Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Darbo pasiūlymai

Gynybos inovacijų centro (GIC) projektų vadovas
Gynybos inovacijų centras – gynybos inovacijas skatinantis kompetencijų centras, jungiantis bendradarbiavimą tarp Lietuvos kariuomenės, socialinių, akademinių partnerių ir privataus verslo.
 
GIC projektų vadovo funkcijos:
 • ieško kvietimų dalyvauti MTEPI projektuose;
 • komunikuoja su akademijos bendruomene dėl MTEPI projektų ir akademijos galimybių juose dalyvauti;
 • organizuoja ir koordinuoja viešųjų pirkimų procedūras (rengia jų technines specifikacijas, pildo paraiškas ir kt.);
 • dalyvauja GIC veiklų planavime, teikia savo pasiūlymus pagal kompetenciją;
 • dalyvauja įvairiose darbo grupėse, teikia jose siūlymas ir rekomendacijas, susijusias su gynybos ekosistemos skatinimu.
Reikalavimai:
 • turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažiau 2 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje (patirtis su MTEPI projektais – privalumas) ir plėtojant inovacijų ekosistemas;
 • darbuotojas turi žinoti (išmanyti): krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) valdymo struktūrą, Akademijos struktūrą, pagrindinius tikslus ir užduotis, dokumentų valdymo taisykles, valstybinės lietuvių kalbos normas, vidaus tvarkos taisykles ir darbo saugos reikalavimus, pagrindinius komunikacijos principus;
 • darbuotojas turi mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 mokėjimo lygiu pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą;
 • darbuotojas turi turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Patikrinimo procedūrą atliekama prieš įsidarbinant.
 • darbuotojas turi mokėti dirbti su MS Office programiniu paketu, Google korporacijos nemokamais produktais;
 • darbuotojas turi būti darbštus, proaktyvus, gebėti sklandžiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, turėti reikiamų įgūdžių pristatymams ir viešajam kalbėjimui (lietuvių ir anglų kalbomis).
 
Kontaktai pasiteiravimui:
 
Viktorija Černiauskaitė
Tel.: +370 706 76 184
G9 SKYRIAUS VISUOMENĖS INFORMAVIMO SPECIALISTAS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Specialistas turi būti baigęs universitetą ar jam prilygintą aukštąją mokymo įstaigą ir įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pageidautina komunikacijos, žurnalistikos, marketingo ar panašioje srityje;
2. Specialistas turi žinoti:
2.1. karinį ir diplomatinį protokolą ir etiketą;
2.2. KAS struktūrą, veiklos sritis, tarnybos organizavimo tvarką;
2.3. LKA struktūrą, pagrindinius tikslus ir uždavinius;
2.4. viešosios informacijos organizavimo KAS tvarką;
2.5. raštvedybos, teisės aktų ir kitų norminių dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūros normas;
2.6. žurnalistikos ir komunikacijos veikimo principus.
3. Specialistas turi mokėti:
3.1. dalykiškai bendrauti;
3.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.3. taikyti karinį ir diplomatinį protokolą ir etiketą;
3.4. kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus;
3.5. rengti oficialius pranešimus spaudai, rašyti straipsnius, teikti interviu, organizuoti spaudos konferencijas;
3.6. planuoti, organizuoti savo veiklą;
3.7. dirbti su socialiniais tinklais;
3.8. savarankiškai veikti pagal savo kompetenciją;
3.9. fotografuoti, filmuoti su LKA turimomis priemonėmis.
4. Specialistas turi būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis:
4.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;
4.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu;
4.3. štabo darbo organizavimo pagrindais;
4.4. LKA statutu;
4.5. LKA vidaus tvarkos taisyklėmis;
4.6. LR visuomenės informavimo įstatymu;
4.7. KAS teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą ir viešuosius ryšius arba ryšius su visuomene;
4.8. raštvedybos taisyklėmis, kalbos kultūros normomis;
4.9. priešgaisrinės, darbų ir sveikatos saugos reikalavimais.
5. Pageidautina, kad specialistas turėtų ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje.
6. Reikalaujamas antrasis anglų kalbos lygis.
7. Specialistas turi turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.
8. Specialistas privalo mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express, Internet Explorer, DokVIS, Acrobat Reader programomis, facebook, instagram, youtube mobiliosiomis programėlėmis.
 
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
9. Specialistas atlieka šias funkcijas:
9.1. rengia ir teikia pranešimus ir viešą informaciją apie LKA veiklą KAM Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentui, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentui, karinės periodikos redakcijoms, žiniasklaidos atstovams;
9.2. rengia, derina ir viešina informaciją socialiniuose tinkluose pagal parengtą G9 viešųjų ryšių strategiją;
9.3. koordinuoja informacijos, skirtos socialiniams tinklams ir susijusios su LKA kariais bei darbuotojais, viešinimą;
9.4. renka ir analizuoja socialiniuose tinkluose skleidžiamą viešąją informaciją, susijusią su LKA, ir teikia G9 viršininkui siūlymus dėl komunikacijos, susijusios su LKA, tobulinimo;
9.5. teikia LKA kariams ir darbuotojams metodinę bei dalykinę pagalbą pagal savo kompetenciją darbo su visuomenės informavimu srityje;
9.6. teikia siūlymus ir organizuoja viešinimo paslaugų pirkimą;
9.7. bendradarbiaujant su LKA Redakciniu skyriumi rengia ir koordinuoja turinį LKA sveikinimams, afišoms, reklaminiams ir kitiems viešiesiems leidiniams, susijusiems su LKA komunikacija;
9.8. organizuoja viešinimo projektus su žiniasklaidos priemonėmis, viešosiomis įstaigomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
9.9. palaiko dalykinius ryšius su KAS, valstybinių ir visuomeninių organizacijų atstovais;
9.10. savarankiškai priima sprendimus pagal savo kompetenciją;
9.11. rengia LKA viršininko įsakymų, nurodymų ir raštų projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos derinti;
9.12. organizuoja ir koordinuoja valstybinių, oficialių švenčių ir kitų renginių, kuriuose dalyvauja LKA bendruomenė pagal patvirtintus veiklos planus, viešinimą.
10. Specialistas vykdo kitas įstatymų bei norminių teisės aktų nustatytas ir G9 skyriaus viršininko ar aukštesnio viršininko pavestas, susijusias su jo tiesiogine veikla funkcijas.
 
 
Kontaktinis asmuo:
G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis
Mob. tel.: 862048976


Kontaktai pasiteiravimui:
 
Živilė Kosteckytė, personalo specialistė
Tel. +370 706 76 116