Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Magistrantūra

Leidimas stoti
Leidimą gauti – iki 2021 m. kovo 15 d.
 
Į studijas konkurso tvarka priimami baigę pirmosios pakopos universitetines studijas:
 • profesinės karo tarnybos kariai, turintys Lietuvos kariuomenės vado sprendimą leisti stoti į LKA;
 • krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir kariai savanoriai, turintys Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į LKA;
 • kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojai pagal KAM susitarimus su kitomis valstybės institucijomis.
 
Kariai savanoriai dėl leidimo gavimo turi kreiptis į Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) štabo G1.
Prašymas
Prašymas dalyvauti konkurse priimamas:
 
2021 m. kovo 29 – balandžio 8 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.
Atvykus į LKA (Vilnius, Šilo g. 5A, Mokomasis korpusas, 109 kab.) arba visus reikiamus dokumentus atsiuntus vokuose per dalinių kanceliarijas adresuojant Studijų skyriui (dokumentų kopijas turi patvirtinti padalinio personalo specialistas).
 
Dokumentų pateikimas
Su prašymu pateikiami dokumentai:
 • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • valstybės tarnautojo pažymėjimas arba darbuotojo pažymėjimas;
 • bakalauro diplomas ir jo priedėlis (priedas);
 • dokumentas, patvirtinantis vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ar pavarde.

Išvardytų dokumentų originalai, padarius jų kopijas, grąžinami juos pateikusiam asmeniui, padalinio personalo specialisto patvirtintos dokumentų kopijos ar notaro patvirtintos dokumentų kopijos negrąžinamos.

Papildomi egzaminai
Egzaminai laikomi 2021 m. balandžio 12 – birželio 22 d.
 
Papildomųjų studijų dalykų sąrašą sudaro privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai, kurie yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms.
 
Studijų programos
pavadinimas
Privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai ir jų apimtys
Gynybos studijos Vadyba, viešasis administravimas – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Politikos mokslų pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Teisės pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Karinė diplomatija Politikos mokslų pagrindai – ne mažiau kaip 4 ECTS kreditai
Tarptautiniai santykiai – ne mažiau kaip 4 ECTS kreditai
Teisės pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Gynybos išteklių vadyba Logistika – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Vadyba, viešasis administravimas – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Teisės pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
 
Kai magistrantūros studijų kryptis nesutampa su baigtų pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptimi ir stojantysis į LKA antrosios pakopos studijas, nėra studijavęs aukščiau išvardytų pasirinktos studijų programos atitinkamos apimties kreditais studijų dalykų jam sudaromos sąlygos tuos dalykus išsilaikyti.
 
 
Laikyti papildomųjų studijų dalykų egzaminus LKA leidžiama:
 • asmenims, gavusiems LK vado, krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimą dėl leidimo stoti į LKA;
 • įvertinus gautus dokumentus ir nustačius, kad stojančiajam trūksta nustatytų kreditų;
 • stojančiajam pateikus prašymą leisti laikyti papildomųjų studijų programos dalykų egzaminus.
 
Stojantysis savarankiškai pasirengia egzaminams pagal dėstytojo pateiktą literatūrą ir užduotis (dalykų aprašus rasite paspaudus aktyvias dalykų pavadinimų nuorodas), išlaikydamas egzaminus paskirtu laiku iki Priėmimo komisijos posėdžio.
 
Stojimo rezultatai
Priėmimo komisijos posėdis – 2021 m. birželio 22 d.
Rezultatų paskelbimas – 2021 m. birželio 23 d.
 
Kariai savanoriai konkurse dalyvauja tik į likusias laisvas vietas, jei po konkurso į pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas lieka laisvų studijų vietų.
 
Stojimo rezultatai
 
Apeliacijų teikimas
 
2021 m. birželio 17–18 d. nuo 9.00 iki 16.00 val.
 
Stojantieji, manantys, kad galėjo būti pažeistos priėmimo procedūros arba padarytos techninės konkursinio balo skaičiavimo klaidos, gali teikti apeliacijas Priėmimo komisijai. Apeliacijos nagrinėjamos 2021 m. birželio 22 d., apeliacijų rezultatai skelbiami 2021 m. birželio 22 d. iki 17.00 val.

Studijų sutartis
Iki 2021 m. liepos 16 d.
 
Nepasirašiusiems studijų sutarties studijuoti neleidžiama.
Asmenų, pakviestų studijuoti, bet nepasirašiusių sutarties iki 2021 m. liepos 16 d. be pateisinamos priežasties, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
Asmuo, dėl pateisinamų priežasčių negalintis iki 2021 m. liepos 16 d. pasirašyti sutarties, iš anksto informuoja Priėmimo komisiją ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą.

Reikalavimai
 • Baigtos pirmosios pakopos universitetines studijas;
 • LKA viršininko nustatyta tvarka išlaikyti trūkstami papildomųjų studijų dalykų egzaminai, kai magistrantūros studijų kryptis nesutampa su baigtų pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptimi (papildomąsias studijas sudaro privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai, kurie yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms);
 • Turintys Lietuvos kariuomenės vado sprendimą leisti stoti į LKA (profesinės karo tarnybos kariams) ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į LKA (krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams, kariams savanoriams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis).

Studijos
Universitetinių studijų programos pasirinkimas
Studijų trukmė

2 ištęstinių studijų metai ir magistro diplomas