Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademinė etika

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (LKA) harmoningai derinamos universitetinės studijos ir karinis rengimas, kokybiškai rengiami ir ugdomi visapusiškai išsilavinę ir atsakingi karininkai lyderiai, vykdomi moksliniai tyrimai ir užtikrinamas mokymosi visą gyvenimą ir akademinės etikos principų įgyvendinimas (>>>).
 
LKA pripažįsta, kad akademinis sąžiningumas, teisingumas, pasitikėjimas, pagarba, atsakomybė, lygiateisiškumas yra esminiai principai, įgyvendinant studijų, mokymo, dėstymo, mokslinių tyrimų ir mokslinės veiklos procesus. Remiantis šiais principais siekiama puoselėti tvirtą, atvirą, dorą ir atsakingą bendruomenę, todėl LKA įsipareigoja:
  • Šviesti LKA bendruomenę akademinės etikos srityje ir užtikrinti, kad visi jos nariai šių principų laikytųsi, aiškiai informuoti ją apie akademinio sąžiningumo reikalavimus.
  • Skatinti akademinį sąžiningumą kaip vertybinį elgesio matą, o ne sankcijomis užtikrintą taisyklę, kurios besąlygiškai privaloma laikytis. Taikyti auklėjamąjį poveikį turinčias priemones, ypač tais atvejais, kai akademinio sąžiningumo pažeidimai yra netyčiniai arba įvykdyti pirmą kartą.
  • Siekti, kad kiekvienas LKA bendruomenės narys suvoktų atsakomybę ir laikytųsi akademinio sąžiningumo principų ir taisyklių, atsakingai atliktų savo pareigas. Priklausymas LKA bendruomenei įpareigoja paisyti LKA interesų, būti jai lojaliam ir prisidėti prie jos keliamų studijų ir mokslinės veiklos tikslų įgyvendinimo.
  • Užtikrinti ir nuolat gerinti studijų ir mokslinės veiklos skaidrumą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu,  LKA statutu, LKA Akademinės etikos kodeksu, Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairėmis, Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gairėmis, Objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo gairėmis, Rekomendacijomis Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo, Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
 
Laikantis akademinės etikos principų sėkmingai įgyvendinami ir kiti LKA veiklos organizavimo principai. Pavyzdžiui, tokie akademinės etikos principai kaip dėstytojo nešališkumas vertinant kariūnų darbus, pagarba jų privatumui ir nuomonių raiškai yra tinkamo dėstymo esminiai reikalavimai. Kariūnai, studentai, kiti klausytojai savo ruožtu privalo vengti tokių akademinio sąžiningumo pažeidimų kaip plagijavimas, nusirašinėjimas ar svetimo darbo pateikimas kaip savo. Akademinio sąžiningumo nuostatų laikytis itin svarbu ir vykdant mokslo tiriamąją veiklą.
 
LKA akademinės etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo procedūra reglamentuota LKA akademinės etikos komiteto nuostatuose.
 
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
 
Atsakymai į svarbiausius klausimus, kylančius ketinant kreiptis į LKA Akademinės etikos komitetą:
 
1. Kas gali kreiptis?
Kiekvienas LKA bendruomenės narys.
 
2. Dėl kokių priežasčių galiu kreiptis?
Svarbiausi netinkamo akademinio elgesio atvejai yra įvardyti LKA akademinės etikos kodekse. LKA Akademinės etikos komitetas nagrinėja LKA dirbančių ar studijuojančių akademinės bendruomenės narių (pavyzdžiui, kariūnų, dėstytojų, administracijos darbuotojų) pranešimus.
 
3. Kada galiu kreiptis?
Asmuo, sužinojęs apie galimai padarytą akademinės etikos pažeidimą, nedelsdamas turi pranešti LKA Akademinės etikos komitetui. Senaties terminas akademinės etikos pažeidimams nėra taikomas.
 
4. Ką turėčiau daryti, norėdamas kreiptis į LKA akademinės etikos komitetą?
Reikia pateikti nustatytos formos pranešimą apie galimai padarytą akademinės etikos pažeidimą. Užpildyta ir jūsų elektroniniu arba paprastu parašu patvirtinta pranešimo forma LKA Akademinės etikos komitetui išsiunčiama el. p. [email protected].
Pranešime turi būti:
- nurodytas pranešimą teikiančio asmens pareigybės pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono numeris, LKA suteikto el. p. adresas;
- apibūdintas akademinės etikos pažeidimas ir nurodytos (ar apie jį pridėta informacija) aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
- suformuluotas konkretus pareiškėjo prašymas;
- pareiškėjo parašas (elektroninis arba paprastas).
 
5. Ar galiu kreiptis anonimiškai?
Taip, anoniminiai pranešimai yra nagrinėjami. Pranešimus prašome pateikti popierine forma anonimiškai į LKA Pranešimų dėžutę.