Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademijos akreditacija

Studijų kokybės vertinimo centras 2014 m. rugsėjo 15 d. akreditavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją 6 metams. Tai yra didžiausias įvertinimas, kokį gali skirti vertintojai institucijai. Vertinimo grupės parengtoje išvadoje grupės nariai pažymėjo Akademijos veiklos stipriąsias puses, gerąją patirtį, nurodė tobulintus dalykus ir pateikė rekomendacijų, kaip pagerinti situaciją.
 
Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-329 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo plano patvirtinimo“ patvirtintą Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo planą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos išorinio vertinimo pradžia – 2023 m. kovo 10 d.
 
„Aukštosios mokyklos veiklos išorinio vertinimo tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą, informuoti steigėjus, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę.
 
Aukštosios mokyklos veiklos išorinis veiklos vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Išorinį vertinimą inicijuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministras, patvirtindamas aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo planą. Išorinį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras.
 
Aukštosios mokyklos išorinis veiklos vertinimas vyksta šiais etapais:
  • savianalizės suvestinės parengimas;
  • ekspertų grupės sudarymas ir savianalizės suvestinės nagrinėjimas;
  • ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą;
  • vertinimo išvadų parengimas ir paskelbimas;
  • paskesnė veikla.
 
Vertinimas vyksta pagal 4 vertinamąsias sritis:
  • valdymas;
  • kokybės užtikrinimas;
  • studijų ir mokslo (meno) veikla;
  • poveikis regionui ir visos šalies raidai.
 
Kiekviena vertinamoji sritis įvertinama pagal 5 balų vertinimo skalę. Vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) sudaryta ekspertų grupė. Sprendimą dėl aukštosios mokyklos vertinimo ir akreditavimo priima SKVC.
 
Įvertinus aukštosios mokyklos veiklą teigiamai aukštoji mokykla akredituojama 7 metų terminui. Įvertinus aukštosios mokyklos veiklą neigiamai, aukštoji mokykla akredituojama 3 metams. Po 3 metų atliekamas pakartotinis aukštosios mokyklos veiklos išorinis vertinimas. Jei pakartotinio vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla įvertinama neigiama, ji neakredituojama ir Švietimo, mokslo ir sporto ministras priima sprendimą panaikinti leidimą vykdyti studijas.“