Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademijos senatas

Akademijos senatas – kolegialus Akademijos viršininko patariamasis organas, padedantis siekti Akademijos tikslo, vykdyti uždavinius ir atlikti funkcijas universitetinių studijų ir mokslinių tyrimų srityse.
 
Senatas:
 
Teikia siūlymus Akademijos viršininkui dėl:
  • studijų programų rengimo ir jų įgyvendinimo, mokslinių tyrimų, jų stebėsenos ir rezultatų, Akademijos mokslinės veiklos kokybės ir lygio;
  • Akademijos statuto, mokslo, studijų ir Akademijos vidaus tvarkos taisyklių ir jų tobulinimo;
  • vidinės mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo sistemos;
  • kvalifikacinių reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos;
  • garbės ir kitų vardų bei asocijuotų mokslininkų ar dėstytojų statuso suteikimo;
  • su studijomis susijusių mokslinių tyrimų temų, tikslų ir atlikimo terminų.
Atlieka kitas Akademijos statute nustatytas funkcijas, vykdo Akademijos viršininko pavedimus.