Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Darbo pasiūlymai

LKA vykdo atranką į Užsienio kalbų centro Kauno užsienio kalbų mokymo skyriaus (adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas) užsienio kalbos dėstytojo (anglų kalba) pareigas.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija vykdo atranką į Užsienio kalbų centro Kauno užsienio kalbų mokymo skyriaus (adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas) užsienio kalbos dėstytojo (anglų kalba) pareigas.
Dokumentai teikiami Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G1 skyriaus Personalo poskyriui adresu: Šilo g. 5A, Vilnius.
Pastovioji atlyginimo dalis priklausomai nuo profesinio darbo stažo – nuo 1440 iki 1700 Eur (neatskaičius mokesčių).
Galima kintamoji atlyginimo dalis – iki 20 %.
Kontaktinis asmuo – Zita Kvedarienė, tel. 8 706 76117.
Ieškome Gynybos analizės centro informacijos rinkimo specialisto
I. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
1.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1.turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
1.2.gebėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu ir kitomis funkcijoms atlikti reikalingomis programomis, naudotis informacijos paieškos sistemomis; 
1.3.turi būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Akademijos statutu, krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės vado, Akademijos viršininko įsakymais, kitais teisės aktais, reikalingais pareiginėms funkcijoms vykdyti, GAC nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu; LKA vidaus tvarkos taisyklėmis;
1.4.mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip savarankiško vartotojo B2 lygiu pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą;
1.5.turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
1.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, bendrinės lietuvių kalbos normas;
1.7.gebėti rengti dokumentų projektus, susijusius su GAC veikla, analizuoti, apibendrinti ir sisteminti informaciją, naudotis ir dirbti dokumentų valdymo informacine sistema;
1.8.gebėti administruoti GAC veiklos rezultatams pasiekti svarbius renginius;
1.9. gebėti administruoti informacijos teikimą apie GAC veiklą.
 
II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
2.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. renka, susistemina ir teikia GAC direktoriui apibendrintą informaciją, susijusią su GAC veikla, gaunamą iš Akademijos ir GAC darbuotojų;
2.2. rengia GAC veiklos planų ir ataskaitų projektus;
2.3. pagal savo kompetenciją rengia Akademijos viršininko įsakymų, Akademijos raštų ir kitų dokumentų, susijusius su GAC veikla projektus; tvarko su GAC veikla susijusią dokumentaciją dokumentų valdymo sistemoje;
2.4.administruoja dokumentus ir informaciją apie GAC planuojamus ir vykdomus tyrimus ir renginius.
2.5.pagal kompetenciją bendrauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis;
2.6.renka ir sistemina informaciją apie kvietimus dalyvauti mokslinėse ir analitinių tyrimų konferencijose, seminaruose ir pan.
2.7. padeda organizuoti GAC renginius (seminarus, konferencijas, kursus ir kt.);
2.8. administruoja informacijos teikimą apie GAC veiklą;
2.9. koordinuoja GAC darbuotojų techninį aprūpinimą;
2.10.pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Akademijos ir KAS padaliniais, Lietuvos mokslo ir analitinių tyrimų institucijomis;
2.11.vykdo padalinio vadovo pavedimus.
 
 
Pastovioji atlyginimo dalis– nuo 7,99 BD iki 11,55 BD (neatskaičius mokesčių), priklausomai nuo profesinio darbo stažo.
Galima kintamoji atlyginimo dalis – iki 20 %.
Ieškome Užsienio kalbų centro Užsienio filologijos studijų skyriaus vyr. dėstytojo
Vykdoma darbuotojo paieška į LKA Užsienio kalbų centro Užsienio filologijos studijų skyriaus (toliau – UKC UFSS) vyr. dėstytojo pareigas.
 
Vyr. dėstytojas turi žinoti užsienio kalbų mokymo metodiką ir testavimo principus ir gebėti rengti testus, studijų dalykų (modulių) aprašus, kurių tikslai derėtų su studijų programos tikslais, pagal juos dėstyti kariūnams; gebėti rengti metodines priemones ir mokomąsias knygas;  mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programomis;  gebėti dirbti su kariūnais nuotoliniu būdu naudojantis Moodle, Zoom ir MS Teams nuotolinėmis mokymosi platformomis.
 
                      Darbo užmokestis nuo 1500 iki 1900 Eurų neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo stažo).
Darbo pradžia - nuo rugsėjo arba spalio mėn. Darbo sutartis neterminuota.
Kontaktinis asmuo –  LKA UKC UFSS vedėja Asta Jasnauskienė, tel. 8 652 22464


Kontaktai pasiteiravimui:
Živilė Kosteckytė, personalo specialistė
Tel. +370 706 76 116