Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Biudžeto skyrius

Skyriaus vedėja
dr. Gintarė Giriūnienė

 
Biudžeto skyriaus uždaviniai:
  • vykdyti LKA finansų valdymo politiką vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, kad būtų užtikrintas programos biudžeto sąmatos rengimas ir jos vykdymo kontrolė;
  • užtikrinti LKA finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, tinkamą valstybinių lėšų naudojimą ir finansinių dokumentų įforminimo kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka.