Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Administravimo poskyris

Administravimo poskyrio vedėja
Jurgita Kučytė

Pagrindiniai Administravimo poskyrio uždaviniai:

  • įgyvendinti LKA personalo tarnybos ir darbo santykius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • kaupti, analizuoti ir sisteminti duomenis apie LKA kariūnus bei juos teikti nustatyta tvarka;
  • kaupti, analizuoti ir sisteminti duomenis apie LKA Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojus bei juos teikti nustatyta tvarka;
  • teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją kariūnų ir Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojų klausimais LKA padaliniams.