Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Lyderystės ugdymo sistema

Lyderystės ugdymas Lietuvos karo akademijoje yra nuoseklus ir sisteminis procesas kuriuo metu yra formuojamos lyderystės kompetencijos ir ugdomos kariuomenės vertybės.

Lyderystė – (angl. leadership) poveikio darymo kitiems asmenims procesas; elgsena, kuri daro įtaką ir motyvuoja kariuomenės personalą, kai kariniam uždaviniui įvykdyti ar karinės organizacijos struktūrai ir karinei veiklai (operacijoms) gerinti nurodamas konkretus tikslas ir kryptis; autoritetu ir asmeninėmis savybėmis paremtas gebėjimas paveikti karius tinkamai įvykdyti paskirtas užduotis.

Karininkas lyderis – profesionalus, siekiantis tobulėti, priimantis sprendimus, įkvepiantis ir besirūpinantis savo pavaldiniais.

Kariūnų lyderystės ugdymo sistema. Lyderystės ugdymas LKA vyksta vadovaujantis nuoseklumo ir tęstinumo principu – lyderystės kompetencijos ugdomos nuosekliai, perteikiant žinias (teorinis pagrindas), formuojant įgūdžius ir elgseną.Žinios

Klausytojai yra supažindinami su teoriniais lyderystės pagrindais, išpildant Krašto apsaugos ministro patvirtintus lyderystės ugdymo siekinius. Teorinių lyderystės žinių perteikimas susideda iš trijų modulių:

  • 1 modulis: Asmeninė lyderystė;
  • 2 modulis: Į kitus žmones orientuota lyderystė;
  • 3 modulis: Komandų lyderystė.
Įgūdžiai
Lyderystės įgūdžiai yra formuojami nuosekliai derinant teoriją su praktika – organizuojant praktines veiklas LKA Kariūnų batalione, Karinių studijų grupėje, dalyvaujant neformaliojo ugdymo bei Fizinio rengimo centro organizuojamoje neformalioje veikloje.
 
Kariūnai skiriami į vadovaujamas pareigas jau studijų metu. Kiekvienas iš jų atlieka, pradedant skyriaus vado, būrio vado pavaduotojo ir baigiant vadovavimu štabo skyriams ar atliekant bataliono vado pavaduotojo funkcijas. Toks pareigų suskirstymas padeda geriau suprasti profesinės karo tarnybos ypatumus, skatina tobulinti savo planavimo įgūdžius, kurių prireiks tolesnėje tarnyboje.
Elgsena

Elgsenos stebėsena yra nukreipta į ugdomų lyderystės kompetencijų ir neigiamu lyderystės savybių vertinimą. Elgsenai vertinti naudojami standartizuoti klausimynai. Elgsena yra stebima ir vertinama vykdant praktines veiklas: LKA Kariūnų batalione, Karinių studijų grupėje, dalyvaujant neformaliojo ugdymo bei Fizinio rengimo centro organizuojamoje neformalioje veikloje.

Neformaliojo ugdymo ir fizinio rengimo programos

Neformalusis ugdymas ir Fizinio rengimo centras LKA remia lyderystės ugdymą siedami neformaliojo ugdymo ir fizinio rengimo veiklas su lyderystės įgūdžių formavimu, todėl baziniu lyderystės ugdymo lygmeniu yra siūlomos tik neformaliojo ugdymo ir fizinio rengimo programos, kurios prisideda prie vienos ar kelių lyderystės kompetencijų ugdymo.