Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademijos taryba

Akademijos taryba – Akademijos viršininko patariamoji institucija, skirta Akademijos strateginio vadovavimo ir valdymo, veiklos bei plėtros klausimams nagrinėti.
 
Akademijos taryba:
 
Teikia siūlymus Akademijos viršininkui dėl:
  • Akademijos vizijos ir misijos, strategijos, metinio veiklos plano;
  • Akademijos statuto pakeitimų;
  • Akademijos struktūrinių padalinių veiklos efektyvumo;
  • Akademijos metinės veiklos ataskaitos, veiklos atitikties metiniam veiklos planui, pasiektų rezultatų ir jų poveikio;
  • Akademijos materialinių išteklių ir aprūpinimo užtikrinimo.
Atlieka kitas Akademijos statute nustatytas funkcijas, vykdo Akademijos viršininko pavedimus.