Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos studijos (ištęstinės studijos)

Programa skirta parengti specialistus, gebančius veiksmingai vadovauti ginkluotųjų pajėgų ir saugumo institucijų padaliniams didelio kompleksiškumo bei neapibrėžtumo sąlygomis, skatinti pavaldinių veiklos kūrybingumą bei iniciatyvumą ir siūlyti, vertinti ir įgyvendinti gynybos politikos pokyčius.
 
Studijų krypties grupė: Visuomenės saugumas (J)
 
Studijų kryptis: Gynybos studijos (J08)
 
Suteikiama kvalifikacija: Visuomenės saugumo magistras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6211SX001
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 7471031
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 2 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 90
 
Akredituota: iki 2030 m. sausio 17 d.
 
Trijų paskutinių metų priėmimų statistika:
2021 m. priimta: 11 studentų;
2022 m. priimta: 8 studentai;
2023 m. priimta: 10 studentų.
 
Studijų metu Gynybos studijų studentai mokomi taikyti naujausias vadybos teorijas, parenkant sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo metodus bei priemones priklausomai nuo aplinkybių ir paaiškinti metodo taikymo ypatybes pavaldiniams, studijuoja politinį ir teisinį ginkluotųjų pajėgų veiklos kontekstą nacionaliniu, NATO ir globaliu lygmenimis.
 
Gynybos studijų ištęstinių studijų magistro programą sudaro 90 ECTS: studijų programos 70 ECTS sudaro studijų programos dalykai, skirti gilinamosioms studijoms, 20 ECTS – Magistro baigiamajam darbui, kuris rašomas ketvirto semestro metu, o ginamas birželio mėnesį viešame magistro baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje.


Studijų dalykai

I semestras
 • Globali politika ir saugumas (10 ECTS)
 • Viešojo valdymo modeliai (10 ECTS)
 • Karinė jurisprudencija (5 ECTS)
II semestras
  • Rizikų ir nepaprastųjų situacijų valdymas (10 ECTS)
  • Lietuvos nacionalinio saugumo ir užsienio politika (5 ECTS)
  • Mokslo tiriamasis darbas I (5 ECTS)
  III semestras
  • Šiuolaikinės vadybos teorijos (10 ECTS)
  • Sprendimų priėmimo teorija (5 ECTS)
  • Mokslo tiriamasis darbas II (10 ECTS)
  IV semestras
  • Magistro baigiamasis darbas (20 ECTS)

  Studijų procesas

  Paskaitų laikas
  Gynybos studijų programos paskaitos vyksta sesijos metu kartą per semestrą: studijų dalyko 5 ECTS apimties įžanginės sesijos – 12 akademinių valandų, egzaminų sesijos metu – 6 akademinės valandos, tarp įžanginės ir egzaminų sesijų vyksta paskaitos (po 12 akademinių valandų kiekvienam studijų dalykui) nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 16.10; studijų dalyko 10 ECTS apimties įžanginės sesijos – 20 akademinių valandų, egzaminų sesijos metu – 10 akademinių valandų, tarp įžanginės ir egzaminų sesijų vyksta paskaitos (20 akademinių valandų kiekvienam studijų dalykui) nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 18.00.
   
  Intensyvi pirmojo studijų semestro sesija trunka 2 savaites, antrojo ir trečiojo – keturias, o ketvirtojo – 3 savaites.
   
   
  Mokymo, mokymosi ir vertinimo procedūros: programa grindžiama į studentus orientuotomis studijomis, kurios remiasi mokslo tyrimais grįstu mokymu. Paskaitų, diskusijų, pratybų ir seminarų metu pasitelkiama aktyvių metodų įvairovė (diskusijos, minčių žemėlapių kūrimai, pristatymų rengimai, praktinių problemų sprendimai, apklausos, rašto darbai), naudojama audiovizualinė medžiaga, žemėlapiai, statistinių duomenų masyvai, dirbdama grupėse. Vertinant studijų rezultatus pasitelkiami: testai, uždari ir atviri klausimynai, rašto darbų rengimas, pristatymai, esė, problemų spendimo užduotys, projektų rengimas, magistro darbo gynimas. Vertinant studijų rezultatus taikomas kaupiamasis vertinimas.

  Studijų rezultatai

  Programos absolventų gebėjimai pasibaigus studijų procesui
  Žinios ir jų taikymas
  • Žino ir savo profesinėje veikloje taiko naujausių mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstas išteklių valdymo priemones, užtikrinančias mažiausią neigiamą poveikį aplinkai, visuomenei, šalies ekonomikai.
  Gebėjimai vykdyti tyrimus
  • Geba analizuoti ir kritiškai vertinti šalies gynybai reikalingų išteklių sistemą bei priimti sprendimus, leidžiančius sukurti alternatyvius šios sistemos variantus taikos, krizių ir karo metu.
  Specialieji gebėjimai
  • Geba pritaikyti įgytas žinias ir jomis remdamiesi parinkti tinkamas inovatyvias priemones, užtikrinančias tinkamą gynybos išteklių panaudojimą efektyviai mobilizacijai bei priimančiosios šalies paramai (PŠP) organizuoti.
  Socialiniai gebėjimai
  • Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti informaciją, reikalingą gynybos išteklių valdymo sprendimams įgyvendinti daugiakultūrėje aplinkoje, taip pat dirbti individualiai ir komandoje, prisiimdami atsakomybę už savo bei komandos veiklos kokybę, imtis lyderio vaidmens.
  Asmeniniai gebėjimai
  • Geba savarankiškai tobulėti profesinėje srityje, pasinaudodami naujausiomis mokslinių tyrimų žiniomis, ir sisteminio bei kritinio mąstymo pagrindu priimti inovatyvius sprendimus, suvokdami šių sprendimų poveikį šalies ginkluotosioms pajėgoms, visuomenei ir aplinkai.

  Karjeros galimybės

  Tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir darbas Lietuvos krašto apsaugos sistemoje
  Gynybos studijų programa pirmiausiai yra orientuota į kompetencijas, kurios padės absolventams toliau siekti sėkmingos karjeros Lietuvos kariuomenės, kitų KAS ar valstybinių saugumo institucijų padalinių vadovų ir specialistų pozicijose. Taip pat baigus Gynybos studijų programą įgytas visuomenės saugumo magistro kvalifikacinis laipsnis atveria galimybes dirbti ir tarnauti ne tik kariuomenėje, bet ir kitose viešojo bei privataus sektoriaus organizacijose, ypač veiklos sferose, susijusiose su saugumo užtikrinimu, organizacinių procesų planavimu, organizavimu bei kontrole. Įgyta visuomenės saugumo magistro kvalifikacija taip pat sudaro galimybę siekti mokslų daktaro laipsnio.
  Programos vadovas
  prof. dr. Alvydas Šakočius