Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademijos akreditacija

Studijų kokybės vertinimo centras 2014 m. rugsėjo 15 d. akreditavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją 6 metams. Tai yra didžiausias įvertinimas, kokį gali skirti vertintojai institucijai. Vertinimo grupės parengtoje išvadoje grupės nariai pažymėjo Akademijos veiklos stipriąsias puses, gerąją patirtį, nurodė tobulintus dalykus ir pateikė rekomendacijų, kaip pagerinti situaciją.

„Mokslo ir studijų įstatymo 40 straipsnio 2 dalis numato, kad mokslo (meno) veiklos ir studijų kokybė užtikrinama per mokslo ir studijų institucijų vidines kokybės užtikrinimo sistemas, išorinį studijų programų vertinimą ir akreditavimą, išorinį mokslinės veiklos vertinimą ir išorinį mokslo ir studijų institucijų įvertinimą ir (arba) akreditavimą.

Aukštųjų mokyklų veiklos kokybei gerinti ir atskaitomybei įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija kas 6 metai inicijuoja jų veiklos išorinį vertinimą. Šį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). Vertinimo tikslai:

1) sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti,
2) skatinti jos kokybės kultūrą,
3) informuoti visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę,
4) teikti rekomendacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos plėtros.
 
Institucinio vertinimo procesas pradedamas aukštosios mokyklos vertinimo inicijavimu; Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) atliekamas realiųjų išteklių vertinimas, kuris remiasi aukštosios mokyklos finansine atskaitomybe, oficialiais statistiniais duomenimis ir aukštosios mokyklos apklausos rezultatais; atliekamas veiklos atitikties vertinimas: aukštoji mokykla atlieka savianalizę ir pateikia SKVC jos ataskaitą. Dalyvaujant ekspertams iš užsienio valstybių, atliekamas veiklos atitikties vertinimas. Įvertinimo rezultatų pagrindu priimamas sprendimas dėl aukštosios mokyklos įvertinimo ir akreditacijos.