Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Tarptautiniai santykiai

Programa skirta parengti nuolat tobulėjančius tarptautinių santykių specialistus, gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti tarptautinius procesus ir jų poveikį globaliam, regioniniam ir nacionaliniam saugumui, remiantis tarptautinių santykių, saugumo politikos ir karo teorijomis, istoriniu kontekstu, atsižvelgiant į skirtingų regionų specifiką, konvencinius bei nekonvencinius iššūkius ir žinančius politinių bei karinių konfliktų valdymo prielaidas.
 
Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai (J)
 
Studijų kryptis: Politikos mokslai (J02)
 
Suteikiama kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121JX001
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450312
 
Studijų forma: nuolatinė (NL)
 
Studijų trukmė: 3,5 metų
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Politikos mokslų krypties programų akreditacija: iki 2023 m. gegužės 31 d.
 
Trijų paskutinių metų priėmimų statistika:
2019 m. priimta: 27 kariūnai, iš kurių 2 (7,41 proc.) – merginos;
2020 m. priimta: 34 kariūnai, iš kurių 10 (29,41 proc.) – merginos;
2021 m. priimta: 47 kariūnai, iš kurių 14 (29,79 proc.) – merginos.
 
Studijų metu kariūnai įgyja žinių apie politikos mokslų, politinės filosofijos, tarptautinių santykių, saugumo politikos, tarptautinės politinės ekonomijos, konfliktologijos ir geopolitikos raidą, mokomi detaliai aiškinti atskirų pasaulio regionų raidą, esminius politinius, socialinius ir saugumo procesus, detaliai aiškinti atskirų grėsmių individualiam, nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui kilmę, evoliuciją, poveikį ir kovos su grėsmėmis būdus. Kaip būsimi karininkai ruošiami atlikti praktines ir analitines užduotis Lietuvos karinėse pajėgose ir Lietuvos valstybės institucijose, tarptautinėse organizacijose, taikant įgytas žinias ir gebėjimus, vadovauti kariams ir padaliniams taikos ir ekstremalių situacijų metu, dirbti komandoje, taikyti įvairius komandinio darbo metodus, efektyviai perteikti informaciją įvairiomis komunikacijos priemonėmis.
 
Programą sudaro 210 ECTS, programa vykdoma 7 semestrus, rudens ir pavasario semestrais, programos trukmė 3,5 metų. Sėkmingai baigus studijų programą ir apgynus bakalauro baigiamąjį darbą, vienas semestras skiriamas karinio rengimo programai.
 
Studijų krypties dalykai sudaro 160 ECTS, iš kurių 20 ECTS skiriama specialybės praktikai, 15 ECTS bakalauro baigiamajam darbui, 15 ECTS specializacijai (Regionų studijų arba Tarptautinio saugumo) studijų kryptyje, kariūnams pasirenkant 3 studijų dalykus.
 
10  ECTS sudaro specialybės anglų kalba, 40 ECTS sudaro bendri universitetiniai studijų dalykai, būtini bendram bei specializuotam kariniam išsilavinimui.
 
Programoje numatytos dvi praktikos, kurių bendra apimtis siekia 20 ECTS. Pirmoji praktika (10 ECTS) atliekama penktojo semestro metu (praktika vyksta kariniuose daliniuose ir karinių pratybų metu, siekiant kariūnus supažindinti su praktine karininko veikla ir pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus), antroji praktika (10 ECTS) – septintojo semestro metu (atliekama Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijose: LR Vyriausybės kanceliarijoje, Krašto apsaugos ministerijoje, Užsienio reikalų ministerijoje, Vidaus reikalų ministerijoje, LR Seime, Lietuvos kariuomenės ir savanorių pajėgų štabuose, Specialių tyrimų tarnyboje, savivaldybėse, analitiniuose centruose, kur kariūnai praktiškai gali pritaikyti įgytas žinias ir analitinius gebėjimus).
 
Septintojo semestro metu kariūnai rengia bakalauro baigiamąjį darbą konsultuodamiesi su paskirtu bakalauro baigiamojo darbo vadovu. Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame bakalauro baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje.
 
Studijų procesas: studijos vykdomos derinant universitetinį mokymą, lyderystės ugdymą ir karinį rengimą. Greta universitetinių studijų proceso, kurį sudaro paskaitos, diskusijos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas mokymasis, dalis laiko skiriama kariniam rengimui, karinėms lauko pratyboms ir fiziniam lavinimui.
 
Modulinės studijos: Siekiant optimizuoti studijų kalendorių, skatinti tarptautiškumą ir tarpdalykiškumą, Lietuvos karo akademijoje yra įdiegta modulinių studijų sistema. Kariūnai vienu metu studijuoja vieną arba du universitetinių studijų ar karinio rengimo programos dalykus (modulius).
Vienas modulis trunka nuo 2,5 iki 6 savaičių priklausomai nuo jo apimties kreditais (ECTS), karinio rengimo programoje – nuo jo apimties valandomis. Modulis baigiamas egzamino arba įskaitos laikymu.
Modulinis principas netaikomas tokiems dalykams kaip užsienio kalba, fizinis rengimas, kursinis darbas, baigiamasis darbas. Šie dalykai įgyvendinami nuosekliai viso semestro metu.
 
Mainų galimybės: Kariūnai turi galimybę išvykti į užsienio gynybos universitetus studijuoti ar atlikti praktikos, pasinaudoję studijų mainų programos ERASMUS+ teikiamomis galimybėmis ir dvišalių mainų programomis. Pagal ERASMUS+ programą kariūnai gali vykti studijuoti į Saint-Syro karo akademiją (Prancūzija), Terezės karo akademiją (Austrija), Brno gynybos universitetą (Čekija); Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų aukštąją karininkų mokyklą (Lenkija). Pagal dvišalių mainų galimybes kariūnai vyksta studijuoti į Virdžinijos karo akademija (JAV).
 


Pildyti stojimo anketą

Konkursinis balas

Studijų dalykai

I semestras
 • Politikos mokslų pagrindai (10 ECTS)
 • Politinių idėjų raida (10 ECTS)
 • Karybos istorija (5 ECTS)
   II semestras
   • Tarptautinių santykių įvadas (10 ECTS)
   • Tyrimo dizainas ir kokybiniai tyrimų metodai politikos moksluose (5 ECTS)
   • Tarptautinė politinė ekonomija (5 ECTS)
   III semestras
   • Saugumo studijos (10 ECTS)
   • Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas (10 ECTS)
   • Lyderystės pagrindai (5 ECTS)
   • Specialybės anglų kalba (5 ECTS)
   IV semestras
   • Lietuvos užsienio, saugumo ir gynybos politika (10 ECTS)
   • Ekonomika (5 ECTS)
   • Bendroji ir karo psichologija (5 ECTS)
   • Komunikacijos pagrindai (5 ECTS)
   • Specialybės anglų kalba (5 ECTS)
   V semestras
   • Specialybės praktika I (10 ECTS)
   • Tarptautinės organizacijos (5 ECTS)
   • Teisės pagrindai (5 ECTS)
   • Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos studijos (5 ECTS)
   • Europos studijos (5 ECTS)
      VI semestras
      Privalomieji
      • Kiekybiniai tyrimų metodai politikos moksluose (5 ECTS)
      • Etika (5 ECTS)
      • Bakalauro baigiamojo darbo pilotinė studija (5 ECTS)
      Laisvai pasirenkamieji Regionų studijų specializacijos
      • Afrikos studijos (5 ECTS)
      • Rytų Azijos Studijos (5 ECTS)
      • Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos studijos (5 ECTS)
      • Balkanų studijos (5 ECTS)
      • Šiaurės Amerikos valstybių politika (5 ECTS)
      • Baltijos jūros regiono studijos (5 ECTS)
      Laisvai pasirenkamieji Tarptautinio saugumo studijų specializacijos
      • Terorizmo studijos (5 ECTS)
      • Informacinio saugumo studijos (5 ECTS)
      • Geopolitika (5 ECTS)
      • Ekonominio saugumo studijos (5 ECTS)
      • Energetinis saugumas (5 ECTS)
      * VI-ojo studijų semestro metu išklausomi 3 privalomieji dalykai ir 3 pasirinktos specializacijos laisvai pasirenkamieji dalykai
      VII semestras
      • Karo teorija (5 ECTS)
      • Karinės kampanijos ir operacijos (5 ECTS)
      • Tarptautinė humanitarinė teisė (5 ECTS)
      • Specialybės praktika II (10 ECTS)
      • Bakalauro baigiamojo darbo seminaras (5 ECTS)
      • Bakalauro baigiamasis darbas (15 ECTS)

           Karjeros galimybės

           Tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir darbas Lietuvos krašto apsaugos sistemoje
           Tarptautinius santykius studijuojantys kariūnai rengiami tarnybai Lietuvos kariuomenėje ir darbui Lietuvos krašto apsaugos sistemoje. Universitetines studijas ir karinį rengimą sėkmingai užbaigusiems absolventams suteikiamas leitenanto laipsnis ir socialinių mokslų bakalauro laipsnis. Leitenanto laipsnis sudaro sąlygas sėkmingai tolesnei karininko karjerai: visi absolventai skiriami į būrio vado pareigas Lietuvos kariuomenės kariniuose vienetuose arba KAS padaliniuose: koviniuose, logistikos ir kt. batalionuose, sausumos, karinėse oro ir jūrų pajėgose, LR Krašto apsaugos ministerijos departamentuose, Mokymo ir doktrinų valdyboje ir kt.
            
           Studijų programos absolventai gali siekti magistro laipsnio pasirinkdami Karinės diplomatijos ar kitas magistro studijų programas LKA arba kitame Lietuvos ar užsienio universitete. Baigę socialinių mokslų krypties magistro studijas karininkai ir civiliai gali stoti į politikos mokslų doktorantūrą LKA, kuri yra Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos ir Klaipėdos universiteto doktorantūros konsorciumo narė.
            
           Studijų metu įgytos žinios bei gebėjimai gali tapti tvirtu pagrindu antrai karjerai po karinės tarnybos. Tarptautinių santykių studijų programą baigę absolventai gali dirbti įvairaus pobūdžio specialistais: ekspertais, patarėjais, konsultantais, analitikais, užimti pareigas visų lygių valstybės valdymo institucijose, viešajame ir privačiame sektoriuje, verslo įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose, analitiniuose centruose, siekti profesinės karjeros tarptautinėse organizacijose, taip pat tapti aukštųjų mokyklų dėstytojais ir mokslininkais arba gerai savo misijai pasirengusiais politikais.
           Programos vadovas
           prof. dr. Giedrius Česnakas