Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos išteklių vadyba (ištęstinės studijos)

Programa skirta parengti karininkus ir valstybės tarnautojus gebančius nuolat atsinaujinančių vadybos mokslo žinių ir praktinių gebėjimų sintezės pagrindu kritiškai analizuoti ir vertinti šalies gynybai reikalingų materialiųjų, žmogiškųjų ir informacinių išteklių sistemą bei planuoti ir įgyvendinti šios sistemos tinkamą funkcionavimą užtikrinančius sprendimus, pagrįstus bendros atsakomybės, tvarumo ir tarptautinio bendradarbiavimo principais, taikos krizių ir karo metu.
 
Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 
Studijų kryptis: Vadyba (L02)
 
Suteikiama kvalifikacija: Viešojo administravimo magistras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6211LX098
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 7470413
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 2 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 90
 
Akredituota: iki 2031 m. sausio 22 d.
 
Trijų paskutinių metų priėmimų statistika:
2020 m. priimta: 10 studentų;
2021 m. priimta: 15 studentų;
2022 m. priimta: 12 studentų.
 
Studijų metu Gynybos išteklių vadybos studentai mokomi taikyti savo profesinėje veikloje naujausių mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstas gynybos išteklių valdymo priemones, užtikrinančias mažiausią neigiamą poveikį aplinkai, visuomenei, šalies ekonomikai, ugdomi jų gebėjimai analizuoti ir kritiškai vertinti šalies gynybai reikalingų išteklių sistemą bei priimti sprendimus leidžiančius sukurti alternatyvius šios sistemos variantus taikos, krizių ir karo metu.
 
Gynybos išteklių vadybos ištęstinių studijų magistro programą sudaro 90 ECTS: studijų programos 60 ECTS sudaro studijų programos dalykai, skirti gilinamosioms studijoms, 30 ECTS – Magistro baigiamajam darbui, kuris rašomas ketvirto semestro metu.Studijų dalykai

I semestras
 • Strateginis gynybos institucijų valdymas (5 ECTS)
 • Apsirūpinimo sistemos organizavimas ir valdymas (10 ECTS)
 • Finansų valdymas gynybos sistemoje (5 ECTS)
II semestras
  • Rizikų ir nepaprastųjų situacijų valdymas (10 ECTS)
  • Gynybos projektų valdymas (5 ECTS)
  • Kokybiniai tyrimų metodai (5 ECTS)
  III semestras
   • Sprendimų priėmimo teorija (5 ECTS)
   • Gynybos pokyčių ir inovacijų valdymas (5 ECTS)
   • Kiekybiniai tyrimų metodai (10 ECTS)
   IV semestras
   • Magistro baigiamasis darbas (30 ECTS)

   Studijų procesas

   Paskaitų laikas
   Gynybos išteklių vadybos programos paskaitos vyksta sesijos metu kartą per semestrą: studijų dalyko 5 ECTS apimties įžanginės sesijos – 12 akademinių valandų, egzaminų sesijos metu – 6 akademinės valandos, tarp įžanginės ir egzaminų sesijų vyksta paskaitos (po 12 akademinių valandų kiekvienam studijų dalykui) nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 18.00; studijų dalyko 10 ECTS apimties įžanginės sesijos – 20 akademinių valandų, egzaminų sesijos metu – 10 akademinių valandų, tarp įžanginės ir egzaminų sesijų vyksta paskaitos (20 akademinių valandų kiekvienam studijų dalykui) nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 16.10.
    
   Intensyvi pirmojo studijų semestro sesija trunka 2 savaites, antrojo ir trečiojo – keturias, o ketvirtojo – 3 savaites.
    
    
   Mokymo, mokymosi ir vertinimo procedūros: programa grindžiama į studentus orientuotomis studijomis, kurios remiasi mokslo tyrimais grįstu mokymu. Paskaitų, diskusijų, seminarų, konsultacijų ir savarankiško darbo metu studentai nagrinėja gynybos sistemos bei šios sistemos funkcionavimui reikalingų įvairių kategorijų išteklių ir jų įsigijimo problematiką, taikydami fundamentalias vadybos mokslo teorijas, koncepcijas ir metodikas. Paskaitų, diskusijų, pratybų ir seminarų metu pasitelkiama aktyvių metodų įvairovė (diskusijos, pristatymų rengimai, praktinių problemų sprendimai, apklausos, rašto darbai), naudojama audiovizualinė medžiaga, statistinių duomenų masyvai, dirbdama grupėse. Atliekant pažintines išvykas praktiškai susipažįstama su gynybos sistemą formuojančiais objektais, jų funkcionavimu, bei institucijų, atsakingų už šių objektų funkcionavimą, veikla (gynybos išteklių valdymo procesais). Vertinant studijų rezultatus pasitelkiami: testai, uždari ir atviri klausimynai, rašto darbų rengimas, pristatymai, esė, problemų spendimo užduotys, projektų rengimas, magistro darbo gynimas. Vertinant studijų rezultatus taikomas kaupiamasis vertinimas.

   Studijų rezultatai

   Programos absolventų gebėjimai pasibaigus studijų procesui
   Žinios ir jų taikymas
   • Žino ir savo profesinėje veikloje taiko naujausių mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstas išteklių valdymo priemones, užtikrinančias mažiausią neigiamą poveikį aplinkai, visuomenei, šalies ekonomikai.
   Gebėjimai vykdyti tyrimus
   • Geba analizuoti ir kritiškai vertinti šalies gynybai reikalingų išteklių sistemą bei priimti sprendimus, leidžiančius sukurti alternatyvius šios sistemos variantus taikos, krizių ir karo metu.
   Specialieji gebėjimai
   • Geba pritaikyti įgytas žinias ir jomis remdamiesi parinkti tinkamas inovatyvias priemones, užtikrinančias tinkamą gynybos išteklių panaudojimą efektyviai mobilizacijai bei priimančiosios šalies paramai (PŠP) organizuoti.
   Socialiniai gebėjimai
   • Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti informaciją, reikalingą gynybos išteklių valdymo sprendimams įgyvendinti daugiakultūrėje aplinkoje, taip pat dirbti individualiai ir komandoje, prisiimdami atsakomybę už savo bei komandos veiklos kokybę, imtis lyderio vaidmens.
   Asmeniniai gebėjimai
   • Geba savarankiškai tobulėti profesinėje srityje, pasinaudodami naujausiomis mokslinių tyrimų žiniomis, ir sisteminio bei kritinio mąstymo pagrindu priimti inovatyvius sprendimus, suvokdami šių sprendimų poveikį šalies ginkluotosioms pajėgoms, visuomenei ir aplinkai.

   Karjeros galimybės

   Tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir darbas Lietuvos krašto apsaugos sistemoje

   Studijas sėkmingai užbaigusiems absolventams įgytas viešojo administravimo magistro laipsnis pirmiausia sudaro sąlygas sėkmingai tolesnei karininko karjerai koviniuose, logistikos ir kt. batalionuose Sausumos, Karinėse oro ir Jūrų pajėgose bei suteikia galimybę sėkmingai įsidarbinti Krašto apsaugos sistemoje, kitose valstybinėse įstaigose arba civiliniame sektoriuje – dirbti gamybos, paslaugų (ypatingai transporto ir logistikos), prekybos paslaugų įmonėse (baigęs šias studijas karininkas turi tinkamą kvalifikaciją leidžiančią pradėti antrąją (civilinę) karjerą). Be to, absolventai sėkmingai baigę Gynybos išteklių vadybos magistrantūros studijų programą gali pretenduoti į socialinių mokslų krypties doktorantūros studijas Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo institucijose.

   Programos vadovas
   dr. Gintaras Labutis