Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Nacionalinis saugumas ir gynyba

Programa skirta parengti nacionalinio saugumo ir gynybos specialistus, išmanančius šiuolaikines valstybės vidaus ir išorės grėsmes bei iššūkius, gebančius juos analizuoti ir priimti tinkamus grėsmių valdymo ir prevencijos sprendimus darbo arba tarnybos visuomenės saugumo organizacijose ar institucijose metu.
 
Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J) (nuo 2022 m. stojimo – Visuomenės saugumas (S))
 
Studijų kryptis: Visuomenės saugumas (J08) (nuo 2022 m. stojimo – Gynybos studijos (S01))
 
Suteikiama kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras (nuo 2022 m. stojimo – Visuomenės saugumo bakalauras)
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121JX002 (nuo 2022 m. stojimo – 6121SX001)
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450310 (nuo 2022 m. stojimo – 6450310)
 
Studijų forma: nuolatinė (NL)
 
Studijų trukmė: 3,5 metų
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Visuomenės saugumo krypties programų akreditacija: iki 2021 m. gruodžio 31 d.
 
Trijų paskutinių metų priėmimų statistika:
2019 m. priimta: 31 kariūnas, iš kurių 11 (35,48 proc.) – merginos;
2020 m. priimta: 46 kariūnai, iš kurių 13 (28,26 proc.) – merginos;
2021 m. priimta: 28 kariūnai, iš kurių 4 (14,29 proc.) – merginos.
 
Studijų metu kariūnai įgyja žinių apie nacionalinio ir visuomenės saugumo mokslines teorijas, jų taikymo Lietuvoje ir kitose Vakarų valstybėse ypatybes, mokomi šias žinias taikyti praktikoje, supažindinami su Lietuvos, kitų Vakarų ir kaimyninių valstybių nacionalinio saugumo sistemomis, jų valdymu, tarptautinių organizacijų ir susitarimų vaidmeniu užtikrinant Lietuvos bei regioninį saugumą. Kaip būsimi karininkai ruošiami atlikti praktines ir analitines užduotis Lietuvos karinėse pajėgose ir Lietuvos valstybės institucijose, tarptautinėse organizacijose, taikant įgytas žinias ir gebėjimus, vadovauti kariams ir padaliniams taikos ir ekstremalių situacijų metu, dirbti komandoje, taikyti įvairius komandinio darbo metodus, efektyviai perteikti informaciją įvairiomis komunikacijos priemonėmis.
 
Programą sudaro 210 ECTS, programa vykdoma 7 semestrus, rudens ir pavasario semestrais, programos trukmė 3,5 metų. Sėkmingai baigus studijų programą ir apgynus bakalauro baigiamąjį darbą, vienas semestras skiriamas karinio rengimo programai.
 
Studijų krypties dalykai sudaro 155 ECTS, iš kurių 20 ECTS skiriama specialybės praktikai, 15 ECTS bakalauro baigiamajam darbui, 20 ECTS specializacijai (Saugumo institucijų valdymo arba Grėsmių nacionaliniam saugumui prevencijos) studijų kryptyje, kariūnams pasirenkant 4 studijų dalykus.
 
55 ECTS sudaro bendri universitetiniai studijų dalykai, būtini bendram bei specializuotam kariniam išsilavinimui, iš kurių 10  ECTS sudaro specialybės anglų kalba.
 
Programoje numatytos dvi praktikos, kurių bendra apimtis siekia 20 ECTS. Pirmoji praktika (10 ECTS) atliekama penktojo semestro metu (praktika vyksta kariniuose daliniuose ir karinių pratybų metu, siekiant kariūnus supažindinti su praktine karininko veikla ir pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus), antroji praktika (10 ECTS) – septintojo semestro metu (atliekama valstybės institucijose, privataus ar nevyriausybinio sektoriaus organizacijose, kurių veikla yra tiesiogiai susijusi su nacionaliniu saugumu arba gynyba, kur kariūnai praktiškai gali pritaikyti įgytas žinias ir analitinius gebėjimus).
 
Septintojo semestro metu kariūnai rengia bakalauro baigiamąjį darbą konsultuodamiesi su paskirtu bakalauro baigiamojo darbo vadovu. Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame bakalauro baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje.
 
Studijų procesas: Studijos vykdomos derinant universitetinį mokymą, lyderystės ugdymą ir karinį rengimą. Greta universitetinių studijų proceso, kurį sudaro paskaitos, diskusijos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas mokymasis, dalis laiko skiriama kariniam rengimui, karinėms lauko pratyboms ir fiziniam lavinimui.
 
Modulinės studijos: Siekiant optimizuoti studijų kalendorių, skatinti tarptautiškumą ir tarpdalykiškumą, Lietuvos karo akademijoje yra įdiegta modulinių studijų sistema. Kariūnai vienu metu studijuoja vieną arba du universitetinių studijų ar karinio rengimo programos dalykus (modulius).
Vienas modulis trunka nuo 2,5 iki 6 savaičių priklausomai nuo jo apimties kreditais (ECTS), karinio rengimo programoje – nuo jo apimties valandomis. Modulis baigiamas egzamino arba įskaitos laikymu.
Modulinis principas netaikomas tokiems dalykams kaip užsienio kalba, fizinis rengimas, kursinis darbas, baigiamasis darbas. Šie dalykai įgyvendinami nuosekliai viso semestro metu.
 
Mainų galimybės: Kariūnai turi galimybę išvykti į užsienio gynybos universitetus studijuoti ar atlikti praktikos, pasinaudoję studijų mainų programos ERASMUS+ teikiamomis galimybėmis ir dvišalių mainų programomis. Pagal ERASMUS+ programą kariūnai gali vykti studijuoti į Saint-Syro karo akademiją (Prancūzija), Terezės karo akademiją (Austrija), Brno gynybos universitetą (Čekija); Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų aukštąją karininkų mokyklą (Lenkija). Pagal dvišalių mainų galimybes kariūnai vyksta studijuoti į Virdžinijos karo akademija (JAV).
 


Pildyti stojimo anketą

Konkursinis balas

Studijų dalykai

I semestras
 • Saugumo studijų pagrindai (10 ECTS)
 • Viešasis valdymas (10 ECTS)
 • Karybos istorija (5 ECTS)
   II semestras
   • Nacionalinis saugumas (10 ECTS)
   • Saugumo institucijų valdymas (10 ECTS)
   III semestras
   • Asmens ir visuomenės saugumas (10 ECTS)
   • Nepaprastųjų situacijų valdymas (10 ECTS)
   • Lyderystės pagrindai (5 ECTS)
   • Specialybės anglų kalba (5 ECTS)
   IV semestras
   • Tarptautinis saugumas (10 ECTS)
   • Kompleksinis projektas (kursinis darbas) (5 ECTS)
   • Bendroji ir karo psichologija (5 ECTS)
   • Komunikacijos pagrindai (5 ECTS)
   • Specialybės anglų kalba (5 ECTS)
   V semestras
   • Specialybės praktika I (10 ECTS)
   • Gynybos ekonomika (5 ECTS)
   • Teisės pagrindai (5 ECTS)
   • Žmonių išteklių vadyba (5 ECTS)
   • Žvalgyba ir valstybės saugumas (5 ECTS)
       VI semestras
       Privalomieji
       • Socialinių tyrimų metodologija (5 ECTS)
       • Etika (5 ECTS)
       • Kursinis darbas* (5 ECTS)
       Laisvai pasirenkamieji Saugumo institucijų valdymo specializacijos
       • Gynybos inovacijų vadyba (5 ECTS)
       • Projektų vadyba (5 ECTS)
       • Organizacinė elgsena (5 ECTS)
       • Administracinis teisinis reguliavimas (5 ECTS)
       Laisvai pasirenkamieji Grėsmių nacionaliniam saugumui prevencijos specializacijos
       • Informacijos saugumas (5 ECTS)
       • Kibernetinis saugumas (5 ECTS)
       • Darnusis vystymasis ir energetinis saugumas (5 ECTS)
       • Kova su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu (5 ECTS)

       VI-ojo studijų semestro metu išklausomi 2 privalomieji dalykai ir 4 pasirinktos specializacijos laisvai pasirenkamieji dalykai

       * Dalyvaujantiems mažesnės nei 30 ECTS apimties akademinio mobilumo programoje

       VII semestras
       • Karinės kampanijos ir operacijos (5 ECTS)
       • Tarptautinė humanitarinė teisė (5 ECTS)
       • Karo teorija (5 ECTS)
       • Specialybės praktika II (10 ECTS)
       • Baigiamojo darbo seminaras (5 ECTS)
       • Bakalauro baigiamasis darbas (15 ECTS)

            Karjeros galimybės

            Tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir darbas Lietuvos krašto apsaugos sistemoje
            Nacionalinį saugumą ir gynybą studijuojantys kariūnai rengiami tarnybai Lietuvos kariuomenėje ir darbui Lietuvos krašto apsaugos sistemoje. Universitetines studijas ir karinį rengimą sėkmingai užbaigusiems absolventams suteikiamas leitenanto laipsnis ir socialinių mokslų (nuo 2022 m. stojimo – visuomenės saugumo) bakalauro laipsnis. Leitenanto laipsnis sudaro sąlygas sėkmingai tolesnei karininko karjerai: visi absolventai skiriami į būrio vado pareigas Lietuvos kariuomenės kariniuose vienetuose arba KAS padaliniuose: koviniuose, logistikos ir kt. batalionuose, sausumos, karinėse oro ir jūrų pajėgose, LR Krašto apsaugos ministerijos departamentuose, Mokymo ir doktrinų valdyboje ir kt.
             
            Studijų programos absolventai gali siekti magistro laipsnio pasirinkdami Gynybos studijų ar kitas magistro studijų programas LKA arba kitame Lietuvos ar užsienio universitete.
             
            Studijų metu įgytos žinios bei gebėjimai gali tapti tvirtu pagrindu antrai karjerai po karinės tarnybos. Nacionalinio saugumo ir gynybos studijų programą baigę absolventai gali dirbti specialistais ir vadovais valstybės tarnyboje arba verslo ar nevyriausybinėse organizacijose, pozicijose, kuriose reikalingos saugumo analizės ir vadybos kompetencijos.
            Programos vadovas
            prof. dr. Alvydas Šakočius