Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Darbo pasiūlymaiStudijų skyrius ieško patarėjo
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija vykdo atranką į Studijų skyriaus patarėjo pareigas.
I. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Patarėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turi mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei antrasis mokėjimo lygis;

1.3. turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

1.4. privalumas – turėti darbo patirties bent vienoje iš pareigybės paskirtyje nurodytų sričių.

II.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Patarėjas atlieka šias funkcijas:

2.1. teikia siūlymus dėl lygių galimybių politikos, lygių galimybių (lyčių lygybės) politikos, akademinės etikos ir atitikties mokslinių tyrimų etikai priemonių įgyvendinimo planų (toliau – Planai) ir jų atnaujino, rengia su tuo susijusių dokumentų projektus;

2.2. prižiūri ir koordinuoja planuose numatytų priemonių įgyvendinimą;

2.3. vykdo bendruomenės šviečiamąją veiklą: rengia ir pristato akademinės etikos kodeksą kariūnams ir studentams studijų įvado metu;

2.4. rengia pristatymus akademinei bendruomenei jo kompetencijai priskirtais klausimais;

2.5. konsultuoja Akademijos bendruomenę jo kompetencijai priskirtais klausimais;

2.6. atlieka Planuose numatytų priemonių veiksmingumo vertinimą ir teikia išvadas tiesioginiam vadovui, LKA prorektoriui studijoms ir mokslui bei LKA viršininkui;

2.7. koordinuoja LKA veiklas, skirtas Europos tyrėjų chartijos nuostatų įgyvendinimui;

2.8. koordinuoja gautų pasiūlymų, prašymų, pranešimų jo kompetencijai priskirtais klausimais svarstymo procedūras;

2.9. organizuoja priemonių planuose numatytų jo kompetencijai priskirtų veiklų įgyvendinimą;

2.10. rengia ir teikia informaciją (raštus, ataskaitas ir kt.) jo kompetencijai priskirtais klausimais suinteresuotoms šalims (LKA vadovybei, G9 skyriui, kitoms institucijoms ir kitiems suinteresuotiems subjektams);

2.11. atlieka Akademinės etikos komiteto, Atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto, LKA dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkurso komisijos (prireikus ir Senato bei Mokslo ir studijų kolegijos ar kitų ad hoc sudarytų komisijų, darbo grupių) sekretoriaus funkcijas, kontroliuoja jų priimtų sprendimų įgyvendinimą;

2.12. rengia veiklos ataskaitas;

2.13. teikia siūlymus dėl akademinės etikos proceso tobulinimo ir atlieka reikiamus jo pakeitimus;

2.14. teikia siūlymus dėl akademinės etikos kodekso atnaujinimo ir koordinuoja jo atnaujinimo procedūras;

2.15. rengia pristatymus, atmintines ir konsultuoja kariūnus, studentus ir dėstytojus apie plagiato patikros įrankio „Turnitin“ naudojimą studijų procese;

2.16. pagal savo kompetenciją vykdo veiklas, nustatytas Akademijos vidaus tvarkos taisyklių procesuose;

2.17. vykdo kitas įstatymų ir norminių teisės aktų nustatytas ir tiesioginio vadovo pavestas funkcijas, susijusias su jo tiesiogine veikla.

Dokumentai teikiami Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G1 skyriaus Personalo poskyriui adresu: Šilo g. 5A, Vilnius.

Studijų skyriaus patarėjo pareiginės algos pastovioji dalis priklausomai nuo profesinio darbo stažo – nuo 2053 iki 2669 Eur neatskaičius mokesčių.

Galima pareiginės algos kintamoji dalis – iki 20 procentų.

Užsienio kalbų centro Kauno užsienio kalbų mokymo skyriaus užsienio kalbos dėstytojo (anglų kalba) pareigos
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija vykdo atranką į Užsienio kalbų centro Kauno užsienio kalbų mokymo skyriaus (adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas) užsienio kalbos dėstytojo (anglų kalba) pareigas.
Dokumentai teikiami Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G1 skyriaus Personalo poskyriui adresu: Šilo g. 5A, Vilnius.
Pastovioji atlyginimo dalis priklausomai nuo profesinio darbo stažo – nuo 1440 iki 1700 Eur (neatskaičius mokesčių).
Galima kintamoji atlyginimo dalis – iki 20 %.
Kontaktinis asmuo – Zita Kvedarienė, tel. 8 706 76117.
Trys valgyklos virėjai
I.  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. būti baigęs profesinę mokymo įstaigą, suteikiančią virėjo kvalifikaciją;
5.2. būti išklausęs privalomąjį sveikatos ir higienos mokymo kursą.
6. Virėjas turi žinoti:
6.1. visų gaminamų patiekalų paruošimo technologijas;
6.2. įsakymus, nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius maitinimo krašto apsaugos sistemoje tvarką;
6.3. dienos valgiaraštį, pagal kurį bus ruošiami patiekalai;
6.4. Geros higienos praktikos taisykles;
6.5. technologinių ir šaldymo įrenginių veikimo principus ir eksploatacijos taisykles;
6.6. produktų ir atliekų normas, gatavų patiekalų išeigas.
7. Virėjas turi mokėti:
7.1. naudotis technologinėmis kortelėmis;
7.2. gaminti patiekalus, vadovaudamasis patiekalų paruošimo technologijomis;
7.3. dirbti valgykloje eksploatuojamais technologiniais įrenginiais;
7.4. tinkamai eksploatuoti valgyklos įrangą.
8. Virėjas turi būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis:
8.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;
8.2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
8.3. higienos normomis ir Geros higienos praktikos taisyklėmis;
8.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, LKA statutu, krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės vado įsakymais ir nurodymais, LKA viršininko įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo aprašymu.
9. Virėjo profesinė patirtis – būtini praktiniai darbo įgūdžiai maitinimo srityje.
10. Virėjas turi turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“
 
II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
11. Virėjas atlieka šias funkcijas:
11.1. gamina maistą vadovaudamasis patvirtintu dienos valgiaraščiu;
11.2. naudojasi technologinėmis kortelėmis;
11.3. tinkamai ir saugiai eksploatuoja valgyklos įrenginius;
11.4. laikosi terminio produktų paruošimo taisyklių;
11.5. laikosi patiekalų gamybos technologijų reikalavimų;
11.6. tinkamai atlieka patiekalų porcijų paskirstymą ir apipavidalinimą;
11.7. tikrina, kad naudojamas inventorius būtų ženklinamas nustatyta tvarka;
11.8. griežtai laikosi asmens higienos taisyklių;
11.9. išduoti patiekalus pradeda nustatytu laiku – vadovaudamasis patvirtinta dienotvarke;
11.10. išduoda patiekalus pagal valgiaraštyje nurodytą išeigą porcijomis;
11.11. prižiūri, kad produktai ir pagaminti patiekalai būtų laiku realizuoti;
11.12. ruošia maistą LKA reprezentaciniams renginiams;
11.13. vykdo 10 procese „Mitybos aprūpinimo valdymas“ ir visuose jo subprocesuose aprašytas veiklas;
11.14. laikosi rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos reikalavimų;
11.15. laikosi Geros higienos praktikos taisyklių reikalavimų;
11.16. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka periodiškai pasitikrina sveikatą;
11.17. nustatyta tvarka periodiškai išklauso higienos žinių kursą ir gauna higienos žinių atestavimo pažymėjimą;
11.18. pagal savo kompetenciją vykdo veiklas, nustatytas LKA vidaus tvarkos taisyklių procesuose.
12. Virėjas, pamatęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą ir informuoti apie įvykį tiesioginį viršininką arba atsakingą asmenį.
13. Virėjas vykdo kitas įstatymų ir norminių teisės aktų nustatytas ir tiesioginio viršininko pavestas, susijusias su jo tiesiogine veikla funkcijas.
 
Pastovioji atlyginimo dalis– nuo 6,2 BD* iki 7,8 BD* (neatskaičius mokesčių), priklausomai nuo profesinio darbo stažo. (1 BD = 181Eur)
 
Galima kintamoji atlyginimo dalis – iki 20 %.
 
Kontaktinis asmuo:
AT Mitybos organizavimo skyriaus vedėja Diana Mickuvienė
Tel.: +370 698 32 880 / +370 706 84 664
Gynybos analizės centro politikos (veiklos krypčių) analitikų pareigas (laisvos 2 pozicijos)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija vykdo atranką į Gynybos analizės centro politikos (veiklos krypčių) analitikų pareigas (laisvos 2 pozicijos).

Dokumentai teikiami Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G1 skyriaus Personalo poskyriui adresu: Šilo g. 5A, Vilnius.

Gynybos analizės centro politikos (veiklos krypčių) analitiko pareiginės algos pastovioji dalis priklausomai nuo profesinio darbo stažo – nuo 1580 iki 2190 Eur neatskaičius mokesčių.

Galima pareiginės algos kintamoji dalis – iki 20 procentų.

Kontaktinis asmuo – Zita Kvedarienė, tel. 8 706 76117.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. GAC direktoriaus pavedimu savarankiškai arba (ir) su kitais Akademijos darbuotojais vykdo reikšmingus nacionaliniam saugumui ir gynybai taikomuosius mokslinius tyrimus (toliau – tyrimai);
1.2. inicijuoja ir koordinuoja pavestų tarptautinių ir nacionalinių tyrimų projektų vykdymą nacionalinio saugumo ir gynybos srityse; 
1.3. suderinęs su GAC direktoriumi, skelbia tyrimų rezultatus mokslo ir kituose profesiniuose leidiniuose;
1.4. suderinęs su GAC direktoriumi, atlieka nacionalinio saugumo ir gynybos politikos analizę, rengia analitinius dokumentus, rekomendacijas aktualiais nacionalinio saugumo ir gynybos politikos klausimais;
1.5. GAC direktoriaus pavedimu organizuoja ir (arba) padeda organizuoti GAC renginius (konferencijas, seminarus, diskusijas, kursus ir kt.), koordinuoja su renginių organizavimu susijusias veiklas su kitais Akademijos padaliniais;
1.6. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio mokslo ir analitinių tyrimų institucijomis, mokslininkais ir tyrėjais, tarptautinėmis organizacijomis ir jų tinklais, teikia siūlymus GAC direktoriui dėl GAC dalyvavimo bendruose projektuose ir renginiuose;
1.7. suderinęs su GAC direktoriumi, rengia pranešimus apie tyrimų rezultatus tikslinėms grupėms, Lietuvos ir užsienio žiniasklaidai, socialiniams tinklams;
1.8. renka, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją, rengia atliekamų tyrimų išvadas, pristatymus, pažymas ar kitą informacinę medžiagą GAC kompetencijai priskirtais klausimais ir, suderinęs su GAC direktoriumi, teikia informaciją tikslinėms grupėms;
1.9. rengia individualios veiklos planus ir ataskaitas, nuolat informuoja GAC direktorių apie koordinuojamų veiklų eigą ir rezultatus, teikia informaciją, reikalingą rengiant pranešimus spaudai;
1.10. rengia ir tvarko savo veiklos srities dokumentaciją;
1.11. pagal savo kompetenciją vykdo kitus padalinio vadovo pavedimus.


Kontaktai pasiteiravimui:
Živilė Kosteckytė, personalo specialistė
Tel. +370 706 76 116