Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

LKA studijų organizavimas

Studijų programos įgyvendinamos ir su studijomis susijusios veiklos aprašytos ir organizuojamos vadovaujantis procesais grįsta valdymo sistema, patvirtinta LKA viršininko 2021 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-427 „Dėl Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimo“. Visi su studijomis susiję procesai atitinka nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nustatytus studijoms keliamus reikalavimus.
 
1. Procedūros, apimančios visą studijų ciklą (studentų priėmimą, studijų eigą, pripažinimą, diplomų išdavimą ir kt.), nustatytos 34-uoju procesu „Studijų planavimas, programos vykdymas, kokybės vertinimas ir grįžtamojo ryšio analizė“.
 
2. Studijų rezultatų vertinimas vykdomas remiantis kriterijais, nustatytais 34-ojo proceso „Studijų planavimas, programos vykdymas, kokybės vertinimas ir grįžtamojo ryšio analizė“ 44–55 žingsniuose.
 
3. Apeliacijos teikiamos ir nagrinėjamos remiantis kriterijais, nustatytais 34-ojo proceso „Studijų planavimas, programos vykdymas, kokybės vertinimas ir grįžtamojo ryšio analizė“ 56–58 žingsniuose. Komisija apeliacijos nagrinėjimui sudaroma tik tuo atveju, jeigu teikiama apeliacija atitinka apeliacijai keliamus reikalavimus.
 
4. Akademinės atostogos studentams suteikiamos remiantis kriterijais, nustatytais 34-ojo proceso „Studijų planavimas, programos vykdymas, kokybės vertinimas ir grįžtamojo ryšio analizė“ 62–64 žingsniuose.
 
5. Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose asmens pasiektų studijų rezultatų įskaitymas ir jų įforminimas vykdomas remiantis 21-uoju procesu „Dalinių studijų pripažinimo valdymas“.
 
6. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas vykdomas remiantis 42-uoju procesu „Kompetencijų pripažinimo sistemos valdymas“, pagal kurį yra vertinamos asmens neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos, tikrinamos turimos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, kurie pripažįstami kaip studijų dalyko (modulio) rezultatai.
 
7. Studijų nutraukimo ir atnaujinimo tvarka apibrėžia sąlygas ir procedūras, pagal kurias studentai gali savo iniciatyva nutraukti studijas ir / ar jas atnaujinti.