Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos technologijų vadyba

Programa skirta parengti fundamentalias vadybos žinias turinčius bei šalies gynybos užtikrinimui reikalingą ginkluotę išmanančius ir inovatyvias technologijas valdančius karininkus, besispecializuojančius kibernetinio saugumo ir karinės logistikos srityse.
 
Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 
Studijų kryptis: Vadyba (L02)
 
Suteikiama kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121LX004
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450413
 
Studijų forma: nuolatinė (NL)
 
Studijų trukmė: 3,5 metų
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Vadybos krypties programų akreditacija: iki 2022 m. gruodžio 31 d.
 
Trijų paskutinių metų priėmimų statistika:
2021 m. priimta: 44 kariūnai, iš kurių 5 (11,36 proc.) – merginos;
2022 m. priimta: 34 kariūnai, iš kurių 1 (3,03 proc.) – mergina;
2023 m. priimta: 32 kariūnai, iš kurių 7 (22,88 proc.) – merginos.
 
Studijų metu kariūnai įgyja žinių apie vadybos mokslo teorijas ir principus, reikalingus efektyviam šalies gynybos sistemos valdymui, supažindinami su šiuolaikinėmis gynybos, informacinėmis bei karinių pajėgų logistinio palaikymo technologijomis ir sistemomis, jų kūrimo principais ir taikymo ypatumais. Studijos suteikia būtiniausias vadybos, IT bei logistikos srities žinias, analitinio kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus bei komunikavimo ir darbo komandoje įgūdžius, kurie yra reikalingi dirbant valstybinėse institucijose, tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, privačiame verslo sektoriuje Lietuvoje ir užsienyje.
 
Programą sudaro 210 ECTS, vykdoma 7 semestrus (rudens ir pavasario semestrais), programos trukmė 3,5 metų. Sėkmingai baigus studijų programą ir apgynus bakalauro baigiamąjį darbą, suteikiamas verslo vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
 
Studijų krypties dalykai sudaro 150 ECTS. 20 ECTS skiriama praktikai, 20 ECTS – bakalauro baigiamajam darbui. 15 ECTS yra skiriama specializacijai, kuomet šešto semestro metu kariūnui pasirenkant du „Kibernetinio saugumo“ arba „Logistikos“ specializacijos studijų dalykus ir vieną laisvai pasirenkamąjį dalyką. Bendrieji universitetiniai studijų dalykai sudaro 60 ECTS, iš kurių 10 skiriama specialybės anglų kalbai.
 
Programos septintojo semestro metu numatytos dvi praktikos, kurių bendra apimtis siekia 20 ECTS. Pirmoji praktika (10 ECTS) atliekama kariniuose daliniuose ir karinių pratybų metu, siekiant kariūnus supažindinti su praktine kario veikla ir pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus, antroji praktika (10 ECTS) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijose (LR krašto apsaugos ministerijoje, Lietuvos kariuomenės štabuose, NATO Energetinio saugumo centre ir kt.), kad kariūnai praktikoje pritaikytų įgytas žinias ir analitinius gebėjimus.
 
Septinto semestro metu kariūnai rengia bakalauro baigiamąjį darbą konsultuodamiesi paskirtu bakalauro baigiamojo darbo vadovu. Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame bakalauro baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje.
 
Būsimi KJP ir KOP karininkai: Po pirmo semestro yra galimybė tęsti studijas kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose ir rinktis karinių jūrų pajėgų arba karinių oro pajėgų karininko specialybę. Būsimieji karinių jūrų pajėgų karininkai (laivavedžiai, laivų mechanikai-inžinieriai, elektromechanikai, logistikos specialistai) mokosi Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje ir baigia karinio rengimo programą Karinių jūrų pajėgų mokymo centre Klaipėdoje. Būsimieji karinių oro pajėgų karininkai (pilotai, skrydžių vadovai, inžinieriai) studijuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Vilnius TECH) Antano Gustaičio aviacijos institute.
 
Studijų procesas: Studijos vykdomos derinant universitetinį mokymą, lyderystės ugdymą ir karinį rengimą. Greta universitetinių studijų proceso, kurį sudaro paskaitos, diskusijos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas mokymasis, dalis laiko skiriama kariniam rengimui, karinėms lauko pratyboms ir fiziniam lavinimui. Studijų pasiekimams vertinti taikomi įvairūs vertinimo metodai (pvz. egzaminai raštu, pristatymai seminaruose, atvejo analizė, referatai, kursiniai rašto darbai, praktikos ataskaitos gynimas, baigiamojo bakalauro darbo viešas gynimas). Vertinant studijų rezultatus taikomas kaupiamasis vertinimas.
 
Modulinės studijos: Siekiant optimizuoti studijų kalendorių, skatinti tarptautiškumą ir tarpdalykiškumą, Lietuvos karo akademijoje yra įdiegta modulinių studijų sistema. Kariūnai vienu metu studijuoja vieną arba du universitetinių studijų ar karinio rengimo programos dalykus (modulius).
Vienas modulis trunka nuo 2,5 iki 6 savaičių priklausomai nuo jo apimties kreditais (ECTS), karinio rengimo programoje – nuo jo apimties valandomis. Modulis baigiamas egzamino arba įskaitos laikymu.
Modulinis principas netaikomas tokiems dalykams kaip užsienio kalba, fizinis rengimas, kursinis darbas, baigiamasis darbas. Šie dalykai įgyvendinami nuosekliai viso semestro metu.
 
Mainų galimybės: Kariūnai turi galimybę išvykti į užsienio gynybos universitetus studijuoti ar atlikti praktikos, pasinaudoję studijų mainų programos ERASMUS+ teikiamomis galimybėmis ir dvišalių mainų programomis. Pagal ERASMUS+ programą kariūnai gali vykti studijuoti į Saint-Syro karo akademiją (Prancūzija), Terezės karo akademiją (Austrija), Brno gynybos universitetą (Čekija); Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų aukštąją karininkų mokyklą (Lenkija). Pagal dvišalių mainų galimybes kariūnai vyksta studijuoti į Virdžinijos karo akademija (JAV).
 


Pildyti stojimo anketą

Konkursinis balas

Studijų dalykai

I semestras
 • Taikomoji matematika (5 ECTS)
 • Technologijų fizikiniai pagrindai (5 ECTS)
 • Informacinių technologijų pagrindai (5 ECTS)
 • Ginkluotės technologijų raida (5 ECTS)
 • Kalbos kultūra ir akademinis rašymas (5 ECTS)
II semestras
 • Kovos platformų technologijų raida 1 (5 ECTS)
 • Lyderystės pagrindai (5 ECTS)
 • Vadyba (10 ECTS)
III semestras
 • Logistikos pagrindai (5 ECTS)
 • Matematiniai metodai vadyboje (5 ECTS)
 • Karybos istorija (5 ECTS)
 • Karo teotija (5 ECTS)
 • Ekonomika ir finansų valdymas (10 ECTS)
IV semestras
 • Transporto technikos konstrukciniai pagrindai (5 ECTS)
 • Valdymo informacinės sistemos (5 ECTS)
 • Bendroji ir karo psichologija (5 ECTS)
 • Komunikacijos pagrindai (5 ECTS)
 • Specialybės anglų kalba 1 (5 ECTS)
 • Teisės pagrindai (5 ECTS)
V semestras
 • Technologijų rizikos vertinimas ir valdymas (5 ECTS)
 • Kovos platformų technologijų raida 2
 • Tyrimų metodologija ir statistinė analizė (5 ECTS)
 • Gynybos inovacijų vadyba (5 ECTS)
 • Specialybės anglų kalba 2 (5 ECTS)
 • Etika (5 ECTS)
VI semestras
Privalomieji
 • Karinės kampanijos ir operacijos (5 ECTS)
 • Kursinis darbas (5 ECTS)
Pasirenkamieji Kibernetinio saugumo specializacijos
 • Kompiuterių tinklai (5 ECTS)
 • Kibernetinis saugumas (10 ECTS)
Pasirenkamieji Logistikos specializacijos
 • Transporto technikos eksploatavimas (10 ECTS)
 • Tiekimo grandinės valdymas (5 ECTS)
Laisvai pasirenkamieji
 • Informacinis karas elektroninėje erdvėje (5 ECTS)
 • Sandėlių logistika ir atsargų valdymas (5 ECTS)
VI-ojo studijų semestro metu išklausomas 1 privalomasis dalykas, 2 pasirinktos specializacijos pasirenkamieji ir 1 laisvai pasirenkamasis dalykas.
VII semestras
 • Tarptautinė humanitarinė teisė (5 ECTS)
 • Specialybės praktika II (10 ECTS)
 • Bakalauro baigiamasis darbas (20 ECTS)

Studijų rezultatai

Programos absolventų gebėjimai pasibaigus studijų procesui
Žinios ir jų taikymas
 • Žino ir savo profesinės veiklos srityje geba taikyti vadybos mokslo teorijas ir principus, reikalingus efektyviam gynybos technologijų valdymui.
 • Išmano šiuolaikines gynybos, informacines bei karinių pajėgų logistinio palaikymo technologijas ir sistemas, jų kūrimo principus ir taikymo ypatumus.
 • Žino karininko profesijai svarbius karybos istorijos, karo teorijos, teisinį ir ekonominį kontekstus, atsižvelgdami į juos, geba priimti sprendimus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • Geba atlikti taikomuosius tyrimus, taikydami kiekybinius ir kokybinius socialinių mokslų metodus, savarankiškai formuluodami krašto apsaugos sistemai ir jos valdymui aktualius tyrimų uždavinius, vadovaudamiesi naujausių fundamentinių bei taikomųjų tyrimų atradimais.
Specialieji gebėjimai
 • Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti šalies gynybai būtinas technologijas ir karinių pajėgų logistiniam palaikymui būtinas priemones, atsižvelgdami į organizacijos, valstybės ir šalių-sąjungininkių turimus finansinius, informacinius, žmogiškuosius, materialiuosius bei laiko išteklius.
 • Geba vadovauti kariams ir padaliniams taikos ir ekstremaliųjų situacijų metu, taikydami įvairius komandinio darbo metodus ir efektyviai perteikdami informaciją.
Socialiniai gebėjimai
 • Geba dirbti komandose įgyvendindami bendrus projektus ir imdamiesi atsakomybės už savo ir kolegų veiklos rezultatus, perteikdami žinias, vadovaudamiesi profesine etika bei pilietiškumu.
 • Geba profesionaliai bendrauti su Lietuvos ir užsienio šalių gynybos organizacijų specialistais, visuomenės, tarptautinių organizacijų ir žiniasklaidos atstovais skirtingose kultūrinėse aplinkose taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba.
Asmeniniai gebėjimai
 • Geba kūrybiškai vykdyti profesinę veiklą savarankiškai ir komandoje, kritiškai vertindami įgytas žinias bei patirtį, suvokdami moralinę atsakomybę už savo veiklą bei jos poveikį.
 • Geba nuolatos atnaujinti žinias ir įgūdžius bei savarankiškai rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus sėkmingai atlikti profesines užduotis, tinkamai cituodami ir gerbdami autorių ir kitas intelektinės nuosavybės teises.

Karjeros galimybės

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir darbas Lietuvos krašto apsaugos sistemoje
Gynybos technologijų vadybą studijuojantys kariūnai rengiami tarnybai Lietuvos kariuomenėje ir darbui Lietuvos krašto apsaugos sistemoje. Universitetines studijas ir karinį rengimą sėkmingai užbaigusiems absolventams suteikiamas leitenanto laipsnis ir verslo vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Leitenanto laipsnis sudaro sąlygas sėkmingai tolesnei karininko karjerai. Visi absolventai skiriami į būrio vado pareigas Lietuvos kariuomenės kariniuose vienetuose arba KAS padaliniuose: koviniuose, logistikos ir kt. batalionuose, sausumos, karinėse oro ir jūrų pajėgose, LR Krašto apsaugos ministerijos departamentuose, Mokymo ir doktrinų valdyboje ir kt.
 
Programos absolventai gali siekti magistro laipsnio pasirinkdami Gynybos išteklių vadybos ar kitas magistro studijų programas LKA arba kitame Lietuvos ar užsienio universitete.
 
Studijų metu įgytos žinios bei gebėjimai gali tapti tvirtu pagrindu antrai karjerai po karinės tarnybos. Gynybos technologijų vadybos studijų programą baigę absolventai gali dirbti įvairaus pobūdžio specialistais valstybinėse įstaigose arba civiliniame sektoriuje – dirbti transporto, logistikos, prekybos ar IT paslaugas teikiančiose įmonėse.
Programos vadovas
dr. Gintaras Labutis