Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademijos taryba

Akademijos taryba – Akademijos viršininko patariamoji institucija, skirta operatyviai nagrinėti Akademijos veiklos klausimus: analizuoja drausmės būklę, mokymo ir ugdymo rezultatus, aptaria ir tvirtina lauko pratybų, stažuočių, mokymo planus, Akademijos plėtros programą.
 
Tarybos darbas planuojamas mokslo metams, posėdžiaujama ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Tarybos posėdžius šaukia ir posėdžio darbotvarkės klausimus nustato Tarybos pirmininkas.
 
Tarybos funkcijos:
  • analizuoja kariūnų drausmės būklę, mokymo ir ugdymo rezultatus ir teikia pasiūlymus Akademijos viršininkui dėl jų gerinimo;
  • aptaria ir teikia pasiūlymus Akademijos viršininkui dėl lauko pratybų organizavimo, kvalifikacijos kėlimo, mokymo ir studijų programų keitimo ir tobulinimo;
  • vadovaudamasi Akademijos vidaus tvarkos taisyklėmis renka geriausią kariūną.