Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

KAM atlikti tyrimai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslininkai vykdo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos finansuojamus krašto apsaugos sistemos mokslo tiriamųjų darbų projektus (MTDP). Tai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai, skirti krašto apsaugos sistemos poreikiams tenkinti.
 
MTD projektus koordinuoja ir administruoja Mokslo projektų paramos skyrius:
Vedėja dr. Olga Navickienė, el. p. olga.navickiene@lka.lt
Projektų vadovė Justina Aidukaitė, el. p. justina.aidukaite@lka.lt


Akademijoje vykdomi mokslo tiriamųjų darbų projektai

Pokyčių transatlantinėje saugumo erdvėje poveikio Lietuvai ir Baltijos jūros regionui tyrimai
Projekto tikslas
Pokyčių transatlantinėje saugumo erdvėje poveikio Lietuvai ir Baltijos jūros regionui tyrimai – tai tęstinis projektas, kurio tikslas yra sistemingai ir nuosekliai tirti svarbiausius Lietuvos nacionaliniam saugumui ir gynybos politikai pokyčius ir procesus, vykstančius tarptautiniu sisteminiu ir visų pirma transatlantinės saugumo bendruomenės lygmeniu. Tyrimais siekiama šio lygmens kontekste atskleisti Lietuvos nacionalinio saugumo problematiką ir Lietuvos tyrėjų požiūrio specifiškumą.
 
Projekto vadovė
Dr. Gerda Jakštaitė
Laisvės kovų ir Lietuvos karybos istorija (2019–2023 m.)
Projekto tikslas
Iš esmės gilinti mokslinį kovų dėl Lietuvos laisvės ir Lietuvos karybos istorijos pažinimą, teikti reikšmingą mokslinę, pažintinę ir taikomąją informaciją Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms, akademinei ir plačiajai visuomenei Lietuvoje ir užsienio šalyse apie kovas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės nuo viduramžių iki XX a., baltų karybą, kovas prieš nacistinę bei sovietinę okupaciją, bendrąją tarpukario Lietuvos ir šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės ir atskirų jos dalinių istoriją, stiprinti istorinę savimonę.
 
Projekto vadovas
Dr. Gintautas Surgailis
Sociologiniai Lietuvos kariuomenės raidos besikeičiančioje tarptautinio saugumo aplinkoje tyrimai (2019–2021 m.)
Projekto tikslas
Užtikrinti sisteminių sociologinių taikomųjų Lietuvos kariuomenės raidos tyrimų, pradėtų vykdyti 2002 m., tęstinumą, stebint, tikrinant ir lyginant pokyčius, kurie vyko Lietuvos kariuomenėje ir visoje visuomenėje, įvertinti ir stebėti socialinių problemų įtakas Lietuvos gynybinių pajėgumų tvarumui, Lietuvos krašto apsaugai, gynybai ir nacionaliniam saugumui kartu prisidedant prie kariuomenės adaptyvumo nuolat kintančioje tarptautinio saugumo aplinkoje didinimo.
 
Projekto vadovė
Dr. Vida Česnuitytė
Lietuvos visuomenės atsparumo ir galios vystymas pilietinei gynybai
Projekto tikslas
Kompleksiškai ištirti priežastis ir nustatyti veiksnius, darančius įtaką šiuolaikinės Lietuvos visuomenės atsparumui ir jos pilietinei galiai gintis nuo šiuolaikinių grėsmių valstybės nacionaliniam saugumui, ir pateikti mokslines įžvalgas dėl šios galios vystymo galimybių.
 
Projekto vadovė
Prof. dr. Audronė Petrauskaitė
Transatlantinės erdvės saugumo ir gynybos procesų poveikis Lietuvos, kaip mažos valstybės, nacionaliniam saugumui ir gynybai
Projekto tikslas
Nuosekliai ir sistemiškai ištirti transatlantinėje erdvėje vykstančius pokyčius, kurie susiję su Lietuvai svarbių valstybių nacionalinio saugumo ir gynybos politika, taip pat su tarptautinių ir regioninių organizacijų procesais, potencialiai turinčiais ar turėsiančiais poveikį šalies nacionaliniam saugumui ir gynybai.
 
Projekto vadovė
Dr. Ringailė Kuokštytė
Visa apimančios valstybės gynimo sistemos sukūrimo galimybių tyrimas (neginkluotos gynybos komponento integracija į ginkluotą gynybą)
Projekto tikslas
Įvertinti, kaip būtų galima integruoti šiuo metu ne iki galo suderintas sistemas (krizių valdymo, mobilizacijos, pilietinio pasipriešinimo, visuomenės ir piliečių atsparumo stiprinimo, civilinės saugos ir kt.) į bendrą darniai veikiančią visa apimančios gynybos sistemą, jungiančią tiek ginkluotą, tiek neginkluotą gynybą.
 
Projekto vadovas
Prof. dr. Alvydas Šakočius
Nuotolinio mokymo sistemų taikymas kaip ateities kario rengimo sprendinys LK
Projekto tikslas
Ištirti, kokios konkrečiai ir kokios apimties nuotolinio mokymo priemonės turėtų / galėtų būti taikomos ugdant karininkus, kad būtų išugdytos ne tik jų profesinės kompetencijos, bet ir tokios XXI a. būtinos savybės kaip kritinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti ir integruotos į LK karinio rengimo programas.
 
Projekto vadovas
Prof. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas