Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos studijos

Programos tikslas – rengti specialistus, turinčius pagrindines kariuomenės karininkui reikalingas kompetencijas, išmanančius gynybos sektoriaus veiklos politinius, viešojo sektoriaus vadybos, ekonominius, socialinius ir istorinius aspektus bei gebančius kritiškai vertinti, tirti ir analizuoti gynybos sektoriaus veikloje atsirandančius iššūkius ir formuluoti naudingus pasiūlymus šiems iššūkiams įveikti.
 
Studijų krypties grupė: Visuomenės saugumas (S)
 
Studijų kryptis: Gynybos studijos (S01)
 
Suteikiama kvalifikacija: visuomenės saugumo bakalauras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121SX003
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450310
 
Studijų forma: nuolatinė (N)
 
Studijų trukmė: 4 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Akredituota: iki 2030 m. sausio 17 d.
 
Programos rezultatai: suderinti su Europos Sąjungos kvalifikaciniais reikalavimais karininko laipsnio siekiantiems asmenims, todėl baigus programą absolventui suteikiamas ir bakalauro laipsnis, ir pirmasis karininko laipsnis.
 
Profesinės veiklos galimybės: studijas baigusiems absolventams suteiktas visuomenės saugumo bakalauro laipsnis užtikrina karininko – būrio vado pareigas Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgose ir sudaro sąlygas tinkamai valdyti karininko karjerą. Programos absolventams, dėl įvairių priežasčių negalintiems tęsti tarnybos Lietuvos kariuomenėje, įgyta kvalifikacija sudaro galimybes pretenduoti į daugelį pareigų Lietuvos valstybės tarnyboje, ypač nacionalinio saugumo ir gynybos institucijose (krašto apsaugos ir viešojo saugumo sistemoje).
 
Tolesnių studijų galimybės: sėkmingai baigę gynybos studijų krypties bakalauro lygmens studijas, bus pasirengę tęsti studijas Lietuvos karo akademijoje ar kitose universitetuose magistrantūros studijose gynybos studijų ar kitose gretimose kryptyse.


Pildyti stojimo anketą

Konkursinis balas

Studijų dalykai

I semestras
 • Karinis rengimas
   II semestras
   • Karo istorija (5 ECTS)
   • Lyderystė (5 ECTS)
   • Kritinis mąstymas ir sprendimų priėmimas (5 ECTS)
   • Politikos mokslų pagrindai (5 ECTS)
   • Etika (5 ECTS)
   • Kalbos kultūra ir akademinis rašymas (5 ECTS)
   III semestras
   • Karo teorija (5 ECTS)
   • Gynybos ekonomika (5 ECTS)
   • Vadybos pagrindai (5 ECTS)
   • Komunikacijos pagrindai (5 ECTS)
   • Didaktika (5 ECTS)
   • Teisės pagrindai (5 ECTS)
   IV semestras
   • Lietuvos užsienio, saugumo ir gynybos politika (5 ECTS)
   • Specialybės anglų kalba 1 (5 ECTS)
   • Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai (5 ECTS)
   • Tarptautinė humanitarinė teisė (5 ECTS)
   • Kursinis darbas (5 ECTS)
   • Tarptautinių santykių teorijos (5 ECTS)
   V semestras
   • Specialybės anglų kalba 2 (5 ECTS)
   • Šiuolaikinės karinės kampanijos ir operacijos (5 ECTS)
   • Tarptautinis ir nacionalinis saugumas (5 ECTS)
   • Tarptautiniai kariniai konfliktai ir jų valdymas (5 ECTS)
   • Gynybos technologijų raida / operacijos (5 ECTS)
   • Žvalgyba ir kontržvalgyba (5 ECTS)
   VI semestras

   Gynybos vadybos specializacijos dalykai

   • Viešasis valdymas (5 ECTS)
   • Nepaprastųjų situacijų valdymas (5 ECTS)
   • Projektų vadyba (5 ECTS)
   • Gynybos sektoriaus administracinis teisinis reguliavimas (5 ECTS)
   • Gynybos ir saugumo institucijų vadyba (5 ECTS)
   • Kursinis darbas (5 ECTS)

   arba Gynybos politikos specializacijos dalykai

   • Tyrimo metodai politikos moksluose (5 ECTS)
   • Europos saugumo architektūra (5 ECTS)
   • JAV nacionalinio saugumo ir gynybos politika (5 ECTS)
   • Rusijos nacionalinio saugumo ir gynybos politika (5 ECTS)
   • Lietuvos politinė sistema (5 ECTS)
   • Kursinis darbas (5 ECTS)
   VII semestras
   • Laisvai pasirenkamų dalykų modulis (25 ECTS)
   • Galimi modulių pasirinkimai: Gynybos ekonomika, Regionų studijos, Tarptautinio saugumo studijos, Logistika, Visuotinė gynyba arba Karo istorija
   VIII semestras
   • Specialybės praktika 1 (15 ECTS)
   • Specialybės praktika 2 (10 ECTS)
   • Bakalauro baigiamasis darbas (10 ECTS)


   Programos vadovas
   prof. dr. Alvydas Šakočius