Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Erasmus+

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA) Erasmus+ programoje dalyvauja nuo 2005 metų. Dalyvavimas šioje programoje yra tiesiogiai susijęs su Bolonijos proceso tikslų ir uždavinių įgyvendinimu karinėje aukštojo mokslo institucijoje, dėstytojų ir administracijos darbuotojų aktyvumo skatinimu ir studijų kokybės gerinimu.
 
Erasmus+ programa skirta aukštojo mokslo kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumui skatinti, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje su verslo įmonėmis, šios veiklos skaidrumui, aukštojo mokslo ir profesinio mokymo suderinamumui užtikrinti.
 
LKA aktyviai dalyvauja Erasmus+ programos mobilumo veiklose KA103 (nuo 2021 m. – KA131):
  • kariūnų mobilumas studijoms (SMS),
  • kariūnų mobilumas praktikai (SMP);
  • trumpalaikis kariūnų mobilumas (dalyvavimas bendruosiuose moduliuose);
  • personalo mobilumas dėstymui (STA);
  • personalo mobilumas mokymams (STT).
Studijų tarptautiškumo valdymas, pagal „Erasmus+“ programos įgyvendinimo LKA veiklas, apimančias kariūnų, LKA darbuotojų, užsienio kadetų, civilių studentų, dėstytojų, aukštojo mokslo ir studijų institucijų darbuotojų mainus, organizuojamas vadovaujantis: 36-00 procesu „Studijų tarptautiškumo valdymas“ (toliau – 36-00 PROC), 36-01 subprocesu „Erasmus+ studijų, praktikų mobilumai“ ir 36-03 sub-procesu „Darbuotojų Erasmus+ mobilumas“, viešai skelbiamais LKA intranete.
 
Būdama ypatinga – vieninteliu karo universitetu Lietuvoje, kur universitetinės studijos harmoningai derinamos su Bazinio karininko kursu, LKA pirmenybę teikia bendradarbiavimo stiprinimui su kitomis ES ir NATO sąjungininkių aukštosiomis karo mokyklomis. Aktyviai dalyvauja tokių aukštųjų mokyklų tinklaveikoje, ypač Europos Sąjungos Išorės veiksmų tarnybos sukurtoje Europos iniciatyvoje jaunųjų karininkų mainams EMILYO (angl. European Initiative for the Exchange of Military Young Officers).
 
LKA teikia prioritetą:
  • Studijų programų tarptautiškumo didinimui įsitraukiant į EMILYO veiklas, jungiančias 65 ES karines aukštąsias mokyklas. Siekiama universitetinių studijų suderinamumo su kariniu rengimu studijų užsienyje metu.
  • Organizuojami akademiniai kariūnų mainai dalinėms ir trumpalaikėms studijoms. Siekiant užtikrinti tarptautinės patirties dalinių studijų metu organizavimą ir išvykstančių kariūnų studijų užsienyje rezultatų įskaitymą, bakalauro studijos pertvarkytos taip, kad visiems kariūnams trečiaisiais mokslo metais (V ir VI semestrai) būtų sukurtas pasirenkamasis semestro trukmės mobilumo langas, kuriuo pasinaudoja ne mažiau kaip 46 proc. III kurso kariūnų, vykstant į dalines studijas užsienyje, kurių metu suteikiamas visiškas kariūnų išlaikymas. Siekdama išlaikyti kariūnams taikomas Statuto sąlygas studijų užsienyje metu, LKA svariai prisideda savo lėšomis prie tarptautiškumo rodiklių gerinimo.
  • Nuolat atnaujinami tarptautiniams studentams, kadetams užsienio kalba dėstomi universitetiniai dalykai. LKA siūlomo tarptautinio semestro galimybės nuolat skelbiamos EMILYO tinklapyje ir pristatomos kas ketvirtį vykstančiuose Europos karinių aukštųjų mokyklų narių susirinkimuose. Priimant užsienio partnerių karinių aukštųjų mokyklų kadetus dalinėms bei trumpalaikėms studijoms užtikrinamas visiškas atvykstančių jaunųjų karininkų (kadetų) išlaikymas LKA studijų metu ir siekiama maksimaliai integruoti į Kariūnų bataliono bendruomenę ir veiklas.
  • LKA personalo įsitraukimui į EMILYO ir kitas tarptautiškumo veiklas, skatinančias kvalifikacijos kėlimą. Inicijuojami pedagoginių metodų ir patirties mainai, skatinamas mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas, jų organizuojamų studijų ir kursų pasirinkimo galimybių ir turinio plėtra.
ERASMUS+ kodas LT VILNIUS16
 
Kontaktai:
Evelina Miselienė
Projektų vadovė (Erasmus+ koordinatorė)