Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Ištęstinės bakalauro studijos

Leidimas stoti
Leidimą gauti – iki 2024 m. balandžio 30 d.
Į studijas konkurso tvarka priimami įgiję vidurinį išsilavinimą:
 • profesinės karo tarnybos kariai, turintys Lietuvos kariuomenės vado sprendimą leisti stoti į LKA;
 • krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir kariai savanoriai, turintys Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į LKA;
 • kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojai pagal KAM susitarimus su kitomis valstybės institucijomis.

Kariai savanoriai prašymus, dėl leidimo stoti į Lietuvos karo akademiją gavimo, privalo pateikti rinktinės, kurioje jie tarnauja, Personalo skyriui.

Prašymas
Prašymas dalyvauti konkurse priimamas – 2024 m. gegužės 27–31 d. nuo 9.00 iki 15.00 val.
 
Atvykus į LKA (Vilnius, Šilo g. 5A, Mokomasis korpusas, 110 kab.) arba visus reikiamus dokumentus atsiuntus vokuose per dalinių kanceliarijas, adresuojant Studijų skyriui (dokumentų kopijas turi patvirtinti padalinio personalo specialistas).
 
Prašymo forma
Dokumentų pateikimas
Su prašymu pateikiami dokumentai:
 • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • dokumentas, patvirtinantis vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ar pavarde;
 • brandos atestatas ir jo priedas;
 • bakalauro diplomas ir jo priedėlis (priedas) (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
 • pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus.
Išvardytų dokumentų originalai, padarius jų kopijas, grąžinami juos pateikusiam asmeniui, padalinio personalo specialisto patvirtintos dokumentų kopijos ar notaro patvirtintos dokumentų kopijos negrąžinamos.
Stojimo rezultatai
Priėmimo komisijos posėdis – 2024 m. birželio 12 d.
Rezultatų paskelbimas – 2024 m. birželio 12 d. po Priėmimo komisijos posėdžio.
 
Kariai savanoriai konkurse dalyvauja tik į likusias laisvas vietas, jei po konkurso į pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas lieka laisvų studijų vietų.
 
Apeliacijų teikimas – nuo 2024 m. birželio 3 d. 10.00 val. iki birželio 7 d. 11.00 val.
Stojantieji, manantys, kad galėjo būti pažeistos priėmimo procedūros arba padarytos techninės konkursinio balo skaičiavimo klaidos, gali teikti apeliacijas Priėmimo komisijai. Apeliacijos nagrinėjamos 2024 m. birželio 11 ir 12 d. iki 10.00 val., apeliacijų rezultatai skelbiami 2024 m. birželio 12 d. po Priėmimo komisijos posėdžio.
Studijų sutartis
Pasirašoma iki 2024 m. birželio 21 d.
Nepasirašiusiems studijų sutarties studijuoti neleidžiama.
 
Asmenų, pakviestų studijuoti, bet nepasirašiusių sutarties iki 2024 m. birželio 21 d. be pateisinamos priežasties, kvietimas studijuoti anuliuojamas. Asmuo, dėl pateisinamų priežasčių negalintis iki 2024 m. birželio 21 d. pasirašyti sutarties, iš anksto informuoja Priėmimo komisiją ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą.

Reikalavimai
 • Įgytas vidurinis išsilavinimas;
 • išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2015–2023 m.;
 • išlaikytas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2015–2018 m.;
 • išlaikytas matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2016–2023 m.;
 • išlaikytas laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą (išskyrus matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros), jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2019–2023 m.;
 • išlaikyti ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2024 m. ar vėliau;
 • trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2024 m. ar vėliau;
 • pasiektas ne mažesnis kaip 4,0 konkursinis balas;
 • neišnaudotos valstybės finansuojamos vietos;
 • turintys Lietuvos kariuomenės vado sprendimą leisti stoti į LKA (profesinės karo tarnybos kariams) ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į LKA (kariams savanoriams, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis).
Studijos
Universitetinių studijų programa
Studijų trukmė

4,5 ištęstinių studijų metų ir bakalauro diplomas