Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Darbo pasiūlymaiUžsienio kalbų centro Kauno užsienio kalbų mokymo skyriaus užsienio kalbos dėstytojo (anglų kalba) pareigos
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija vykdo atranką į Užsienio kalbų centro Kauno užsienio kalbų mokymo skyriaus (adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas) užsienio kalbos dėstytojo (anglų kalba) pareigas.
Dokumentai teikiami Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G1 skyriaus Personalo poskyriui adresu: Šilo g. 5A, Vilnius.
Pastovioji atlyginimo dalis priklausomai nuo profesinio darbo stažo – nuo 1440 iki 1700 Eur (neatskaičius mokesčių).
Galima kintamoji atlyginimo dalis – iki 20 %.
Kontaktinis asmuo – Zita Kvedarienė, tel. 8 706 76117.
Trys valgyklos virėjai
I.  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. būti baigęs profesinę mokymo įstaigą, suteikiančią virėjo kvalifikaciją;
5.2. būti išklausęs privalomąjį sveikatos ir higienos mokymo kursą.
6. Virėjas turi žinoti:
6.1. visų gaminamų patiekalų paruošimo technologijas;
6.2. įsakymus, nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius maitinimo krašto apsaugos sistemoje tvarką;
6.3. dienos valgiaraštį, pagal kurį bus ruošiami patiekalai;
6.4. Geros higienos praktikos taisykles;
6.5. technologinių ir šaldymo įrenginių veikimo principus ir eksploatacijos taisykles;
6.6. produktų ir atliekų normas, gatavų patiekalų išeigas.
7. Virėjas turi mokėti:
7.1. naudotis technologinėmis kortelėmis;
7.2. gaminti patiekalus, vadovaudamasis patiekalų paruošimo technologijomis;
7.3. dirbti valgykloje eksploatuojamais technologiniais įrenginiais;
7.4. tinkamai eksploatuoti valgyklos įrangą.
8. Virėjas turi būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis:
8.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;
8.2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
8.3. higienos normomis ir Geros higienos praktikos taisyklėmis;
8.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, LKA statutu, krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės vado įsakymais ir nurodymais, LKA viršininko įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo aprašymu.
9. Virėjo profesinė patirtis – būtini praktiniai darbo įgūdžiai maitinimo srityje.
10. Virėjas turi turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“
 
II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
11. Virėjas atlieka šias funkcijas:
11.1. gamina maistą vadovaudamasis patvirtintu dienos valgiaraščiu;
11.2. naudojasi technologinėmis kortelėmis;
11.3. tinkamai ir saugiai eksploatuoja valgyklos įrenginius;
11.4. laikosi terminio produktų paruošimo taisyklių;
11.5. laikosi patiekalų gamybos technologijų reikalavimų;
11.6. tinkamai atlieka patiekalų porcijų paskirstymą ir apipavidalinimą;
11.7. tikrina, kad naudojamas inventorius būtų ženklinamas nustatyta tvarka;
11.8. griežtai laikosi asmens higienos taisyklių;
11.9. išduoti patiekalus pradeda nustatytu laiku – vadovaudamasis patvirtinta dienotvarke;
11.10. išduoda patiekalus pagal valgiaraštyje nurodytą išeigą porcijomis;
11.11. prižiūri, kad produktai ir pagaminti patiekalai būtų laiku realizuoti;
11.12. ruošia maistą LKA reprezentaciniams renginiams;
11.13. vykdo 10 procese „Mitybos aprūpinimo valdymas“ ir visuose jo subprocesuose aprašytas veiklas;
11.14. laikosi rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos reikalavimų;
11.15. laikosi Geros higienos praktikos taisyklių reikalavimų;
11.16. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka periodiškai pasitikrina sveikatą;
11.17. nustatyta tvarka periodiškai išklauso higienos žinių kursą ir gauna higienos žinių atestavimo pažymėjimą;
11.18. pagal savo kompetenciją vykdo veiklas, nustatytas LKA vidaus tvarkos taisyklių procesuose.
12. Virėjas, pamatęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą ir informuoti apie įvykį tiesioginį viršininką arba atsakingą asmenį.
13. Virėjas vykdo kitas įstatymų ir norminių teisės aktų nustatytas ir tiesioginio viršininko pavestas, susijusias su jo tiesiogine veikla funkcijas.
 
Pastovioji atlyginimo dalis– nuo 6,2 BD* iki 7,8 BD* (neatskaičius mokesčių), priklausomai nuo profesinio darbo stažo. (1 BD = 181Eur)
 
Galima kintamoji atlyginimo dalis – iki 20 %.
 
Kontaktinis asmuo:
AT Mitybos organizavimo skyriaus vedėja Diana Mickuvienė
Tel.: +370 698 32 880 / +370 706 84 664


Kontaktai pasiteiravimui:
Živilė Kosteckytė, personalo specialistė
Tel. +370 706 76 116