Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Ištęstinės bakalauro studijos

Leidimas stoti
Priėmimas į ištęstines bakalauro studijas prasidės 2023 m. pradžioje.
Dabar galima susipažinti, kokia vyksta stojimo tvarka ir kokie reikalavimai buvo stojant 2022 m.

Į studijas konkurso tvarka priimami įgiję vidurinį išsilavinimą:

 • profesinės karo tarnybos kariai, turintys Lietuvos kariuomenės vado sprendimą leisti stoti į LKA;
 • krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir kariai savanoriai, turintys Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į LKA;
 • kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojai pagal KAM susitarimus su kitomis valstybės institucijomis.

Kariai savanoriai dėl leidimo gavimo turi kreiptis į Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) štabo G1.

Prašymas
Prašymas dalyvauti konkurse priimamas:
Atvykus į LKA (Vilnius, Šilo g. 5A, Mokomasis korpusas, 110 kab.) arba visus reikiamus dokumentus atsiuntus vokuose per dalinių kanceliarijas, adresuojant Studijų skyriui (dokumentų kopijas turi patvirtinti padalinio personalo specialistas).
 
Dokumentų pateikimas
Su prašymu pateikiami dokumentai:
 • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • dokumentas, patvirtinantis vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ar pavarde;
 • brandos atestatas ir jo priedas;
 • bakalauro diplomas ir jo priedėlis (priedas) (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
 • pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus.
Išvardytų dokumentų originalai, padarius jų kopijas, grąžinami juos pateikusiam asmeniui, padalinio personalo specialisto patvirtintos dokumentų kopijos ar notaro patvirtintos dokumentų kopijos negrąžinamos.
Stojimo rezultatai
Kariai savanoriai konkurse dalyvauja tik į likusias laisvas vietas, jei po konkurso į pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas lieka laisvų studijų vietų.
 
Apeliacijų teikimas:
Stojantieji, manantys, kad galėjo būti pažeistos priėmimo procedūros arba padarytos techninės konkursinio balo skaičiavimo klaidos, gali teikti apeliacijas Priėmimo komisijai.
Studijų sutartis
Nepasirašiusiems studijų sutarties studijuoti neleidžiama.

Reikalavimai
 • Įgytas vidurinis išsilavinimas;
 • Išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas, jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2015 m. ar vėliau;
 • Išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, išlaikytas ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis, jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2015–2018 m.;
 • Išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas, jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m. vėliau;
 • išlaikytas laisvai pasirenkamas valstybinis brandos egzaminas (išskyrus matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros), jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2019 metais ir vėliau;
 • Pasiektas ne mažesnis kaip 4,0 balo konkursinis balas;
 • Turintys Lietuvos kariuomenės vado sprendimą leisti stoti į LKA (profesinės karo tarnybos kariams) ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į LKA (kariams savanoriams, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis).
Studijos
Universitetinių studijų programa
Studijų trukmė

4,5 ištęstinių studijų metų ir bakalauro diplomas