Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Finansinės ataskaitos

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Kodas 211959040, PVM kodas LT119590416
 
THE GENERAL JONAS ŽEMAITIS MILITARY ACADEMY OF LITHUANIA
Šilo Str. 5A, LT-10322 Vilnius, Lithuania
Legal Entity Identifier: 211959040, VAT number: LT119590416
  
 
Akademijos finansinė ir ūkinė veikla tikrinama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 
Lietuvos karo akademijos lėšas sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitos teisėtai gaunamos lėšos. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos Akademijai skiriamos iš krašto apsaugos sistemai finansuoti skiriamų asignavimų, vadovaujantis krašto apsaugos sistemos prioritetais, Akademijos uždaviniais ir bendraisiais krašto apsaugos sistemos struktūrinių vienetų finansavimo principais ir normatyvais.
 
Akademija Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka planuoja, tvarko ir naudoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitas gaunamas lėšas. Akademija, laikydamasi krašto apsaugos ministro nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų tikslinio paskirstymo ir šio ministro nustatytų sandorių sudarymo apribojimų, turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti reikiamų medžiagų, prekių ir paslaugų, sudaryti kitus civilinius teisinius sandorius.
 
Ginkluote, šaudmenimis, sprogmenimis, imitacinėmis priemonėmis, kovos, specialiąja, kompiuterine ir kitokia technika, programine ir kitokia įranga, transporto ir kitokiomis priemonėmis, apranga ir amunicija, kitais specialiais karinių studijų reikmenimis Akademija aprūpinama krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado nustatyta tvarka.


2016 m.
2015 m.

2015 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 metų I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

Duomenys apie mokėtinas ir gautinas sumas

2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I dalis II dalis III dalis IV dalis

2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I dalis II dalis III dalis

2015 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I dalis II dalis III dalis IV dalis

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir aiškinamojo rašto tikslinimo

Biudžeto vykdymo ataskaitų tikslinimas

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys I dalis II dalis