Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Dr. Mantas Bileišis

Dr. Mantas Bileišis
 
Darbo patirtis:
 • 2019 – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektorius studijoms ir mokslui
 • 2018 – Baltijos gynybos koledžas. Vizituojantis dėstytojas, skaitomų paskaitų temos – gynybos vadybos principai ir pokyčių vadyba
 • 2018-2019 – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Studijų ir mokslo valdymo grupės profesorius
 • 2017-2018 – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Vadybos katedros vedėjas, profesorius
 • 2017-2019 – Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto profesorius
 • 2017-2019 – Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto, Tarptautinio universitetų konsorciumo, vadovaujamo „Frontex“, Europos Sąjungos sienos ir pakrančių apsaugos agentūros, Europos jungtinės strateginės sienos valdymo magistro programos (angl. European Joint Master‘s in Strategic Border Management) 1-ojo modulio „Sienos apsaugos strategija, planavimas ir vertinimas“ (angl. Strategy, Planning and Evaluation in Border Guarding) vadovas ir programos valdybos narys
 • 2015-2021 – Konsultantas ir tyrėjas viešojo valdymo klausimais: viešųjų paslaugų perdavimas NVO, valstybės tarnybos kompetencijų modeliai, viešojo sektoriaus inovacijų ekosistemos plėtra, universitetų kokybės ir procesų valdymas, jaunimo politikos kūrimas, neformaliojo švietimo paslaugų teikimas
 • 2015-2017 – Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas
 • 2014-2015 – Viešojo administravimo magistro studijų programos komiteto pirmininkas. Dviejų diplomų viešojo administravimo magistro studijų programos su Radboudo universitetu (Nijmegene, Nyderlanduose) rengimo grupės vadovas
 • 2013-2018 – Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto docentas (išrinktas konkurso tvarka)
 • 2008-2012 – Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros lektorius

Išsilavinimas:

 • 2008-2012 – Socialinių mokslų daktaras, Vadyba ir administravimas (03S), Mykolo Romerio universitetas, Viešojo administravimo katedra. Disertacijos tema: „Institucinis Vyriausybės veiklos aspektas Lietuvos viešajame valdyme“
 • 2006-2008 – Viešojo administravimo magistras, Mykolo Romerio universitetas
 • 2002-2006 – Viešojo administravimo bakalauras, Mykolo Romerio universitetas

Kalbos:

 • Lietuvių – gimtoji
 • Anglų – puikiai
 • Rusų, švedų – pagrindai

Mokslinio domėjimosi sritys:

 • Valstybės ir statutinė tarnyba
 • Viešasis administravimas
 • Tarpinsitucinis bendradarbiavimas viešajame sektoriuje

Ekspertinė veikla ir taikomieji tyrimai (dalinis sąrašas)“

 • Darbo grupės, sudarytos LR ūkio ministro 2018-05-28 įsakymu Nr. 4-311 „Dėl darbo grupės laipsniško viešųjų paslaugų perdavimo socialinio verslo subjektams modelių projektui parengti sudarymo“, ekspertas
 • Nepriklausomo ekspertinio įstatymo vertinimo pagal Lietuvos Respublikos Seimo Valdybos 2017 m. liepos 5 d. sprendimą Nr. SV-S-326 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 9 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 91 straipsniu, įstatymo Nr. XII-2741 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-787(2) nepriklausomo ekspertinio vertinimo“ ekspertas
 • Tyrimo „2005–2014 m. Lietuvos jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“ (2014–2015), atlikto Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos užsakymu įgyvendinant projektą „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“, finansuojamą pagal Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-08-V priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“, vykdytojas
 • Tyrimo „Trečiųjų šalių piliečių prieglobsčio prašytojų/pabėgėlių perkėlimo ES viduje arba iš trečiųjų šalių programų įgyvendinimo Lietuvoje poveikio vertinimas" (2014–2015), parengto įgyvendinant 2014 m. gruodžio 31 d. Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 365-14ESD/ST-563, vykdytojas
 • Tyrimo „Jaunimo NVO kuriama socialinė vertė" (2013–2014 m.), atlikto Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos užsakymu įgyvendinant projektą „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“, finansuojamą pagal Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-08-V priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“, vykdytojas
 • Tyrimo „Neformaliojo švietimo patirčių įtaka asmens gerovei“ (2016–2017), atlikto Lietuvos vaikų ir jaunimo centro užsakymu, 2016 m. kovo 10 d. sutartimi su Mykolo Romerio universitetu Nr. (4.110.)-VP3-7 dėl tyrimo „Neformaliojo švietimo priemonių poveikio brandžios ir atsakingos asmenybės formavimuisi analizė Lietuvoje atlikimo“, vadovas
 • Slovėnijos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektų paraiškų vadybos srityje išorinio vertinimo ekspertas (2016, 2018–2019)

Kitos veiklos (dalinis sąrašas):

 • 2016-2019 – Viešojo valdymo kompetencijų tinklo, įsteigto LR vidaus reikalų ministerijos ir M. Romerio universiteto iniciatyva, koordinacinės grupės narys
 • 2015-2019 – Komentarų skilties dienraštyje „Lietuvos žinios“ (ir jo portale) autorius, rašantis tematika, susijusia su viešojo valdymo tyrimais ir teorijomis
 • 2013-2016 – MRU PhD Alumni klubo pirmininkas
 • 2013 – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo tyrėjų tinklo dalyvis
 • 2010-2017 – Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos (AVADA) valdybos narys
 • 2010-2016 – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos atstovų tinklo atstovas MRU
 • 2010-2011 – MRU Studentų atstovybės Doktorantų draugijos steigėjas ir pirmininkas

Vizituojantis dėstytojas (dalinis sąrašas):

 • Nacionalinis viešosios tarnybos universitetas (Vengrija; 2015, 2017 m.), Pečo universitetas (Vengrija; 2013, 2014, 2016, 2017 m.), Harco taikomųjų mokslų universitetas (Vokietija; 2014, 2017 m.), Gento universiteto kolegija (Belgija, 2011 m.), Nijmegeno universitetas (Nyderlandai, 2014 m.), InHollando taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai; 2013, 2014, 2017 m., viešųjų paskaitų ciklai), Balstogės aukštoji viešojo administravimo mokykla (Lenkija; 2009, 2010 m.), Izmyro universitetas (Turkija, 2010 m.), J. J. Strossmayerio universitetas Osijeke (Kroatija; 2014 m.)

Konferencijų organizavimas:

 • 2016 – Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Atvirosios valdžios principų įgyvendinimas valstybės tarnyboje ir viešajame valdyme“ komiteto pirmininkas, plenarinės sesijos moderatorius, tinklalapio kūrėjas ir prižiūrėtojas. URL: http://valstybes-tarnyba.mruni.eu
 • 2016 – 3-iosios jaunimo tyrėjų mokslinės praktinės konferencijos Lietuvos jaunimo politikos 20-mečiui paminėti „Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros“ komiteto sekretorius, tinklalapio kūrėjas ir prižiūrėtojas. URL: http://jaunimo-tyrimai.mruni.eu
 • 2015 – Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Valstybės tarnyba ir viešasis valdymas Lietuvoje bei Centrinėje Europoje“ komiteto pirmininkas, plenarinės sesijos moderatorius, tinklalapio kūrėjas ir prižiūrėtojas. URL: http://valstybes-tarnyba.mruni.eu
 • 2013 – Tarptautinės virtualios konferencijos „Public administration in Central Europe: In Search of Tradition“ komiteto pimininkas

Stažuotės:

 • 2014 – Vienos savaitės akademinis seminaras „Evidence based youth policy at local level“, finansuotas Flandrijos (Belgija) Vyriausybės pagal Flandrijos (Belgijos), Estijos, Latvijos ir Lietuvos tarpvyriausybinės jaunimo partnerystės programą
 • 2013-2014 – Europos Tarybos ir Europos Sąjungos jaunimo partnerystės II dalių seminaras Maltoje ir Vokietijoje: Become a youth policy change maker. URL: http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/youth-policy-training-course
 • 2013 – Viešosios vadybos tyrimų stažuotė Latvijos universitete, finansuota Studijų mainų ir paramos fondo
 • 2005 – „Erasmus“ studijos Tamperės universitete, Suomijoje
 • 2002 – Procesų vadybos stažuotė Ericssono AB, Stockholme, Švedijoje

Mokslinės publikacijos: [1], [2]

 • Giedraitytė, V., Andrijauskaitė, A., & Bileišis, M. (2020). Administrative Silence in Lithuania: Case Law and Data from the Administrative Oversight Institutions. In The Sound of Silence in European Administrative Law (pp. 459-492). Palgrave Macmillan, Cham.
 • Van Rij, J., Mohay, Á., & Bileišis, M. (2020). Russia’s Private Military Forces: A Dual Layer of Human Trafficking?. In Human Trafficking in Conflict (pp. 83-100). Palgrave Macmillan, Cham.
 • Bileišis, M., & Ungurytė-Ragauskienė, S. (2019). Lilliputians Divided: How Service Statutes Fragment Lithuanian Security Services. In NL ARMS Netherlands Annual Review of Military Studies 2019 (pp. 321-335). TMC Asser Press, The Hague.
 • Bileišis, M., & Ungurytė-Ragauskienė, S. (2019). Muddling through with black swans circling overhead: Border official‘s perspective on border security in EU. EURAM 2019. Annual European Academy of Management conference. June 26-28, Lisbon, Portugal. ISSN 2466-7498.
 • PERSPECTIVE ON BORDER SECURITY IN EU
 • Stasiukynas, A., Bileišis, M., & Smalskys, V. (2018). Citizen participation and electricity sector governance in Lithuania: current state and future perspectives. Problems and Perspectives in Management, 16(3), 189-196.
 • Ungurytė-Ragauskienė, S., & Bileišis, M. (2018). When a Market Runs a Hierarchy: Retrenchment of Bureaucratic Practices in Lithuanian Uniformed Services. Socialiniai Tyrimai, 41(1).
 • Ungurytė-Ragauskienė, S., & Bileišis, M. (2017). Career Development in the Uniformed Services of Lithuania: Wide Open Innovation Possibilities vs. Innert Hierarchical Culture. Public Policy and Administration, 16(3), 365-376.
 • Smalskys, V., M. Bileišis et al. (2017). Development Trajectories of Lithuanian Public Sector Governance. Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration], 16(2), 212-230.
 • Kovač, P. & M. Bileišis (red.) (2017). Public Administration reforms in Eastern European Union Member States: Post-accession convergence and Divergence. Monograph. Mykolas Romeris University and University of Ljubljana. ISBN 978-9955-19-844-4. URL: https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/14659/Public Administration Reforms_eastern EU_Bileisis_Kovac.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Jakulevičienė, L & M. Bileišis (2016). EU Refugee Resettlement: Key Challenges of Expanding the Practice into New Member States. Baltic Journal of Law & Politics, 9(1), 93-123. URL: https://scholar.google.lt/scholar?output=instlink&q=info:VllIv-WaAOwJ:scholar.google.com/&hl=lt&as_sdt=0,5&scillfp=17975324731141097098&oi=lle
 • Bileišis, M., D. Beinoravičius ir M. Vainiutė (2015). Teisės specialistų rengimas Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimo kontekste. Viešoji politika ir administravimas, 14(4).
 • Bileišis, M., Guogis, A. & Šilinskytė, A. (2014) Government-community conflict: the Lithuanian public governance challenge. Viešoji politika ir administravimas, 13(1), 22-35.
 • Bileišis, M. (2014) Public sector control as a factor in entrepreneurial policy: the case of Lithuania. Entrepreneurship and sustainability issues, 1(3), 151-161.
 • Bileišis, M. (2014) II.7 Tarporganizacinis bendradarbiavimas: Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė viešojo sektoriaus kontrolės funkcijas atliekančių institucijų kontekste. In A. G. Raišienė (ats. red.). Veiksmingos vadybos gairės: teorinės įžvalgos ir Lietuvos organizacijų atvejai: mokslo studija. (pp. 372-424). Vilnius: MRU leidybos centras.
 • Bileišis, M. (2009) Institutional Obstacles to the Implementation of Sustainable Development Policy (a Case Study of Lithuania). Viešoji politika ir administravimas, 28, 52-61.
 • Bileišis, M. (2011). Empowering Institutions: A Case for Connecting Business and the Academe through Phronesis. Journal of Security and Sustainability Issues, 1(3), 167-176.
 • Bileišis, M. & Petukauskas, J. (2011). Subnacionalinio valdymo reformų prielaidos Lietuvoje politikos ir administravimo dichotomijos bei administracinių vertybių modelių požiūriu. Viešoji politika ir administravimas, 10(4), 548-564.
 • Bileišis, M. (2012) Viešasis valdymas ar valdysena? Lietuviškasis kontekstas. Viešoji politikas ir administravimas, 11(2), 314-330.
 • Guogis, A., Bileišis, M. & Kacevičius R. (2010) The Contradictions of Globalization: the Threats to Public and Private Sectors Development in the World After 2008. Tiltai (Bridges): mokslo darbų žurnalas, 3(52), 53-64.

Mokslinių konferencijų pranešimai: [2]

 • Bileišis, M. (2016). Kompetencijų, reikalingų didesniam piliečių įgalinimui, plėtros galimybės valstybės tarnyboje. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Atvirosios valdžios principų įgyvendinimas valstybės tarnyboje ir viešajame valdyme“. MRU.
 • Stasiukynas A., M. Bileišis (2016). Jaunimas jaunimo politikoje – subjektas ar objektas? Plenarinis pranešimas. 3-ioji jaunimo tyrėjų mokslinė-praktinė konferencija Lietuvos jaunimo politikos 20-mečiui paminėti „Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros“. Mykolo Romerio universitetas. ISBN 978-9955-19-815-4.
 • Bileišis, M. (2009). Integrating Digital Social Networks Within the Institutional Framework of a Nation State. 3rd international conference: “Changes in Social and Business Environment“ Panevėžys, Lithuania: Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Kocaeli University, Panevėžys Sciences and Technology Park, Kursan National University, St. Cyril and Methodius University, Universite du Quebeck A Montreal.
 • Bileišis, M. (2010). East Central Europe today: an Historic Institutionalist Approach, The 18th NISPAcee Annual Conference "Public Administration in Times of Crisis". Warsaw, Poland: NISPAcee.
 • Guogis A. & Bileišis M. (2011) Social Aspect in Governance as a Consequence of the Contradictions of Globalization: Analysis of Trends After 2008. ESA 10th conference "Social relations in turbulent times". Geneva, Switzerland: European Sociological Association.
 • Bileišis, M., Stasiukynas, A. (2013). Assessing the Potential of Open Government Partnership: Analysis of 16 member country action plans. // Public administration in Central Europe: In Search of Tradition. Inernational Virtual Conference Presentation Summaries, 7-8 November, 2013. Vilnius: MRU, 2013. ISBN 9789955196037.
 • Bileišis, M. (2013). Public Sector Control as a Factor in Entrepreneurial Policy: the Case of Lithuania. // Social Sustainability and Economic Security: The Agenda for Entrpreneurship in the 21st Century. 12th International Entrepreneurship Forum Conference, 4-6 September, 2013, Vilnius, Lithuania. Essex (U.K.): International Centre for Entrepreneurship Research, 2013.
 • Bileišis, M., Guogis, A., Šlinskytė, A. (2013). Co-operation and Conflict between Local Communities and Public Authorities. // Public administration in Central Europe: In Search of Tradition. Inernational Virtual Conference Presentation Summaries, 7-8 November, 2013. Vilnius: MRU, 2013. ISBN 9789955196037.

Metodinės publikacijos ir taikomieji mokslo darbai: [2]

 • Bileišis, M. (2010). IV.2 Viešosios politikos įgyvendinimas ir interesų grupės. In Smalskys V. (Ed.) Viešasis valdymas: vadovėlis (pp. 164-178). Vilnius: MRU leidybos centras.
 • Bileišis, M. (2010). V.2 Valstybės vykdomoji valdžia. In Smalskys V. (Ed.) Viešasis valdymas: vadovėlis (pp. 164-178). Vilnius: MRU leidybos centras.
 • Bileišis, M. (2012). Decentralizuota atsakomybė už centralizuotą šilumos tiekimą: viešųjų paslaugų teikimo atvejis. In Smalskys V. et al. Viešojo administravimo atvejų analizės mokomoji medžiaga: metodinė priemonė (pp. 29-35). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.
 • Bileišis, M. et al. (2010). Darom 2008-2010: Waste Collection Has Never Been So Civic. In Vazquez J.L. & Alves H.M. (Eds.) II Cogreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Publico y No Lucrativo (pp. 203-214.). Leon: Asociacion Internacional de Marketing Publico y No Lucrativo, Catedra Bancaja de Jovenes Emprendedores.
 • Bileišis, M. (sud.) (2013). Public administration in Central Europe. In Search of Tradition. Inernational Virtual Conference Presentation Summaries, 7-8 November, 2013. Vilnius: MRU, 2013. ISBN 9789955196037.
 • Bileišis, M. & al. (2014). Jaunimo kuriama socialinė vertė. Tyrimo ataskaita. Projektas „Žiniomis grįsta jaunimo politika“ VP1-4.1-VRM-08-V-01-018.
 • Bileišis, M. & al. (2014). 2005-2014 m. Lietuvos jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga. Vilnius: LiJOT. Projektas „Žiniomis grįsta jaunimo politika“ VP1-4.1-VRM-08-V-01-018.
 • Urbanovič J., M. Bileišis & al. (2015). Viešojo valdymo teorijos. Vadovėlis. MRU.
 • Jakulevičienė, L., M. Bileišis & al. (2015). Trečiųjų šalių piliečių prieglobsčio prašytojų/ pabėgėlių perkėlimo ES viduje arba iš trečiųjų šalių programų įgyvendinimo Lietuvoje poveikio vertinimas. Tyrimo ataskaita. Ataskaita parengta įgyvendinant 2014 m. gruodžio 31 d. Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 365-14ESD/ST-563.
 • Bileišis M., A. Balkutė, V. Jegelevičienė (2017). Neformaliojo švietimo patirčių įtaka asmens gerovei. Tyrimo ataskaita. Tyrimas atliktas Lietuvos vaikų ir jaunimo centro užsakymu, 2016 m. kovo 10 d. sutartimi su Mykolo Romerio universitetu Nr. (4.110.)-VP3-7.
 • Bileišis M., J. Buzaitytė-Kažalynienė (sud.) (2016). 3-iosios jaunimo tyrėjų mokslinės praktinės konferencijos Lietuvos jaunimo politikos 20-mečiui paminėti „Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros“ pranešimų santraukos. ISBN 978-9955-19-815-4.

Viešosios paskaitos ir pranešimai kituose renginiuose: [2]

 • Bileišis M. (2017). Centralizacija ir decentralizacija kaip institucinio dizaino instrumentai, V.2 Valstybės vykdomoji valdžia. Viešojo valdymo efektyvumo didinimas: centralizacijos ir decentralizacijos instrumentai. Viešojo valdymo kompetencijų tinklo seminaras-diskusija. LR vidaus reikalų ministerija. URL: http://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/ekspertai-diskutavo-apie-viesojo-valdymo-efektyvumo-didinimo-instrumentus
 • Bileišis M. (2016). Kokių viešojo valdymo pokyčių laukti 2017 m.? Viešojo valdymo kompetencijų tinklo diskusija XVII Vyriausybės programai aptarti “Padaryti daugiau su mažiau: kokių inovacijų reikia Lietuvos viešajame valdyme?”. Mykolo Romerio universitetas. URL: http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=233086#.WM0AgfmLTDc
 • Bileišis M. (2016). Atviroji valdžia – Lietuvos ateitis (!, ?, !?). Versli Lietuva „Institucijų apdovanojimai“. URL. http://www.verslilietuva.lt/lt/naujienos/naujienos/isdalinti-25-apdovanojimai-valstybes-ir-savivaldybiu-institucijoms-/606
 • Bileišis M. (2013). Administrative change and innertia: Lithuania in the European context. European public adminitration network HRWG/IPSG meetings. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginys, 2013-10-28.
 • Bileišis M. (2013). Open Government Partnership: an analysis of 16 country membership action plans. European public administration network 61st DG meeting. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginys, 2013-12-05.

Pranešimai žiniasklaidoje: [2]

 • Miestiečiai – kaimiečiai, o kaimiečiai – miestiečiai. Lietuvos žinios, 2018-02-12.
 • Pustrečio miesto su dideliu miegamuoju. Lietuvos žinios, 2018 sausio 5 d.
 • Kas ta darnuva? Veidas, 2016-12-16.
 • ES – atpirkimo ožys už visas blogybes Vengrijoje. Veidas, 2016-06-01.
 • Baigei mokyklą nedideliame Lietuvos mieste – kas toliau? 15min.lt, 2017-02-27.
 • Kaunas – suklestės, o trečia Lietuva – pasmerkta? Veidas, 2017-02-10.
 • Tyrimas: jaunimas Lietuvoje yra matomas kaip problema. Bernardinai.lt, 2014-12-01.
 • Lietuvos jaunimas: išsilavinusi, tačiau nykstanti visuomenės dalis. Lietuvos žinios, 2015-10-22.
 • Kas penktas valdininkas – viršininkas. Respublika, 2015-10-12.
 • Politologas: baudų sistema priverstų žmones balsuoti. Delfi.lt, 2016-10-03.
 • Atlyginimų sistema bus keičiama: tai palies ne tik mokytojus. Delfi.lt, 2016-11-15.
[1] Pagrindinių publikacijų sąrašas nuolat atnaujinamas https://scholar.google.lt/citations?user=j7rWn-EAAAAJ&hl=lt
[2] Dalinis sąrašas