojantys studentai aktyviai tarnauja Lietuvos krašto apsaugos sistemoje ar dirba jos institucijose. Sėkmingas magistro studijų baigimas sukuria  galimybes sėkmingai vystyti karjerą – gauti karinį paaukštinimą. Absolventai gali tęsti karjerą ir palikę LR krašto apsaugos sistemą: dirbti įvairaus pobūdžio specialistais, ekspertais, patarėjais, konsultantais, analitikais, užimti pareigas visų lygių valstybės valdymo institucijose, viešajame sektoriuje ir privataus verslo įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose, siekti profesinės karjeros tarptautinėse organizacijose, taip pat – tapti aukštųjų mokyklų dėstytojais ir mokslininkais arba gerai savo misijai pasirengusiais politikais.
 
Sėkmingai baigę Karinės diplomatijos magistro studijas studentai gali tęsti studijas politikos mokslų doktorantūroje LKA, kuri yra Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos ir Klaipėdos universiteto doktorantūros konsorciumo narė, arba bet kuriame kitame Lietuvos ar užsienio universitete.
Programos vadovas
prof. dr. Giedrius Česnakas