Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Tarptautiniai santykiai

Programa skirta parengti nuolat tobulėjančius tarptautinių santykių specialistus, gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti tarptautinius procesus ir jų poveikį globaliam, regioniniam ir nacionaliniam saugumui, remiantis tarptautinių santykių, saugumo politikos ir karo teorijomis, istoriniu kontekstu, atsižvelgiant į skirtingų regionų specifiką, konvencinius bei nekonvencinius iššūkius ir žinančius politinių bei karinių konfliktų valdymo prielaidas.
 
Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai (J)
 
Studijų kryptis: Politikos mokslai (J02)
 
Suteikiama kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121JX001
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450312
 
Studijų forma: nuolatinė (NL)
 
Studijų trukmė: 3,5 metų
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Politikos mokslų krypties programų akreditacija: iki 2024 m. gegužės 31 d.
 
Trijų paskutinių metų priėmimų statistika:
2021 m. priimta: 47 kariūnai, iš kurių 14 (29,79 proc.) – merginos;
2022 m. priimta: 19 kariūnų, iš kurių 2 (11,76 proc.) – merginos;
2023 m. priimta: 21 kariūnas, iš kurių 3 (14,29 proc.) – merginos.
 
Studijų metu kariūnai įgyja žinių apie politikos mokslų, politinės filosofijos, tarptautinių santykių, saugumo politikos, tarptautinės politinės ekonomijos, konfliktologijos ir geopolitikos raidą, mokomi detaliai aiškinti atskirų pasaulio regionų raidą, esminius politinius, socialinius ir saugumo procesus, detaliai aiškinti atskirų grėsmių individualiam, nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui kilmę, evoliuciją, poveikį ir kovos su grėsmėmis būdus. Kaip būsimi karininkai ruošiami atlikti praktines ir analitines užduotis Lietuvos karinėse pajėgose ir Lietuvos valstybės institucijose, tarptautinėse organizacijose, taikant įgytas žinias ir gebėjimus, vadovauti kariams ir padaliniams taikos ir ekstremalių situacijų metu, dirbti komandoje, taikyti įvairius komandinio darbo metodus, efektyviai perteikti informaciją įvairiomis komunikacijos priemonėmis.
 
Programą sudaro 210 ECTS, programa vykdoma 7 semestrus, rudens ir pavasario semestrais, programos trukmė 3,5 metų. Sėkmingai baigus studijų programą ir apgynus bakalauro baigiamąjį darbą, vienas semestras skiriamas karinio rengimo programai.
 
Studijų krypties dalykai sudaro 160 ECTS, iš kurių 20 ECTS skiriama specialybės praktikai, 20 ECTS – bakalauro baigiamajam darbui, 15 ECTS specializacijai (Regionų studijų arba Tarptautinio saugumo) studijų kryptyje, kariūnams pasirenkant 3 studijų dalykus.
 
10  ECTS sudaro specialybės anglų kalba, 40 ECTS sudaro bendri universitetiniai studijų dalykai, būtini bendram bei specializuotam kariniam išsilavinimui.
 
Programos septintojo semestro metu numatytos dvi praktikos, kurių bendra apimtis siekia 20 ECTS. Pirmoji praktika (10 ECTS) atliekama kariniuose daliniuose ir karinių pratybų metu, siekiant kariūnus supažindinti su praktine karininko veikla ir pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus, antroji praktika (10 ECTS) atliekama Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijose: LR Vyriausybės kanceliarijoje, Krašto apsaugos ministerijoje, Užsienio reikalų ministerijoje, Vidaus reikalų ministerijoje, LR Seime, Lietuvos kariuomenės ir savanorių pajėgų štabuose, Specialių tyrimų tarnyboje, savivaldybėse, analitiniuose centruose, kur kariūnai praktiškai gali pritaikyti įgytas žinias ir analitinius gebėjimus.
 
Septintojo semestro metu kariūnai rengia bakalauro baigiamąjį darbą konsultuodamiesi su paskirtu bakalauro baigiamojo darbo vadovu. Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame bakalauro baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje.
 
Studijų procesas: Studijos vykdomos derinant universitetinį mokymą, lyderystės ugdymą ir karinį rengimą. Greta universitetinių studijų proceso, kurį sudaro paskaitos, diskusijos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas mokymasis, dalis laiko skiriama kariniam rengimui, karinėms lauko pratyboms ir fiziniam lavinimui. Vertinant studijų rezultatus pasitelkiami testai, uždari ir atviri klausimynai, įvairių rašto darbų rengimas, pristatymai, simuliacijos, problemų spendimo užduotys, projektų rengimas, kursinis darbas, baigiamieji bakalauro darbai. Vertinant studijų rezultatus taikomas kaupiamasis vertinimas.
 
Modulinės studijos: Siekiant optimizuoti studijų kalendorių, skatinti tarptautiškumą ir tarpdalykiškumą, Lietuvos karo akademijoje yra įdiegta modulinių studijų sistema. Kariūnai vienu metu studijuoja vieną arba du universitetinių studijų ar karinio rengimo programos dalykus (modulius).
Vienas modulis trunka nuo 2,5 iki 6 savaičių priklausomai nuo jo apimties kreditais (ECTS), karinio rengimo programoje – nuo jo apimties valandomis. Modulis baigiamas egzamino arba įskaitos laikymu.
Modulinis principas netaikomas tokiems dalykams kaip užsienio kalba, fizinis rengimas, kursinis darbas, baigiamasis darbas. Šie dalykai įgyvendinami nuosekliai viso semestro metu.
 
Mainų galimybės: Kariūnai turi galimybę išvykti į užsienio gynybos universitetus studijuoti ar atlikti praktikos, pasinaudoję studijų mainų programos ERASMUS+ teikiamomis galimybėmis ir dvišalių mainų programomis. Pagal ERASMUS+ programą kariūnai gali vykti studijuoti į Saint-Syro karo akademiją (Prancūzija), Terezės karo akademiją (Austrija), Brno gynybos universitetą (Čekija); Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų aukštąją karininkų mokyklą (Lenkija). Pagal dvišalių mainų galimybes kariūnai vyksta studijuoti į Virdžinijos karo akademija (JAV).
 


Pildyti stojimo anketą

Konkursinis balas

Studijų dalykai

I semestras
 • Politikos mokslų pagrindai (10 ECTS)
 • Politinių idėjų raida (10 ECTS)
 • Lyderystės pagrindai (5 ECTS)
   II semestras
   • Tarptautinių santykių įvadas (10 ECTS)
   • Tyrimo dizainas ir kokybiniai tyrimų metodai politikos moksluose (5 ECTS)
   • Tarptautinė politinė ekonomija (5 ECTS)
   III semestras
   • Saugumo studijos (10 ECTS)
   • Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas (10 ECTS)
   • Karybos istorija (5 ECTS)
   • Karo teorija (5 ECTS)
   IV semestras
   • Lietuvos užsienio, saugumo ir gynybos politika (10 ECTS)
   • Ekonomika (5 ECTS)
   • Bendroji ir karo psichologija (5 ECTS)
   • Komunikacijos pagrindai (5 ECTS)
   • Specialybės anglų kalba 1 (5 ECTS)
   V semestras
   • Tarptautinės organizacijos (5 ECTS)
   • Teisės pagrindai (5 ECTS)
   • Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos studijos (5 ECTS)
   • Europos studijos (5 ECTS)
   • Etika (5 ETCS)
   • Specialybės anglų kalba 2 (5 ECTS)
   VI semestras
   Privalomieji
   • Kiekybiniai tyrimų metodai politikos moksluose (5 ECTS)
   • Karinės kampanijos ir operacijos (5 ECTS)
   • Kursinis darbas (5 ECTS)
   Laisvai pasirenkamieji Regionų studijų specializacijos
   • Afrikos studijos (5 ECTS)
   • Rytų Azijos Studijos (5 ECTS)
   • Rusijos karinės studijos (5 ECTS)
   • Balkanų studijos (5 ECTS)
   • Šiaurės Amerikos valstybių politika (5 ECTS)
   • Baltijos jūros regiono studijos (5 ECTS)
   Laisvai pasirenkamieji Tarptautinio saugumo studijų specializacijos
   • Terorizmo studijos (5 ECTS)
   • Informacinio saugumo studijos (5 ECTS)
   • Geopolitika (5 ECTS)
   • Ekonominio saugumo studijos (5 ECTS)
   • Energetinis saugumas (5 ECTS)
   • Propaganda ir informacinis karas (5 ECTS)
   * VI-ojo studijų semestro metu išklausomi 3 privalomieji dalykai ir 3 pasirinktos specializacijos laisvai pasirenkamieji dalykai
   VII semestras
   • Tarptautinė humanitarinė teisė (5 ECTS)
   • Specialybės praktika I (10 ECTS)
   • Specialybės praktika II (10 ECTS)
   • Bakalauro baigiamasis darbas (20 ECTS)

   Studijų rezultatai

   Programos absolventų gebėjimai pasibaigus studijų procesui
   Žinios ir jų taikymas
   • Geba paaiškinti esmines politikos mokslų, filosofijos, tarptautinių santykių, saugumo studijų, tarptautinės politinės ekonomijos, užsienio politikos ir konfliktologijos sąvokas ir teorijas.
   • Geba detaliai paaiškinti atskirų pasaulio regionų raidą (esminius politinius, socialinius ir saugumo procesus), atskirų grėsmių individualiam, nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui kilmę, evoliuciją, poveikį ir modeliuoti atsako į grėsmes būdus.
   • Geba atskleisti karininko profesijai svarbius karybos istorijos, karo teorijos, tarptautinės teisės, ekonomikos, lyderystės aspektus.
   Gebėjimai vykdyti tyrimus
   • Geba savarankiškai vykdyti politikos mokslų krypties tyrimus, taikydami politikos mokslų ir tarptautinių santykių sąvokas, teorijas, kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus, pagrįsdami tyrimų tematikos aktualumą, atskleisdami tyrimų tematikos mokslinį diskursą, pasitelkdami pirminius ir antrinius šaltinius, duomenų bazes.
   Specialieji gebėjimai
   • Geba atlikti praktines ir analitines užduotis Lietuvos karinėse pajėgose ir Lietuvos valstybės institucijose bei tarptautinėse organizacijose, taikydami studijų metu įgytas žinias ir gebėjimus.
   • Geba vadovauti kariams ir padaliniams taikos ir ekstremaliųjų situacijų metu, dirbti komandinį darbą, taikydami įvairius komandinio darbo metodus, efektyviai perteikti informaciją, naudodamiesi retorikos metodais bei įvairiomis komunikacijos priemonėmis.
   Socialiniai gebėjimai
   • Geba įvykdyti užduotis, dirbdami komandinį darbą, prisiimdami atsakomybę už savo ir kolegų veiklos rezultatus, vadovaudamiesi profesine etika ir pilietiškumu.
   • Geba profesionaliai komunikuoti su Lietuvos ir užsienio saugumo bei gynybos organizacijų specialistais, visuomenės, tarptautinių organizacijų ir žiniasklaidos atstovais skirtingose kultūrinėse aplinkose taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba.
   Asmeniniai gebėjimai
   • Geba, vykdydami profesinę veiklą, savarankiškai taikyti įgytas žinias, jas nuolat atnaujinti ir kritiškai vertinti, suvokdami moralinę atsakomybę už savo sprendimus ir jų poveikį.
   • Geba, nuolatos atnaujindami žinias ir įgūdžius, parengti tyrimus ir rašto darbus, savarankiškai rinkti ir analizuoti duomenis, tinkamai cituodami, gerbdami autorių ir intelektinės nuosavybės teises.

   Karjeros galimybės

   Tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir darbas Lietuvos krašto apsaugos sistemoje
   Tarptautinius santykius studijuojantys kariūnai rengiami tarnybai Lietuvos kariuomenėje ir darbui Lietuvos krašto apsaugos sistemoje. Universitetines studijas ir karinį rengimą sėkmingai užbaigusiems absolventams suteikiamas leitenanto laipsnis ir socialinių mokslų bakalauro laipsnis. Leitenanto laipsnis sudaro sąlygas sėkmingai tolesnei karininko karjerai: visi absolventai skiriami į būrio vado pareigas Lietuvos kariuomenės kariniuose vienetuose arba KAS padaliniuose: koviniuose, logistikos ir kt. batalionuose, sausumos, karinėse oro ir jūrų pajėgose, LR Krašto apsaugos ministerijos departamentuose, Mokymo ir doktrinų valdyboje ir kt.
    
   Studijų programos absolventai gali siekti magistro laipsnio pasirinkdami Karinės diplomatijos ar kitas magistro studijų programas LKA arba kitame Lietuvos ar užsienio universitete. Baigę socialinių mokslų krypties magistro studijas karininkai ir civiliai gali stoti į politikos mokslų doktorantūrą LKA, kuri yra Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos ir Klaipėdos universiteto doktorantūros konsorciumo narė.
    
   Studijų metu įgytos žinios bei gebėjimai gali tapti tvirtu pagrindu antrai karjerai po karinės tarnybos. Tarptautinių santykių studijų programą baigę absolventai gali dirbti įvairaus pobūdžio specialistais: ekspertais, patarėjais, konsultantais, analitikais, užimti pareigas visų lygių valstybės valdymo institucijose, viešajame ir privačiame sektoriuje, verslo įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose, analitiniuose centruose, siekti profesinės karjeros tarptautinėse organizacijose, taip pat tapti aukštųjų mokyklų dėstytojais ir mokslininkais arba gerai savo misijai pasirengusiais politikais.
   Programos vadovas
   lekt. dr. Agnietė Žotkevičiūtė-Banevičienė