Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Doktorantūra

Leidimas stoti
Į politikos mokslų krypties doktorantūros studijas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (toliau – LKA) atviro konkurso tvarka priimami krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:
 • baigę antrosios pakopos studijas ir įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • profesinės karo tarnybos kariai, turintys Lietuvos kariuomenės vado sprendimą leisti stoti į LKA;
 • krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turintys Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į LKA.
 
Sprendimas leisti stoti į LKA politikos mokslų krypties doktorantūros studijas priimamas iki 2024 m. birželio 28 d.
 
Prašymai dėl leidimo stoti į LKA politikos mokslų krypties doktorantūrą renkami padalinių personalo skyriuose iki 2024 m. gegužės 31 d.
 
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas numatomas nuo 2024 m. liepos 1 d. iki – 2024 m. rugpjūčio 28 d.
 
Visi konkurse dalyvaujantys stojantieji iki 2024 m. birželio 15 d. turi gauti LKA doktorantūros kolegijos išvadą dėl pageidaujamos rengti disertacijos tematikos atitikimo krašto apsaugos sistemos poreikiams ir tyrimo pasiūlymo atitikimo doktorantūros programos tikslams (dėl išvados turite kreiptis į Mokslų projektų ir analizės centrą el. paštu [email protected]).
Prašymas
Prašymo dalyvauti konkurse ir privalomų dokumentų priėmimas:
 
Dokumentų pateikimas
Su prašymu pateikiami dokumentai:
 • prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse;
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas/priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami);
 • dviejų politikos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos;
 • gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas);
 • mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijas (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštį;
 • mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc arba docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus;
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • viena 3×4 cm dydžio nuotrauka;
 • dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
 • kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
 
Stojantys į doktorantūros studijas ir turintys užsienyje įgytą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomą, papildomai pateikia Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą.
Motyvacinis pokalbis
Pokalbio metu vertinamas pretendento pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt.
 
Motyvacinio pokalbio galutinį balą (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies) sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
 
Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
Konkursinis balas
Stojančiojo konkursinis balas sudaromas pagal priėmimo į doktorantūrą atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:
KB = 0,2MP + 0,5TP + 0,2DV + 0,1PK
 • MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
 • TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
 • DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,
 • PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio motyvacinio pokalbio įvertinimas yra aukštesnis.
Atranka
Atrankos kriterijai:
 • publikacijos, įvertintos pagal galiojančią Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, kita mokslinė veikla;
 • stojančiojo studijų magistrantūroje ar lygiavertėse aukštosiose studijose įvertinimų ir baigiamojo darbo įvertinimo vidurkis;
 • užsienio kalbų mokėjimas;
 • mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas kiekvienai pasirinktai tematikai;
 • mokslinio tyrimo projektas;
 • motyvacinis pokalbis;
 • kiti Komiteto protokolu patvirtinti kriterijai.
Studijų sutartis
Studijuoti į LKA vykdomas nuolatinės formos doktorantūros studijas kviečiami asmenys pasirašo nustatytos formos studijų sutartį. Asmenys, atsisakę pasirašyti sutartį, į LKA nepriimami.

Reikalavimai
Į studijas LKA atviro konkurso tvarka priimami profesinės karo tarnybos kariai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:
 • baigę antrosios pakopos studijas ir įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • gavę LKA doktorantūros kolegijos išvadą dėl tyrimo pasiūlymo (tematikos) atitikties doktorantūros programos tikslams (dėl tyrimo pasiūlymo atitikties doktorantūros programos tikslams konsultuoja LKA politikos mokslų krypties doktorantūros kolegijos nariai, kurie išvadas teikia iki einamųjų metų birželio 15 d.; kreiptis į Mokslų projektų ir analizės centrą el. paštu);
 • turintys LK vado (profesinės karo tarnybos kariai) ar krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens (krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis) sprendimą leisti stoti į LKA.
Priėmimas
Priėmimas vykdomas vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Kauno technologijos universitetu ir Klaipėdos universitetu politikos mokslų krypties, Vytauto Didžiojo universiteto su Lietuvos socialinių tyrimų centru ir Kauno technologijos universitetu sociologijos mokslų krypties mokslo doktorantūros reglamentu.
 
Priėmimą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, jį vykdo universitetų sudarytas politikos mokslų krypties doktorantūros komitetas, vadovaudamasis kasmet tvirtinama atviro konkurso į politikos mokslų krypties doktorantūros studijas atitinkamais metais sąlygomis ir tvarka.
 
Priėmimas į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją 2023 m. organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 20 d. patvirtintu tvarkos aprašu Nr. V-968.
Kviečiamųjų sąrašas 2023 m.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija skelbia kviečiamųjų į Politikos mokslų krypties doktorantūros studijas sąrašą 2023 m.:

Nr.

Kviečiamas asmuo

Studijų finansavimas

Studijų forma

1

2PR-10

VF

N

VF valstybės finansuojamos studijos, N nuolatinės studijos
 
Studijų sutarčių su institucija pasirašymas vyks š. m. rugsėjo 28-29 dienomis.
Sutarčių pasirašymo vieta – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Šilo g. 5A, IV K, 112 kab., Vilnius.
 
 
LKA doktorantams sudaromos palankios sąlygos ne tik studijuoti, gilinti konkrečios mokslų krypties teorines ir metodologines žinias įvairiuose seminaruose, stažuotėse, atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, bet ir dalyvauti moksliniuose projektuose, skaityti paskaitas bei vesti seminarus kariūnams ir studentams.
Studijos
Universitetinių studijų programa
Studijų trukmė
Priklausomai nuo pasirinktos doktorantūros studijų formos, studijos trunka ketverius
(nuolatinės studijos) arba šešerius (ištęstinės studijos) metus.
 
Taip pat yra galimybė mokslo daktaro laipsnį įgyti eksternu – savarankiškai parengus
daktaro disertaciją arba pateikus publikuotą mokslinę monografiją ir išlaikius
doktorantūros egzaminus.
Daugiau informacijos – Doktorantūros krypties reglamente.