Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Magistrantūra

Leidimas stoti
Leidimą gauti – iki 2024 m. kovo 15 d.
Į studijas konkurso tvarka priimami baigę pirmosios pakopos universitetines studijas:
 • profesinės karo tarnybos kariai, turintys Lietuvos kariuomenės vado sprendimą leisti stoti į LKA;
 • krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir kariai savanoriai, turintys Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į LKA;
 • kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojai pagal KAM susitarimus su kitomis valstybės institucijomis.
Kariai savanoriai prašymus, dėl leidimo stoti į Lietuvos karo akademiją gavimo, privalo pateikti rinktinės, kurioje jie tarnauja, Personalo skyriui.
Prašymas
Prašymas dalyvauti konkurse priimamas 2024 m. kovo 18–22 d. nuo 9.00 iki 15.00 val.
 
Atvykus į LKA (Vilnius, Šilo g. 5A, Mokomasis korpusas, 110 kab.) arba visus reikiamus dokumentus atsiuntus vokuose per dalinių kanceliarijas adresuojant Studijų skyriui (dokumentų kopijas turi patvirtinti padalinio personalo specialistas).
Dokumentų pateikimas
Su prašymu pateikiami dokumentai:
 • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • dokumentas, patvirtinantis vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ar pavarde;
 • bakalauro diplomas ir jo priedėlis (priedas);
 • pažyma apie sėkmingai baigtą papildomą studijų programą akredituotoje Lietuvos aukštojoje mokykloje, jei tokia baigta.
Išvardytų dokumentų originalai, padarius jų kopijas, grąžinami juos pateikusiam asmeniui, padalinio personalo specialisto patvirtintos dokumentų kopijos ar notaro patvirtintos dokumentų kopijos negrąžinamos.
Papildomi egzaminai
Egzaminai laikomi 2024 m. balandžio 2 d. – birželio 11 d.
Papildomųjų studijų dalykų sąrašą sudaro privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai, kurie yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms.
 
Studijų programos
pavadinimas
Privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai ir jų apimtys
Gynybos studijos Vadyba, viešasis administravimas – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Politikos mokslų pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Teisės pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Karinė diplomatija Politikos mokslų pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Tarptautiniai santykiai – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Teisės pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Gynybos išteklių vadyba Logistika – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Vadyba, viešasis administravimas – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
Teisės pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai
 
Kai magistrantūros studijų kryptis nesutampa su baigtų pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptimi ir stojantysis į LKA antrosios pakopos studijas, nėra studijavęs aukščiau išvardytų pasirinktos studijų programos atitinkamos apimties kreditais studijų dalykų jam sudaromos sąlygos tuos dalykus išsilaikyti.
 
Laikyti papildomųjų studijų dalykų egzaminus LKA leidžiama:
 • asmenims, gavusiems LK vado, krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimą dėl leidimo stoti į LKA;
 • įvertinus gautus dokumentus ir nustačius, kad stojančiajam trūksta nustatytų kreditų;
 • stojančiajam pateikus prašymą leisti laikyti papildomųjų studijų programos dalykų egzaminus.
 
Stojantysis savarankiškai pasirengia egzaminams pagal dėstytojo pateiktą literatūrą ir užduotis (dalykų aprašus rasite paspaudus aktyvias dalykų pavadinimų nuorodas), išlaikydamas egzaminus paskirtu laiku iki Priėmimo komisijos posėdžio.
 
Stojimo rezultatai
Priėmimo komisijos posėdis – 2024 m. birželio 12 d.
Rezultatų paskelbimas – 2024 m. birželio 12 d. po Priėmimo komisijos posėdžio.
 
Kariai savanoriai konkurse dalyvauja tik į likusias laisvas vietas, jei po konkurso į pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas lieka laisvų studijų vietų.
 
Apeliacijų teikimas – nuo 2024 m. birželio 3 d. 10.00 val. iki birželio 7 d. 11.00 val.
Stojantieji, manantys, kad galėjo būti pažeistos priėmimo procedūros arba padarytos techninės konkursinio balo skaičiavimo klaidos, gali teikti apeliacijas Priėmimo komisijai. Apeliacijos nagrinėjamos 2024 m. birželio 11 ir 12 d. iki 10.00 val., apeliacijų rezultatai skelbiami 2024 m. birželio 12 d. po Priėmimo komisijos posėdžio.
Studijų sutartis
Pasirašoma iki 2024 m. birželio 21 d.
 
Nepasirašiusiems studijų sutarties studijuoti neleidžiama.
Asmenų, pakviestų studijuoti, bet nepasirašiusių sutarties iki 2024 m. birželio 21 d. be pateisinamos priežasties, kvietimas studijuoti anuliuojamas. Asmuo, dėl pateisinamų priežasčių negalintis iki 2024 m. birželio 21 d. pasirašyti sutarties, iš anksto informuoja Priėmimo komisiją ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą.

Reikalavimai
 • Baigtos pirmosios pakopos universitetines studijas;
 • LKA viršininko nustatyta tvarka išlaikyti trūkstami papildomųjų studijų dalykų egzaminai, kai magistrantūros studijų kryptis nesutampa su baigtų pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptimi (papildomąsias studijas sudaro privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai, kurie yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms);
 • Turintys Lietuvos kariuomenės vado sprendimą leisti stoti į LKA (profesinės karo tarnybos kariams) ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į LKA (krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams, kariams savanoriams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis);
 • Baigę pirmosios pakopos neuniversitetines studijas ir akredituotoje Lietuvos aukštojoje mokykloje sėkmingai baigę papildomą studijų programą.

Studijos
Universitetinių studijų programos pasirinkimas
Studijų trukmė

2 ištęstinių studijų metai ir magistro diplomas